Hjem
Det medisinske fakultet

Redelighetsutvalget ved Det medisinske fakultet

Fakultetets redelighetsutvalg er en ressurs for å fremme etisk bevissthet blant ansatte og studenter.

Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Fakultetets redelighetsutvalg ble opprettet i 2010, etter at universitetsledelsen oppfordret til å etablere slike utvalg på fakultetsnivå. Utvalget skal bistå fakultetsledelsen i behandling av saker om uredelighet eller brudd på god vitenskapelig praksis, men kan også ta initiativ selv. Intensjonen er at saker som omhandler redelighet skal kunne løses på lavest mulig nivå, og redelighetssaker skal derfor meldes til fakultetet, som avgjør hvordan saken tas videre.

Fakultetets redelighetsutvalget følger Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved Universitetet i Bergen, fastsatt av Universitetsstyret 02.02.2023.

Mandat og sammensetning:

Redelighetsutvalget ved Det medisinske fakultet kan:

  • ta initiativ for å fremme etisk bevissthet blant ansatte og studenter ved fakultetet
  • behandle saker om uredelighet eller brudd på god vitenskapelig praksis såfremt sakene:
  1. har tilknytning til vitenskapelig virksomhet ved Det medisinske fakultet, og/eller
  2. involverer eller berører én eller flere ansatte ved Det medisinske fakultet, og
  3. er av prinsipiell karakter.

Prodekanus oppnevnes som leder og fast medlem av Redelighetsutvalget. I tillegg til prodekanus oppnevnes et fast medlem til utvalget. Dette medlemmet oppnevnes av dekanus. Funksjonstiden for leder og det faste medlemmet i utvalget er det samme som for dekanperioden. Det er i tillegg besluttet at en jurist skal knyttes til utvalget, og de faste medlemmene av Redelighetsutvalget (fra 2017) er som følger:

  • Prodekan Marit Bakke (leder)
  • Professor Nina Langeland
  • Førsteamanuensis Knut Martin Tande (Det juridiske fakultet)

Ved behov kan dekanen oppnevne et ad hoc medlem til utvalget. Der den aktuelle saken gjelder uredelighet, bør denne være en erfaren forsker med kompetanse innenfor det fagområdet som uredelighetspåstandene er knyttet til.