Hjem
Det medisinske fakultet
Ved Det medisinske fakultet

Hospitantstudierett

Det medisinske fakultet (MED) tilbyr opptak av hospitanter. Søknadsfristen er 1. august for høstsemesteret og 1. januar for vårsemesteret. Søknadene blir behandlet fortløpende. Og søknader som kommer etter fristen blir ikke behandlet.

Hovedinnhold

Det kan ikke søkes om å ta emner på profesjonsstudiene (gjelder ikke for kategorien gjentak av eksamen)

Søknad om Hospitantstudierett

Norsk  Engelsk

Internhospitant

Studenter fra andre fakultet som har en aktiv studierett kan søke om å ta enkeltemner ved fakultetet.  Vi tar forbehold om ledig plass på kurs/emneog eventuelle kompestansekrav.  Det gis mulighet til å ta inntil 30 studiepoeng pr semestre i to semestre.

Eksternhospitant

Studenter fra annen utdanningsinstitusjon som har en aktiv studierett ved sitt lærested kan søke om å ta enkeltemner ved fakultetet.  Vi tar forbehold om ledig plass på kurs/emneog eventuelle kompestansekrav.  Det gis mulighet til å ta inntil 30 studiepoeng pr semestre i to semestre.

Gjentak av eksamen

Tidligere studenter (BA) ved MED som ønsker å ta opp igjen eksamener for å forbedre opptaksgrunnlag for master (NB - utover rammer for poststudierett.) Søker må ha hatt studierett på UiB på det aktuelle programmet og instituttet vil vurdere kompetansen til søker og kapasiteten på instituttet.  Det gis mulighet til å ta inntil 30 studiepoeng pr semestre i to semestre.

Ansatte ved fakultetet

Ansatte på eget fakultet som ønsker tilleggskompetanse.  Søker må vedlegge bekreftelse fra arbeidsgiver på behov for kompetanseheving.  Instituttet vil vurdere kompetansen til søker og kapasiteten på instituttet.  Det gis mulighet til å ta inntil 30 studiepoeng pr semestre i to semestre.

Ansatte som vil ta åpne emner ved Universitetet i Bergen

Ansatte på Det medisinske fakultet som vil ta åpne emner ved UiB søker her.  Søknadsfrist 15. januar for vårsemesteret 15. august for høstsemesteret. (krever generell studiekompetanse)  Se også informajon om opptak til enkeltemner

Ansatte ved samarbeidende foretak 

Ansatte på samarbeidende helseforetak som ønsker tilleggskompetanse.  Søker må vedlegge bekreftelse fra arbeidsgiver på behov for kompetanseheving.  Instituttet vil vurdere kompetansen til søker og kapasiteten på instituttet.  Det gis mulighet til å ta inntil 30 studiepoeng pr semestre i to semestre.

 

Ph.d.-kandidater ved andre universiteter

Ph.d.-kandidater som er tatt opp i ph.d.-program ved andre institusjoner, og som ønsker å ta kurs ved UiB, kan søke om å få ta enkelturs. Plass på enkeltkurs kan innvilges forutsatt at søker fyller kravene til forkunnskap, samt at det er plass på kurset. Eget søknadsskjema for denne gruppen søkere finnes under forskerutdanningen: skjema og maler. Søknadsskjema må være mottatt av Det medisinske fakultet innen 1. februar for kurs i vårsemesteret og 1.september for kurs i høstsemesteret. Kurs som starter før den generelle søknadsfristen har egne frister, se emnebeskrivelsen for hvert kurs.