Hjem
Det medisinske fakultet
Det medisinske fakultet

Hospitantstudierett

Det medisinske fakultet tilbyr opptak av hospitanter. Søknadsfristen er 1. august for høstsemesteret, og 1. januar for vårsemesteret. Søknadene blir behandlet fortløpende, men søknader som kommer etter fristen blir ikke behandlet.

Hovedinnhold

Det kan ikke søkes om å ta emner på profesjonsstudiene (gjelder ikke for kategorien gjentak av eksamen).

Søknadsskjema finner du her: Norsk  Engelsk

 

Internhospitant

Studenter fra andre fakultet som har en aktiv studierett kan søke om å ta enkeltemner ved fakultetet. Vi tar forbehold om ledig plass på kurs/emne og eventuelle kompestansekrav. Det gis mulighet til å ta inntil 30 studiepoeng totalt, over maksimalt to semestre.

Eksternhospitant

Studenter fra annen utdanningsinstitusjon som har en aktiv studierett ved sitt lærested kan søke om å ta enkeltemner ved fakultetet. Vi tar forbehold om ledig plass på kurs/emne og eventuelle kompestansekrav. Det gis mulighet til å ta inntil 30 studiepoeng totalt, over maksimalt to semestre.

Gjentak av eksamen

Tidligere studenter (BA) ved MED som ønsker å ta opp igjen eksamener for å forbedre opptaksgrunnlag for master (NB - utover rammer for poststudierett). Søker må ha hatt studierett på UiB på det aktuelle programmet, og instituttet vil vurdere kompetansen til søker og kapasiteten på instituttet. 

Ansatte ved fakultetet

Ansatte på eget fakultet som ønsker tilleggskompetanse kan søke hospitantstudierett. Søker må vedlegge bekreftelse fra arbeidsgiver på behov for kompetanseheving. Instituttet vil vurdere kompetansen til søker og kapasiteten på instituttet. Det gis mulighet til å ta inntil 30 studiepoeng totalt, over maksimalt to semestre.

Ansatte som vil ta åpne emner ved Universitetet i Bergen

Ansatte på Det medisinske fakultet som vil ta åpne emner ved UiB søker her. Søknadsfrist er 15. januar for vårsemesteret og 15. august for høstsemesteret (krever generell studiekompetanse). Se også informasjon om opptak til enkeltemner.

Ansatte ved samarbeidende foretak 

Ansatte på samarbeidende helseforetak som ønsker tilleggskompetanse kan søke hospitantstudierett. Søker må vedlegge bekreftelse fra arbeidsgiver på behov for kompetanseheving. Instituttet vil vurdere kompetansen til søker og kapasiteten på instituttet. Det gis mulighet til å ta inntil 30 studiepoeng totalt, over maksimalt to semestre.

Ph.d.-kandidater ved andre universiteter

Ph.d.-kandidater som er tatt opp i ph.d.-program ved andre institusjoner, og som ønsker å ta kurs ved UiB, kan søke om å få ta enkeltkurs. Plass på enkeltkurs kan innvilges forutsatt at søker fyller kravene til forkunnskap, samt at det er plass på kurset. Eget søknadsskjema for denne gruppen søkere finnes under forskerutdanningen: skjema og maler. Søknadsskjema må være mottatt av Det medisinske fakultet innen 1. februar for kurs i vårsemesteret og 1.september for kurs i høstsemesteret. Kurs som starter før den generelle søknadsfristen har egne frister, se emnebeskrivelsen for hvert kurs.