Hjem
Det medisinske fakultet

Fakultetsstyrets medlemmer

Her finner du informasjon om fakultetsstyret, samt navn og kontaktinfo på nåværende styremedlemmer.

Hovedinnhold

Fakultetsstyrets sammensetning pr 1.8.2021 - 31.7.2025

Sveinung Hole, styreleder


Gruppe A/Vitenskapelig ansatte:
Professor Bjørn Tore Gjertsen

Professor Jutta Dierkes

Professor Thorkild Tylleskär

Gruppe B/Midlertidig vitenskapelige ansatte (perioden 1.8.2023 - 31.7.2024)
Stipendiat Khadra Yasien Ahmed 

Gruppe C/Teknisk-administrative ansatte:
Seniorrådgiver Eirik Dalheim 

Gruppe D/Studenter (perioden 1.8.2023 - 31.7.2024)
Student Jonas Hodneland Sundfjord

Student Tora Hvidsten Nupen

Eksternt styremedlem:
Viseadministrerende direktør Clara Beate Gram Gjesdal - Helse Bergen
 

                                 ******************************


Vararepresentanter gruppe A/Vitenskapelig ansatte:

1. Bettina Husebø

2. Inari Kursula

3. Inge Fristad

 

Vararepresentanter gruppe B/Midlertidig vitenskaplig ansatte:

1. Ine Kjosås

2. Marte Emilie Sandvik Haaland

3. Lukas Anders Kryger Hoen

 

Vararepresentanter gruppe C/Teknisk-administrative ansatte:

1. Sonja Ljostveit


Vararepresentanter gruppe D/Studenter:

Amalie Bark Kvamme

Vegard Slettvoll


Vararepresentanter eksternt styremedlem:

Tor Albert Ersdal, Stavanger Universitetssykehus

Om fakultetsstyret: 

Fra UiBs regelsamling:

§ 2. Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Fakultetsstyret skal ha 9 eller 11 medlemmer. Fakultetsstyret avgjør selv størrelsen og sammensetningen, innenfor disse rammene:

Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er leder av fakultetsstyret, se likevel § 3.

Dersom fakultetet har ansatt dekan, jf. § 5, skal fakultetsstyret ha ekstern styreleder. Ved styreleders forfall skal nestleder enten være ekstern eller et av fakultetstyrets medlemmer fra gruppe A.

Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt i henhold til valgreglementet, av og blant:

  1. Fast tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe A)

  2. Midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe B)

  3. Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (gruppe C)

  4. Studenter (gruppe D). Studentene skal ha to medlemmer dersom styret har 9 medlemmer og tre dersom styret har 11 medlemmer.

Det skal være minst ett og inntil to eksterne medlemmer i fakultetsstyret. De eksterne medlemmene oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv. Forslaget skal inneholde kandidater av hvert kjønn. Det skal oppnevnes minst to varamedlemmer.

§ 3. Mandat for ekstern styreleder

Ekstern styreleder skal, i samarbeid med dekanen, bidra til å styrke styrets overordnede og strategiske rolle. Ekstern styreleder skal sørge for at det avholdes møter i fakultetsstyret og skal lede møtene. Styrelederen skal i forkant av møtene gjennomgå dagsorden med dekanen og kan be om at en sak legges fram for fakultetsstyret.