Hjem
Det medisinske fakultet

Godkjenning av tidlegare utdanning ved Det medisinske fakultet

Innpassing, godkjenning og fritak.

Penn og papir
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Søknadsprosedyre

For å søkje om å få innpassa tidlegare norsk eller utanlandsk utdanning i graden din ved Det medisinske fakultet må du fylle ut skjemaet vårt: 

Skjema for søknad om innpassing

Hugs at det må fylles ut i god tid før det vert avhalde eksamen i faget/faga du søkjer fritak frå.

Det går fram av søknadsskjemaet kva dokumentasjon som skal visast fram og/eller leggjast ved søknaden. Det medisinske fakultet vil normalt hente inn resultata dine elektronisk frå andre norske lærestader. Du treng difor ikkje å ettersende/vise fram originale karakterutskrifter eller vitnemål for dokumentasjonskontroll.

Sjekk om vi kan hente inn resultata dine i denne oversikten over universitet og høgskular.

Det er naudsynt å følgje obligatorisk undervisning i faget/faga du søkjer fritak frå fram til svar på søknaden er kjent. Dersom søknaden ikkje vert tatt til følgje kan manglande undervisningsaktivitet medføre stryk og i verste fall nedflyttingssak.

Du vil få vedtaksbrev med svar på søknaden tilsendt i posten. 

Ex.phil.

Ex.phil. frå UiB
Har du tatt ex.phil. ved Universitetet i Bergen får du automatisk fritak, og du treng ikkje å sende inn søknad om innpassing.

Ex.phil. frå andre lærestadar 
Dersom du har tatt ex.phil. ved ein anna norsk utdanningsinstitusjon, må du søkje om innpassing og fritak. Du nyttar same søknadsskjema som ved innpasing av andre emne i grad (sjå "Søknadsprosedyre").

Sjekk om vi kan hente inn ex.phil.-resultatet ditt elektronisk i denne oversikten over universitet og høgskular.

Legg merke til at ex.phil. er vekta med 10 studiepoeng ved Universitetet i Bergen. Dersom du har tatt ein ex.phil.-variant som har færre studiepoeng, til dømes 7,5 studiepoeng ved NTNU, vil du få for få studiepoeng i graden din. Du må då anten søkje om å få innpassa 2,5 studiepoeng av tidlegare utdanning, eller ta eit ekstra emne ved UiB.

Fullført grad
Fritak for ex.phil kan også bli gitt på bakgrunn av fullført grad. Karakterutskrift/vitnemål må visast fram i original til Informasjonssenteret i Armauer Hansens hus. 

Norsk utdanning

Har du eksamen i tilsvarande fag som inngår i ditt noverande studieprogram frå Universitetet i Bergen eller andre norske utdanningsinstitusjonar, kan du søke om å fritak frå enkeltemne.

Dersom den tidlegare utdanninga vert vurdert som fagleg tilstrekkjeleg til heilt eller delvis å erstatte fag på studieprogrammet ditt, får du fritak frå undervisning/eksamen og den tidlegare utdanninga vert innpassa i utdanningsplanen din. Legg merke til at innpassinga er programspesifikk. Skiftar du studieprogram må du difor søkje om ny innpassing sjølv om studieprogramma inneheld fleire av dei same emna.

Ved vurdering av fritak for eksamen/undervisning skal det normalt ikkje ha gått meir enn fem år sidan eksamen/undervisning i emnet vart gjennomført (gjeld ikkje for eksamen i Ex.phil eller Medisinsk nomenklaturlære). Dette for å sikre den faglege oppdateringa hjå studentane. 

Ver merksam på at dersom du har fått godkjent fritak frå enkeltemne, kan studiepoengproduksjonen din verta mindre enn Lånekassen reknar som fulltidsstudium per semester (30 sp). Dette er ei sak mellom deg og Lånekassen. For å oppretthalde ein normal studiepoengproduksjon kan du eventuelt ta opne emne ved andre fakultet på UiB. Hugs at semesterregistreringsfristen er 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.       

Fritak for eksamen i enkeltemne eller heile studieår gir ikkje automatisk grunnlag for overføring til høgare kull, men er avhengig av at det er ledige plassar på kullet.

Utanlandsk utdanning

Ønskjer du å få innpassa utdanning tatt i utlandet i graden din, må du kunne dokumentera heile utdanninga med karakterutskrift og/eller vitnemål som viser omfang, nivå og innhald av utdanninga. Studie- eller fagplanar må være stadfesta av den aktuelle institusjonen eller finnast som ei offisiell studiehandbok/universitetskatalog eller nettside.  

Eigne prosedyrar gjeld for innpassing/endeleg godkjenning av delstudium i utlandet.