Hjem
Det medisinske fakultet

Ønsker Farmasi velkommen

På det siste universitetsstyremøtet før sommeren ble det vedtatt at farmasistudiet ved UiB legges til Det medisinsk-odontologiske fakultet fra 1. januar 2011. Dekan Nina Langeland ser frem til å få ansvar for et nytt studium.

Hovedinnhold

Senter for farmasi har siden etableringen i 2003 ikke hatt noen fakultetstilknytning, men vært faglig knyttet til både Det matematisk-naturvitenskapelige (MN) og Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF), en ordning som hele tiden var ment å være midlertidig. 

Universitetsledelsen oppnevnte en arbeidsgruppe i mai i fjor som skulle gå gjennom ulike sider av organiseringen av farmasistudiet ved UiB. Arbeidet var ledet av økonomidirektør Kjell Bernstrøm, skriver På Høyden. I prosessen har det kommet frem at både MOF og MN mener farmasifaget er best tjent med en tilknytning til ett fakultet. Det er på bakgrunn av denne arbeidsgruppens tilrådinger at Univeristetsstyret har tatt sin beslutning.

Fortsatt tverrfakultært

Det fremgår av fakultetsstyrepapirene at studiet forstatt vil være tverrfakultært, men at man mener en fakultetstilknytning vil gjøre det lettere å forankre faget i grunnmiljøene.  Dekan Nina Langeland understreker at selv om administrasjonen av studiet nå er lagt til MOF, vil fagets tverrfaglige natur bety at de to fakultetene fortsatt vil ha et nært samarbeid om studiet.

-Fagmiljøene på MN-fakultetet vil fortsatt ha ansvar for de emnene de tilbyr i dag, og vi gleder oss til å samarbeide med dem og med Senter for farmasi om å videreutvikle farmasifaget på UiB, sier Langeland, som også og vil trekke veksler på samarbeidet MOF allerede har med Helseforetaket og Apotekene Vest når utdanningen skal videreutvikles. - Det blir en spennende utfordring å ha ansvar for en utdanning som er så grunnleggende både tverrfaglig og tverrfakultær , mener Langeland.

Selv om Senter for farmasi blir lagt under Institutt for indremedisin, er det et samlet fakultet som nå ønsker farmasimiljmøet velkommen. -Også Institutt for samfunnsmedisinske fag, Senter for internasjonal helse og de basale miljøene ser frem til dette, ikke minst fordi vi nå får en enda bredere helsefaglig profil på fakultetet. Det at vi får ansvar for utdanningen av  flere profesjoner gir oss gode muligheter til å forberede studentene våre på å jobbe i tverrfaglige team når de kommer ut i arbeidslivet, avslutter Langeland som gleder seg til å ta imot Senter for farmasi ved årsskiftet.

 

Lenke: Saksfremlegg UST-møte 17. juni 2010