Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning

Medlemmer i forskergruppen

Forskergruppa består av ansatte ved fakultetet, stipendiater og eksterne medlemmer.

Hovedinnhold

Forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning ble etablert i 2014. Gruppen har et omfattende internasjonalt fagnettverk, og inviterer regelmessig fagpersoner fra inn- og utland til seminarer og forskergruppemøter. Våren 2019 hadde forskergruppen i samarbeid med Domstolskommisjonen en internasjonal workshop om ankeordninger i ulike europeiske land, og vi var også vertskap for workshop i Nordic Network for Mediation Research, et tverrfaglig nordisk nettverk for meklingsforskere. Gruppens medlemmer har tett kontakt med praksisfeltet og har bidratt til lovarbeid, ved evalueringer og med høringsutspill, i tillegg til foredrag og kursvirksomhet både for jurister og andre faggrupper. Ved noen av gruppens arrangementer inviteres dommere, advokater og andre fra praksisfeltet både som innledere og deltakere. Forskergruppens medlemmer samarbeider tett om undervisningen i sivilprosess.

Eksterne medlemmer

Ola Johan Settem

Ola Johan Settem  er førsteamanuensis ph.d. Universitetet i Stavanger.

Torstein Frantzen

Torstein Frantzen - Lagdommer dr. jur. Gulating Lagmannsrett.