Hjem
Psykologisk universitetspoliklinikk
Om klinikken

Seksjon for barn og ungdom

Seksjonen er en av tre klinikkenheter under Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Poliklinikken er et behandlingstilbud for barn og ungdom med lettere psykiske vansker. Behandlingen er gratis.

Hovedinnhold

Psykologisk universitetspoliklinikk - Seksjon for barn og ungdom (SBU) er en opplæringsklinikk hvor viderekomne psykologistudenter, under veiledning av spesialist i klinisk psykologi, gir tilbud om utredning og behandling til barn, ungdom og deres familier.

SBU gir tilbud til barn og unge i alderen 0-18 med lettere psykiske vansker og problemer. Dette kan for eksempel være angst, depresjon, atferdsvansker, sosiale vansker, søvnproblemer eller familiekonflikter. Det kan også være aktuelt med avgrensete delutredninger. Dette skjer eventuelt etter avtale med instansen som har (hoved-) behandlingsansvaret.

SBU tar imot pasienter etter henvisning fra f.eks. fastlege, helsestasjon, skolehelsetjenesten, PPT, kommunepsykologer, barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge. Poliklinikken tar ikke imot selvhenvisninger. Poliklinikken opererer ikke med en formell venteliste, så ta kontakt med klinikken dersom du ønsker informasjon om ventetid. Henvisninger blir vurdert fortløpende på jevnlige inntaksmøter.  Etter første samtale foretas det en vurdering om tilbudet er egnet i forhold til pasientens behandlingsbehov.

Ved henvising av barn og ungdom under 16 år må all kontaktinformasjon om foreldre/foresatte fremkomme av henvisningen. Det må også fremkomme at begge foreldre samtykker til henvisningen, og det forventes at foreldre deltar aktivt i behandlingen. Alle barn under 12 år skal bringes og hentes av foreldrene eller andre voksne de har gjort avtale med. Lignende avtaler kan gjøres for barn mellom 12 og 16 år dersom dette er påkrevd.

Virksomheten har en dobbeltkarakter som studieemne og helsetilbud. Når det gjelder helsetilbudet vises det også til den generelle kvalitetshåndboken som er felles for alle fakultetets klinikker. Klinikkhåndboken omhandler rammer for, struktur, organisering av og innhold i intern klinisk praksis ved SBU. Videre gangen i det praktiske pasientarbeidet ved klinikken samt krav til godkjenning.

Klinikkene åpningstid følger universitetets undervisningsår og er åpen uke 2 - 24 i vårsemesteret og uke 33 - 50 i høstsemesteret.

 

Gruppebehandling sprøytefobi
Seksjon for barn og ungdom har nå avsluttet sitt prosjekt for gruppebehandling av sprøytefobi. Vår erfaring er at egen motivasjon hos barna/ungdommene og det å jobbe fram mot å mestre en konkret vaksinasjon/medisinsk behandling var viktig for å lykkes med behandling. Fra 2023 vil opplæringsklinikken kun ta imot henvisninger for individuell hjelp med sprøytefobi for ungdom over 13 år. Behandlingen vil bestå av 5-6 behandlingstimer med psykoedukasjon og eksponering (for deretter oppfølging hos lege/helsesykepleier).