Hjem
Psykologisk universitetspoliklinikk
Om klinikken

Seksjon for barn og ungdom

Seksjonen er en av tre klinikkenheter under Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Poliklinikken er et behandlingstilbud for barn og ungdom med lettere psykiske vansker. Behandlingen er gratis.

Hovedinnhold

Psykologisk poliklinikk for barn og ungdom (PPBU) ved Institutt for klinisk psykologi (IKP), Det psykologiske fakultet, UiB, ble etablert i 1972. PPBU er en opplæringsklinikk hvor viderekomne psykologistudenter, under veiledning av spesialist i klinisk psykologi, gir tilbud om utredning og behandling til barn, ungdom og deres familier.

PPBU gir tilbud til barn og unge i alderen 0-18 med lettere psykiske vansker og problemer. Dette kan for eksempel være angst, depresjon, atferdsvansker, sosiale vansker, søvnproblemer eller familiekonflikter. Det kan også være aktuelt med avgrensete delutredninger. Dette skjer eventuelt etter avtale med instansen som har (hoved-) behandlingsansvaret.

PPBU tar imot pasienter etter henvisning fra f.eks. fastlege, helsestasjon, skolehelsetjenesten, PPT, kommunepsykologer, barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge. Poliklinikken tar ikke imot selvhenvisninger. Alle henvisninger må avtales på forhånd siden poliklinikken ikke opererer med formell venteliste. Henvisninger blir vurdert fortløpende på ukentlige inntaksmøter.  Etter første samtale foretas det en vurdering om tilbudet er egnet i forhold til pasientens behandlingsbehov.

Ved henvising av barn og ungdom under 16 år må all kontaktinformasjon om foreldre/foresatte fremkomme av henvisningen. Det må også fremkomme at begge foreldre samtykker til henvisningen, og det forventes at foreldre deltar aktivt i behandlingen. Alle barn under 12 år skal bringes og hentes av foreldrene eller andre voksne de har gjort avtale med. Lignende avtaler kan gjøres for barn mellom 12 og 16 år dersom dette er påkrevd.

Virksomheten har en dobbeltkarakter som studieemne og helsetilbud. Når det gjelder helsetilbudet vises det også til den generelle kvalitetshåndboken som er felles for alle fakultetets klinikker. Klinikkhåndboken omhandler rammer for, struktur, organisering av og innhold i intern klinisk praksis ved PPBU. Videre gangen i det praktiske pasientarbeidet ved klinikken samt krav til godkjenning.

 

De psykologiske poliklinikkene tilbyr behandling i periodene:
08.00-15.45 periode 15. september – 15. mai
08.00-15.00 periode 15. mai – 15. september (sommertid)

Klinikkene følger universitetets semester og er åpne uke 2-24 i vårsemesteret og uke 33-50 i høstsemesteret.