Hjem
Psykologisk universitetspoliklinikk
Kvalitetssikringssystem

System for internkontroll og kvalitetssikring for klinikkene ved Det psykologiske fakultet

kvalitetssikringssystem_klinikkene.png
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Et skriftlig system for internkontroll og kvalitetssikring er pålagt opplæringsklinikkene gjennom helsetilsynsloven § 3 samt forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 2. Klinikkene må ha et styringssystem som beskriver hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen. Styringssystemet skal imidlertid tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig. Internkontrollplikten skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig ut i fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Systemet består av tre deler:

  1. Kvalitetshåndboken, som er felles for opplæringsklinikkene
  2. Klinikkhåndboken, som er særskilt for hver enkelt klinikk/seksjon, og
  3. Skjema og rutinesamling, som er samling med relevante vedlegg til den enkelte klinikkhåndbok.

De enkelte delene av kvalitets- og styringssystemet skal oppdateres hvert semester. Klinikklederne, seksjonslederne, instituttlederne og klinikkenes administrasjon involveres i dette arbeidet. Dekan følger opp det faglige innholdet og fakultetsdirektør er systemansvarlig.