Hjem
Asbjørn Strandbakkens bilde

Asbjørn Strandbakken

Professor
 • E-poststrandbakken@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 82
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Ektefellers vern mot den andre ektefelles utilbørlige disposisjoner – vederlagskrav eller krav om erstatning? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 262-280.
 • Vis forfatter(e) (2021). Karnov lovkommentar: Straffeloven §§ 231-235. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Karnov lovkommentar: Husstandsfellesskapsloven. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ekteskapsloven: Stjernenote, §§ 26a-93. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2019). L16.06.2017 nr. 48 Lov om adopsjon (adopsjonsloven). Norsk Lovkommentar.
 • Vis forfatter(e) (2012). Det vanskelige dilemma - hvordan beskytte barn mot vold? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 157-160.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ny arvelov? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ektefeller og gjeldsansvar. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 71-72.
 • Vis forfatter(e) (2005). Retskraft og menneskerettigheder - refleksioner i anledning af Vestre Landsrets dom UfR 2005.1385. Ugeskrift for retsvæsen. 314-320.
 • Vis forfatter(e) (2004). Straffenivå og straffeteorier i norsk strafferett 2001. Jussens venner. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2004). Harmonisering av familieretten i Norden. Lov og Rett. 620-636.
 • Vis forfatter(e) (2004). Grunnloven § 96. Jussens venner. 166-216.
 • Vis forfatter(e) (2003). Simpson i Strasbourg. Lov og Rett. 231-248.
 • Vis forfatter(e) (2003). Om selskabsansvar i Norden. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 1-27.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norsk Kronikk. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 237-286.
 • Vis forfatter(e) (2003). Gjeldsfradrag ved skjevdeling - noen refleksjoner etter Rt. 2002 s. 1596. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 83-102.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ne bis in idem. Lov og Rett. 355-391.
 • Vis forfatter(e) (2001). Juryen: Avskaffe, reformere eller begrense bruken av den? Lov og Rett. 3-31.
 • Vis forfatter(e) (2001). Jury Trial in Norway. International Review of Penal Law. 225-251.
 • Vis forfatter(e) (2000). Frifunnet for straff - idømt erstatning: Et paradox? Lov og Rett. 65-66.
 • Vis forfatter(e) (2000). Frifunnet for straff - idømt erstatning: Et paradox? Lov og Rett. 65-66.
 • Vis forfatter(e) (1999). Simpson i Tvillingerigerne. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 421-453.
 • Vis forfatter(e) (1999). Reform av inndragningsinstituttet Om adgangen til å fremme inndragningskrav etter avgjørelsen av straffekravet. Politiembetsmennenes blad. 24-27.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentar (til Teorioppgave 4. avd.99). Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 67-69.
 • Vis forfatter(e) (1999). Erstatningsdommen, den frifundne og uskyldsformodningsregelen. Ugeskrift for retsvæsen. 237-239.
 • Vis forfatter(e) (1998). Frifunnet for straff - idømt erstatningsansvar Om beviskravet i straffesaker og sivile saker. Lov og Rett. 540-552.
 • Vis forfatter(e) (1997). Klage over påtalevedtak. Jussens venner. 127-167.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentar til Røvdommen - Rt. 1994 s. 348. Lov og Rett. 38-54.
 • Vis forfatter(e) (1993). Lov om registrert partnerskap. Jussens venner. 51.
 • Vis forfatter(e) (1993). Avtaler mellom ektefeller. Jussens venner. 13.
 • Vis forfatter(e) (1992). Avtaler om formuesordningen mellom ektefeller. Jussens venner. 78.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2018). Kommunikasjonskontroll i nødssituasjoner. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Sluttrapport til "Justis- og politidepartementet" fra prosjektet "Sakkyndighet ved bruk av DNA-bevis i straffesaker". .
 • Vis forfatter(e) (2011). Juryutvalget NOU - Norges offentlige utredninger 2011: 13. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien NOU - Norges offentlige utredninger 2005:19. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Harmonization of Criminal Law in Europe. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Perspectives on Legal Education - from Europe.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1999). Strafferammer og voldsforbrytelser: Kan volden bekjempes gjennom strengere straff.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). The 22/7 Trial. Making justice in one of the worst peace-time massacres in modern history.
 • Vis forfatter(e) (2010). Juss som samfunnsvitenskap.
 • Vis forfatter(e) (2007). Rettslige rammer for innhenting av DNA-bevis.
 • Vis forfatter(e) (2007). Comment of "Justice of Law and Legislation - Current Issues in the Nordic Countries".
 • Vis forfatter(e) (2006). The Impacht of the Law of Strasbourg on the Norwegian Criminal Procedure.
 • Vis forfatter(e) (2006). Nyere debatt omkring psykisk avvikende lovovertredere, forvaring m.m.
 • Vis forfatter(e) (2006). Nyere Høyesterettsdommer fra Norge i strafferett.
 • Vis forfatter(e) (2006). DNA-lovgivningen i støpeskjeen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Adgangen til DNA-registrering utvides.
 • Vis forfatter(e) (2005). Den tause kunnskapen erfaringer fra et doktorgradsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Ne bi in idem - den norske fortolkning af EMRK 7. Tillægsprotokol artikel 4".
 • Vis forfatter(e) (2004). Ulovlig ervervet bevis.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ulovlig erverv av bevis.
 • Vis forfatter(e) (2004). Skjevdeling.
 • Vis forfatter(e) (2004). Police and Judicial cooperation in criminal matters in the Draft Constitution for Europe. COMMENTARY.
 • Vis forfatter(e) (2004). Om bruk av komparativ metode i avhandlingsskrivingen m.m.
 • Vis forfatter(e) (2004). Internasjonal kamp mot terrorisme - utfordringer for rettsstaten.
 • Vis forfatter(e) (2004). Erstatning ved uberettiget forfølgning.
 • Vis forfatter(e) (2004). Double Jeopardy the Norwegian Approach to Protocol 7 Article 4 ECHR.
 • Vis forfatter(e) (2004). Closing remarks.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bruk av tiltaltes taushet i straffesaker.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bruk av komparativ metode i avhandlingsskrivingen - erfaringer med utgangspunkt i eget avhandlingsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2004). Betydning av at siktede nekter å forklare seg.
 • Vis forfatter(e) (2004). Applying different evidentiary standards to criminal conviction and compensation: A parallel and conflict enforcement of law?
 • Vis forfatter(e) (2004). 1. Bruk av tiltaltes taushet i straffesaker i forhold til uskyldspresumsjonen. 2. Internasjonal kamp mot kriminalitet. Utvikling av en internasjonal strafferett?
 • Vis forfatter(e) (2003). Norsk kriminalpolitikk anno 2003.
 • Vis forfatter(e) (2003). Konkurskarantene - straff eller sivilrettslig rettighetstap?
 • Vis forfatter(e) (2003). Ein faires Verfahren für den Beschuldigten? Artikkel publiseres i 2003.
 • Vis forfatter(e) (2002). Opplesning av politiforklaringer når vitne ikke kan avhøres under hovedforhandlingen.
 • Vis forfatter(e) (2002). Om selskabsansvar i Norden artikkel publiseres i 2003.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ne bis in idem.
 • Vis forfatter(e) (2002). Familierett.
 • Vis forfatter(e) (1999). Lovfesting av straffutmålingsprinsipper i Norge.
 • Vis forfatter(e) (1999). "The Norwegian Jury" (an introduction to lesser-known jury systems).
Leder
 • Vis forfatter(e) (2022). Samværssabotasje og barnebidrag. En NAV-praksis til barnets beste? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 148-152.
 • Vis forfatter(e) (2010). Minneord Peter Lødrup. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 97-103.
 • Vis forfatter(e) (2008). Uskyldpresumsjonen og barneretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-3.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hvilken strafferettspleie ønsker vi? Lov og Rett. 65-66.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nytt tidsskrift. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3-4.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nytt fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 60-62.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2009). Juryen for fall? Noen refleksjoner etter Taxquet vs. Belgia. Kritisk juss. 101-109.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Promillekjøring" til sjøs - hvilket straffenivå er ønskelig? Politiembetsmennenes blad. 23-25.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2011). Etterforskningsplikt ved barnedødsfall - styrkning av barns rettsikkerhet? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 173-175.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2018). Jens M. Scherpe (ed.): European Family Law. Volume I-IV. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 256-251.
 • Vis forfatter(e) (2005). Anmeldelse av Karol Nowak's bok "Oskyldighetspresumtionen". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 314-318.
 • Vis forfatter(e) (2004). Anmeldelse av Olli Ryynänen's: Bevisning i inkomstbeskatningen. Utvalget - Dommer, uttalelser mv i skattesaker. 154-157.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kommentarer til mønsterbesvarelse 4. avd. Teori H-99. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 69-89.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2019). Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Vis forfatter(e) (2010). Liber amicarum et amicorum Karin Cornils - Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2010). Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordring. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ikke kun straf Festskrift til Vagn Greve. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2020). Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Økonomisk familierett.
 • Vis forfatter(e) (1999). Båtpromille.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1998). Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. Alma Mater.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lov om kriminalitetsofferfond NOU 1997:11. STATENS FORVALTNINGSTJENESTE.
 • Vis forfatter(e) (1996). Erstatning i anledning strafforfølgning NOU 1996:18. STATENS FORVALTNINGSTJENESTE.
 • Vis forfatter(e) (1996). Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4.avd.jus. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Vis forfatter(e) (1996). Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Vis forfatter(e) (1996). Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Vis forfatter(e) (1996). Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Vis forfatter(e) (1996). Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Vis forfatter(e) (1996). Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 4. avd. jus. FAGBOKFORLAGET Vigmostad & Bjørke AS.
 • Vis forfatter(e) (1995). Reformer innen injurielovgivningen NOU 1995:10. Statens Forvaltningstjeneste.
 • Vis forfatter(e) (1995). Ekteskapsloven (Norsk Lovnøkkel). Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (1993). Fast promillegrense på sjøen. [Mangler utgivernavn].
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2002). Retningslinjer for muntlig eksamen. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 32-33.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2016). Manifest for en norsk grunnlovsdomstol. Morgenbladet. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 106-107.
 • Vis forfatter(e) (2011). DNA-bevis og rettssikkerhet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2007). Gratis utdeling av heroin? Erlik OSLO =Oslo. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ugyldige ekteskap. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 143-145.
 • Vis forfatter(e) (2003). Etterkontroll av ekteskaplovgivningen? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 81-82.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kronikk Norge 1999-2001. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 53-58.
 • Vis forfatter(e) (2001). Solid bevisvurdering (Trippeldrapssaken). VG : Verdens gang. 13.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Promillekjøring" til sjøs - hvilket straffenivå er ønskelig? Politiembetsmennenes blad. 23-25.
 • Vis forfatter(e) (1998). Omtale av Per Stavang. STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 11-14.
 • Vis forfatter(e) (1998). Omtale av Per Stavang. STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 11-14.
 • Vis forfatter(e) (1998). Omtale av Per Stavang. STAT, POLITIKK OG FOLKESTYRE Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 11-14.
 • Vis forfatter(e) (1997). Bokanmeldelse over Geir Woxholth: Avtaleinngåelse i og utenfor avtaleloven. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 50-52.
 • Vis forfatter(e) (1995). Kommentarer til eksamensbesvarelser 4. avd. teori. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 60-64.
 • Vis forfatter(e) (1993). Bokanmeldelse: Den muslimske familie. Hefte for kritisk juss. 5.
 • Vis forfatter(e) (1992). Bokanmeldelse: Arverett med dødsboskifte av Inge Unneberg. Jussens venner. 4.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2015). Polisiær handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativ og innsatsrettet virksomhet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Uskyldspresumsjonen : "In dubio pro reo".
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2001). Kritikk av milde dommer.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Oppløsning av sameie mellom ektefeller. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Når gjenlevende ektefelle blir syk. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). DNA-registrering og retten til privatliv etter EMK artikkel 8. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Når en ektefelle blir syk. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Påtalemyndighetens meddelelser til offentligheten. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Internasjonalisering av studiet ved Det juridiske fakultet. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Inngåelse av ekteskap - en politisk handling? 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fuskesaken fra 2008. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Om fusk i obligatorisk undervisning etter universitets- og høyskoleloven § 4-7 første ledd bokstav b. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Penal orders, victim-offender mediation, and confession-triggered summary procedures in Norway. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hallikken som ble menneskehandler - en vurdering av strl. § 224. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Extradition between Nordic countries, and the new Nordic Arrest Warrant. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Udvælgelse af lægdommere i Norge og Danmark - kvalifikation eller repræsentation? 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Innhenting av DNA-bevis - helliger målet ethvert middel? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Disclosure of evidence by the prosecution. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). DNA-lovgivningen i støpeskjeen - eller Om å innføre svenske tilstander i Norge. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Chapter I, Introduction. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Applying different evidentiary standards to criminal conviction and conpensation: A parallel and conflict enforcement of law? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Den tause kunnskapen - erfaringer fra et doktorgradprojekt. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Erstatning etter strafforfølgning. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Straffenivå og straffeteorier i norsk strafferett anno 2001. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Personskadeerstatning ved skifte av felleseie. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Betydningen av siktedes taushet i anledning erstatning for strafforfølgning. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Det strafferettslige reaksjonssystem (Kronikk). 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Forslag om opprettelse av et "Kriminalitetsofferfond". 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Strafrechtsentwicklung in Europa. 89 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Strafrechtsentwicklung in Europa. 89 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Rettskildene i familieretten. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Løsning av praktikum- og teorioppgaver til 4. avdeling. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 1 våren 1995. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 2-høst 1992. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum - vår 1993. 9 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2010). Avslutning. 162-164.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2018). En politiembetsmann og politirettsforsker takker av – Ragnar Auglend 70 år. Tidsskrift for strafferett. 262-264.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2009). Kommentar til ordstyrer S. T. Magnusson foredrag "Rapporter om udviklingen i det enkelte land".
 • Vis forfatter(e) (2004). Presentasjon studieplaner Uppsala - Bergen. Pedagogisk grunnlag Lærerrolle/studentrolle Målstyring.
 • Vis forfatter(e) (2004). Læremidler.
 • Vis forfatter(e) (2004). Innlegg til : Struktur der Strafverteidigung in verschiedenen europäischen Ländern.
 • Vis forfatter(e) (2004). Comment to Applying different evidentiary standards to criminal convuction and compensation.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bruk av muntlige presentasjoner. Opplegg. Faglig intensjon.
 • Vis forfatter(e) (2001). Country study. Kingdom of Norway.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2010). Forord. 9-10.
 • Vis forfatter(e) (2010). Forord. 1 sider.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2010). Introduksjon. 11-12.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.