Hjem
Magne Strandbergs bilde

Magne Strandberg

Professor
 • E-postMagne.Strandberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 85+47 415 16 142
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Utsikt til innsikt: En komparativ tilnærming til reform av reglene om anke til lagmannsretten over dommer i sivile saker. Lov og Rett. 84-102.
 • Vis forfatter(e) 2018. Årsaksspørsmål ved krav om erstatnining for tapt fortjeneste i anskaffelsessaker. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 141-205.
 • Vis forfatter(e) 2017. Sakskostnader og bevissikring. Lov og Rett. 159-177.
 • Vis forfatter(e) 2017. Erstatning for feil gjort i selskapets ledelse - utviklingstrekk, tilnærming og systematikk. Tidsskrift for forretningsjus. 135-166.
 • Vis forfatter(e) 2017. Beviskrav i sivile saker - kommentarer til HR-2016-2579-A om beviskrav for selvmord. Tidsskrift for forretningsjus. 50-73.
 • Vis forfatter(e) 2016. Is E-justice Reform of Norwegian Civil Procedure Finally Happening? Oslo Law Review. 72-88.
 • Vis forfatter(e) 2016. Beviskrav i vaksineskader etter Rt. 2015 s. 1246. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 7-29.
 • Vis forfatter(e) 2015. Effektivitet og kausalitet. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 79-101.
 • Vis forfatter(e) 2013. Yrkesskadetrygdens hovedårsakslære og fordelingslæren. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 148-172.
 • Vis forfatter(e) 2013. Beviskrav ved inndragning av skjenkebevilling. Tidsskrift for forretningsjus. 15-36.
 • Vis forfatter(e) 2012. Teorien om hindringssammenheng som vilkår for erstatningsansvar. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 240-280.
 • Vis forfatter(e) 2012. Arbeidsgivers erstatningsansvar for skader hans arbeidstaker volder med forsett. Jussens venner. 33-68.
 • Vis forfatter(e) 2011. Forvaltningsvedtak som bristende forutsetning for en dom. Lov og Rett. 531-550.
 • Vis forfatter(e) 2011. Fordeler og ulemper med partsprosessen, særlig med tanke på rollefordelingen mellom dommer og part. Jussens venner. 165-181.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2018. Høringsuttalelse om "Forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen". .
 • Vis forfatter(e) 2011. Oversikt over empirisk forskning om lekdommere. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Ankeinstansen og ankeregler.
 • Vis forfatter(e) 2018. Det offentliges erstatningsansvar.
 • Vis forfatter(e) 2016. Beviskrav, domstolsprøving og bevisbedømmelse i landbruksjussen.
 • Vis forfatter(e) 2016. Behov for forskning i sivilprosess - perspektiver fra Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2015. Tilgang til bevis i sivile saker, særlig om bevissikring.
 • Vis forfatter(e) 2015. Tilgang til bevis i sivile saker.
 • Vis forfatter(e) 2015. Erstatning for uberettigede søksmål.
 • Vis forfatter(e) 2015. Beviskrav i pasientskadesaker.
 • Vis forfatter(e) 2014. Årsakskrav i erstatningsretten og trygderetten - utvalgte emner.
 • Vis forfatter(e) 2014. The Down's Syndrome Case.
 • Vis forfatter(e) 2014. Norsk bevisteori før og etter årtusenskiftet.
 • Vis forfatter(e) 2014. Introduction.
 • Vis forfatter(e) 2014. Bruk av nemnder i norsk rett.
 • Vis forfatter(e) 2014. Beviskrav og bevisbyrde i forbrukerjussen.
 • Vis forfatter(e) 2004. Årsaksminimalisme og beviskrav.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. NAV-skandalen: statens erstatningsansvar for ugyldige vedtak.
 • Vis forfatter(e) 2017. Klimasøksmål.
 • Vis forfatter(e) 2016. Hvem kan gå til søksmål om hva?
 • Vis forfatter(e) 2013. Beviskrav i sivile saker.
 • Vis forfatter(e) 2012. Prosess og skatt.
 • Vis forfatter(e) 2012. Beviskrav i sivile saker - i praksis og teori.
 • Vis forfatter(e) 2012. Beviskrav i erstatningsretten.
 • Vis forfatter(e) 2012. Bevis i utlendingsretten.
 • Vis forfatter(e) 2012. Bevis i juksesaker.
 • Vis forfatter(e) 2011. Hva er omvendt bevisbyrde?
 • Vis forfatter(e) 2010. "Gjennomgang av aktuelle problemer tilknyttet seminaroppgave i erstatningsrett".
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Tilgang til andre instans som hinder for tilgang til første instans?
 • Vis forfatter(e) 2021. The potential impact of the ELI/UNIDROIT Model Rules on Norwegian civil procedure .
 • Vis forfatter(e) 2021. ELI/UNIDROIT Model Rules: rules on obligations for the judge, the parties and their lawyers, and rules on appeal .
 • Vis forfatter(e) 2021. Bevis i sivile saker: bevistilgang og beviskrav.
 • Vis forfatter(e) 2020. EU/EØS-retten og norsk sivilprosess.
 • Vis forfatter(e) 2019. Utviklingstrekk i sivilprosessen de siste årene.
 • Vis forfatter(e) 2019. Online Dispute Resolution - A Comment.
 • Vis forfatter(e) 2019. ELI/UNIDROIT: European Rules on Civil Procedure.
 • Vis forfatter(e) 2019. Appeal and Appeals Proceedings in Norway: the Need for Reform.
 • Vis forfatter(e) 2018. Yrkesskader - Grunn til å fravike standardforskriften?
 • Vis forfatter(e) 2018. Rettsutvikling i ulike former.
 • Vis forfatter(e) 2018. Prosessavtaler.
 • Vis forfatter(e) 2018. Harmonization of Evidence Law.
 • Vis forfatter(e) 2017. The More Probable Than not Standard: A Critical Approach.
 • Vis forfatter(e) 2017. Norwegian Civil Procedure under The Influence of EU Law.
 • Vis forfatter(e) 2017. Den materielle sannhet som målsetning i sivilprosessen.
 • Vis forfatter(e) 2016. Lederansvaret - utviklingstrekk.
 • Vis forfatter(e) 2016. Lederansvaret.
 • Vis forfatter(e) 2016. Hvordan kan vi vite hvilke bevisregler som gir flest materielt riktige dommer?
 • Vis forfatter(e) 2016. Arbitration as a Matter of Inspiration for Ordinary Civil Procedure?
 • Vis forfatter(e) 2015. English and Germanic Standards of Evidence.
 • Vis forfatter(e) 2015. Active Judges and ECJ Requirements.
 • Vis forfatter(e) 2014. ECHR Art 6(2) as legal basis for a standard of evidence in civil cases.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Robustness of Evidence.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Bullying - Case.
 • Vis forfatter(e) 2012. Bristende forutsetninger for dommer.
 • Vis forfatter(e) 2012. Behovet for forskning om juss og medisin.
 • Vis forfatter(e) 2011. Internasjonalisering av norsk rett.
 • Vis forfatter(e) 2011. Comparative perspectives on evidence law.
 • Vis forfatter(e) 2011. Beviskrav og årsakskrav i sivile saker.
 • Vis forfatter(e) 2010. Den kontradiktoriske prosessordningens fordeler og ulemper, særlig med sikte på rollefordelingen mellom dommer og part.
 • Vis forfatter(e) 2005. The Norwegian Complaints Board System.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2015. Erstatning for uberettiget søksmål - hva er rettstilstanden etter Rt. 2015 s. 385? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 225-229.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2018. Recension: Simon Andersson "Skälig misstanke". Juridisk Tidskrift. 911-919.
 • Vis forfatter(e) 2016. Inge Lorange Backer: Norsk sivilprosess. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 462-468.
 • Vis forfatter(e) 2013. Bokanmeldelse av Birgitte Hagland, Erstatningsbetingende medvirkning. Tidsskrift for erstatningsrett. 280-288.
 • Vis forfatter(e) 2010. Anmeldelse av Mårten Schultz: Adekvanslären. Vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Center for Commercial Law. Lov og Rett.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2019. Civil Procedure and Harmonisation of Law: the Dynamics of EU and International Treaties. Intersentia.
 • Vis forfatter(e) 2012. Bevisprövning i tvistemål Teori och praktik. Norstedts Juridik AB.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2012. Beviskrav i sivile saker - en bevisteoretisk studie av den norske beviskravslærens forutsetninger.
 • Vis forfatter(e) 2005. Skadelidtes hypotetiske inntekt - om erstatningsutmåling og bevis.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2010. Beviskrav i sivile saker. En bevisteoretisk, studie av den norske beviskravslærens forutsetninger.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Utviklingstrekk i norsk sivilprosess - europeisering, konstitusjonalisering og prinsipporientering. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Case management and the role of the judge. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. The-More-Probable-Than-Not-Standard: A Critical Approach. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Standards of Evidence in Scandinavia. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Introduction. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Conclusions on Civil Procedure and Harmonisation of Law. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Norwegian Civil Procedure Under the Influence of EU Law. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Directors`and Officers`Liability in Norway. 52 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Presumption of Innocence in Civil Cases. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Tre epoker i norsk bevisteori - med særlig vekt på straffeprosessen. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Bevisrettens sannhetsmålsetning. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Norsk bevisteori før og etter årtusenskiftet. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Beviskravet i dispositiva tvistemål - en bevisteoretisk studie. 235 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2014. Norway, European Tort Law 2013. European Tort Law. 467-483.
 • Vis forfatter(e) 2013. Norwegian report, European Tort Law 2012. European Tort Law. 501-519.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Klimarelaterte søksmål. 80-84.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.