Hjem
Magne Strandbergs bilde

Magne Strandberg

Professor
 • E-postMagne.Strandberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 85
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Bøker
 • Nylund, Anna; Strandberg, Magne. 2019. Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia. ISBN: 9781780686936.
 • Strandberg, Magne. 2012. Beviskrav i sivile saker - en bevisteoretisk studie av den norske beviskravslærens forutsetninger. Fagbokforlaget. 642 sider. ISBN: 978-82-450-1239-2.
 • Strandberg, Magne; Diesen, Christian. 2012. Bevisprövning i tvistemål Teori och praktik. Norstedts Juridik AB. 481 sider. ISBN: 978-91-39-01667-0.
 • Strandberg, Magne. 2005. Skadelidtes hypotetiske inntekt - om erstatningsutmåling og bevis. Fagbokforlaget. 198 sider. ISBN: 82-450-0330-1.
Tidsskriftartikler
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2018. Årsaksspørsmål ved krav om erstatnining for tapt fortjeneste i anskaffelsessaker. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 131: 141-205. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-02-03-01
 • Strandberg, Magne. 2018. Recension: Simon Andersson "Skälig misstanke". Juridisk Tidskrift. 911-919.
 • Strandberg, Magne. 2017. Sakskostnader og bevissikring. Lov og Rett. 56: 159-177. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-03-03
 • Strandberg, Magne. 2017. Beviskrav i sivile saker - kommentarer til HR-2016-2579-A om beviskrav for selvmord. Tidsskrift for forretningsjus. 22: 50-73. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2017-01-02
 • Strandberg, Magne; Skjefstad, Arnt. 2017. Erstatning for feil gjort i selskapets ledelse - utviklingstrekk, tilnærming og systematikk. Tidsskrift for forretningsjus. 22: 135-166. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2017-02-05
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2016. Inge Lorange Backer: Norsk sivilprosess. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 462-468.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2016. Is E-justice Reform of Norwegian Civil Procedure Finally Happening? Oslo Law Review. 1: 72-88.
 • Strandberg, Magne. 2016. Beviskrav i vaksineskader etter Rt. 2015 s. 1246. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 13: 7-29. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2016-01-02
 • Strandberg, Magne. 2015. Erstatning for uberettiget søksmål - hva er rettstilstanden etter Rt. 2015 s. 385? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 12: 225-229.
 • Strandberg, Magne. 2015. Effektivitet og kausalitet. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 79-101.
 • Strandberg, Magne. 2014. Norway, European Tort Law 2013. European Tort Law. 467-483.
 • Frøseth, Anne Marie; Strandberg, Magne. 2013. Norwegian report, European Tort Law 2012. European Tort Law. 501-519.
 • Strandberg, Magne. 2013. Beviskrav ved inndragning av skjenkebevilling. Tidsskrift for forretningsjus. 1. 15-36.
 • Strandberg, Magne. 2013. Bokanmeldelse av Birgitte Hagland, Erstatningsbetingende medvirkning. Tidsskrift for erstatningsrett. 10: 280-288.
 • Strandberg, Magne; Aasen, Tor Olav Brøvig. 2013. Yrkesskadetrygdens hovedårsakslære og fordelingslæren. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 10: 148-172.
 • Strandberg, Magne. 2012. Arbeidsgivers erstatningsansvar for skader hans arbeidstaker volder med forsett. Jussens venner. 47: 33-68.
 • Strandberg, Magne. 2012. Teorien om hindringssammenheng som vilkår for erstatningsansvar. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 9: 240-280.
 • Strandberg, Magne. 2011. Fordeler og ulemper med partsprosessen, særlig med tanke på rollefordelingen mellom dommer og part. Jussens venner. 46: 165-181.
 • Strandberg, Magne. 2011. Forvaltningsvedtak som bristende forutsetning for en dom. Lov og Rett. 50: 531-550.
 • Strandberg, Magne. 2010. Anmeldelse av Mårten Schultz: Adekvanslären. Vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Center for Commercial Law. Lov og Rett.
Rapporter/avhandlinger
 • Øyen, Ørnulf; Strandberg, Magne; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Høringsuttalelse om "Forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen". Justis- og politidepartementet, Oslo. 9 sider.
 • Strandberg, Magne. 2011. Oversikt over empirisk forskning om lekdommere. Justisdepartementet, Oslo. 30 sider.
 • Strandberg, Magne. 2010. Beviskrav i sivile saker. En bevisteoretisk, studie av den norske beviskravslærens forutsetninger.
Bokkapitler
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2019. Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. Kapittel 10, sider 171-191. I:
  • Nylund, Anna; Strandberg, Magne. 2019. Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia. ISBN: 9781780686936.
 • Nylund, Anna; Strandberg, Magne. 2019. Conclusions on Civil Procedure and Harmonisation of Law. Conclusions, sider 231-242. I:
  • Nylund, Anna; Strandberg, Magne. 2019. Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia. ISBN: 9781780686936.
 • Nylund, Anna; Strandberg, Magne. 2019. Introduction. Introduction, sider 1-10. I:
  • Nylund, Anna; Strandberg, Magne. 2019. Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia. ISBN: 9781780686936.
 • Strandberg, Magne. 2019. Standards of Evidence in Scandinavia. Kapittel, sider 135-160. I:
  • Tichy, Lubos. 2019. Standard of Proof In Europe. Mohr Siebeck. 323 sider. ISBN: 978-3-16-157020-9.
 • Strandberg, Magne. 2019. The-More-Probable-Than-Not-Standard: A Critical Approach. Kapittel, sider 65-94. I:
  • Tichy, Lubos. 2019. Standard of Proof In Europe. Mohr Siebeck. 323 sider. ISBN: 978-3-16-157020-9.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2018. Norwegian Civil Procedure Under the Influence of EU Law. Kapittel 3, sider 41-62. I:
  • Uzelac, Alan; van Rhee, C.H. 2018. Transformation of Civil Justice - Unity and Diversity. Springer. 420 sider. ISBN: 978-3-319-97357-9.
 • Skjefstad, Arnt; Strandberg, Magne. 2018. Directors`and Officers`Liability in Norway. Part 8, sider 373-424. I:
  • Deakin, Simon; Koziol, Helmut; Riss, Olaf. 2018. Directors` & Officers` (D & O) Liability. Walter de Gruyter. 1008 sider. ISBN: 9783110489712.
 • Strandberg, Magne. 2017. Klimarelaterte søksmål. Klimarelaterte søksmål, sider 80-84. I:
  • Jortveit, Anne Karin. 2017. Klima som finansiell risiko. Norsk Klimastiftelse, Oslo. 120 sider.
 • Strandberg, Magne. 2017. The Presumption of Innocence in Civil Cases. Kapittel 9, sider 115-134. I:
  • Uzelac, Alan; van Rhee, C.H. 2017. Revisiting Procedural Human Rights. Fundamentals of Civil Procedure and the Changing Face of civil Justice. Intersentia. 337 sider. ISBN: 9781780685335.
 • Kolflaath, Eivind; Strandberg, Magne. 2015. Tre epoker i norsk bevisteori - med særlig vekt på straffeprosessen. kapittel 1, sider 33-47. I:
  • Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann; Jebens, Sverre Erik. 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk. 712 sider. ISBN: 9788205460096.
 • Strandberg, Magne. 2014. Bevisrettens sannhetsmålsetning. Bokkapittel, sider 467-491. I:
  • Andersson, Simon; Lainpelto, Katrin. 2014. Festskrift till Christian Diesen. Norstedts Juridik AB. 569 sider. ISBN: 978-913901803-2.
 • Kolflaath, Eivind; Strandberg, Magne. 2013. Norsk bevisteori før og etter årtusenskiftet. Kapittel, sider 319-330. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Strandberg, Magne. 2012. Beviskravet i dispositiva tvistemål - en bevisteoretisk studie. Del 1, sider 15-249. I:
  • Strandberg, Magne; Diesen, Christian. 2012. Bevisprövning i tvistemål Teori och praktik. Norstedts Juridik AB. 481 sider. ISBN: 978-91-39-01667-0.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.