Hjem
Magne Strandbergs bilde

Magne Strandberg

Professor
 • E-postmagne.strandberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 85
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Vernetingsavtaler etter Luganokonvensjonen - ugyldighet, jurisdiksjon og rettsvalg. Lov og Rett. 587-606.
 • Vis forfatter(e) (2023). Vernetingsavtaler etter Luganokonvensjonen - inngåelse og formkrav. Lov og Rett. 504-524.
 • Vis forfatter(e) (2022). Impact of the ELI/UNIDROIT European Model Rules for Civil Procedure on National Law – the Case of Norway. Oslo Law Review. 152-164.
 • Vis forfatter(e) (2022). Immediacy, Orality, and Appellate Proceedings. International Journal of Procedural Law (IJPL). 75-87.
 • Vis forfatter(e) (2022). Beviskrav og bevisbyrde etter likestillings- og diskrimineringsloven § 37. Lov og Rett. 510-529.
 • Vis forfatter(e) (2020). Utsikt til innsikt: En komparativ tilnærming til reform av reglene om anke til lagmannsretten over dommer i sivile saker. Lov og Rett. 84-102.
 • Vis forfatter(e) (2018). Årsaksspørsmål ved krav om erstatnining for tapt fortjeneste i anskaffelsessaker. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 141-205.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sakskostnader og bevissikring. Lov og Rett. 159-177.
 • Vis forfatter(e) (2017). Erstatning for feil gjort i selskapets ledelse - utviklingstrekk, tilnærming og systematikk. Tidsskrift for forretningsjus. 135-166.
 • Vis forfatter(e) (2017). Beviskrav i sivile saker - kommentarer til HR-2016-2579-A om beviskrav for selvmord. Tidsskrift for forretningsjus. 50-73.
 • Vis forfatter(e) (2016). Is E-justice Reform of Norwegian Civil Procedure Finally Happening? Oslo Law Review. 72-88.
 • Vis forfatter(e) (2016). Beviskrav i vaksineskader etter Rt. 2015 s. 1246. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 7-29.
 • Vis forfatter(e) (2015). Effektivitet og kausalitet. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 79-101.
 • Vis forfatter(e) (2013). Yrkesskadetrygdens hovedårsakslære og fordelingslæren. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 148-172.
 • Vis forfatter(e) (2013). Beviskrav ved inndragning av skjenkebevilling. Tidsskrift for forretningsjus. 15-36.
 • Vis forfatter(e) (2012). Teorien om hindringssammenheng som vilkår for erstatningsansvar. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 240-280.
 • Vis forfatter(e) (2012). Arbeidsgivers erstatningsansvar for skader hans arbeidstaker volder med forsett. Jussens venner. 33-68.
 • Vis forfatter(e) (2011). Forvaltningsvedtak som bristende forutsetning for en dom. Lov og Rett. 531-550.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fordeler og ulemper med partsprosessen, særlig med tanke på rollefordelingen mellom dommer og part. Jussens venner. 165-181.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2018). Høringsuttalelse om "Forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen". .
 • Vis forfatter(e) (2011). Oversikt over empirisk forskning om lekdommere. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Samspillet mellom erstatningsrettens grunnvilkår og prosess og bevisregler i EU- Illustrert ved nye regler om bevistilgang, årsaks- og ansvarspresumsjoner i EUs nye direktivforslag knyttet til kunstig intelligens.
 • Vis forfatter(e) (2022). Bevis i forbrukerjussen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ankeinstansen og ankeregler.
 • Vis forfatter(e) (2018). Det offentliges erstatningsansvar.
 • Vis forfatter(e) (2016). Beviskrav, domstolsprøving og bevisbedømmelse i landbruksjussen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Behov for forskning i sivilprosess - perspektiver fra Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tilgang til bevis i sivile saker, særlig om bevissikring.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tilgang til bevis i sivile saker.
 • Vis forfatter(e) (2015). Erstatning for uberettigede søksmål.
 • Vis forfatter(e) (2015). Beviskrav i pasientskadesaker.
 • Vis forfatter(e) (2014). Årsakskrav i erstatningsretten og trygderetten - utvalgte emner.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Down's Syndrome Case.
 • Vis forfatter(e) (2014). Norsk bevisteori før og etter årtusenskiftet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Introduction.
 • Vis forfatter(e) (2014). Bruk av nemnder i norsk rett.
 • Vis forfatter(e) (2014). Beviskrav og bevisbyrde i forbrukerjussen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Årsaksminimalisme og beviskrav.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Når tillater loven at rettsmøte holdes digitalt?
 • Vis forfatter(e) (2019). NAV-skandalen: statens erstatningsansvar for ugyldige vedtak.
 • Vis forfatter(e) (2017). Klimasøksmål.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvem kan gå til søksmål om hva?
 • Vis forfatter(e) (2013). Beviskrav i sivile saker.
 • Vis forfatter(e) (2012). Prosess og skatt.
 • Vis forfatter(e) (2012). Beviskrav i sivile saker - i praksis og teori.
 • Vis forfatter(e) (2012). Beviskrav i erstatningsretten.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bevis i utlendingsretten.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bevis i juksesaker.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hva er omvendt bevisbyrde?
 • Vis forfatter(e) (2010). "Gjennomgang av aktuelle problemer tilknyttet seminaroppgave i erstatningsrett".
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). The Impact of EU/EEA Law on Norwegian Civil Procedure Law .
 • Vis forfatter(e) (2023). Tilgang til bevis i personskadesaker .
 • Vis forfatter(e) (2023). Third Party Litigation Funding .
 • Vis forfatter(e) (2023). Metodespørsmål i prosessrettslig forskning - et forsvar for streng pluralisme.
 • Vis forfatter(e) (2023). Consumer Dispute Resolution in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2023). Appointment of Experts in Norwegian Civil Proceedings.
 • Vis forfatter(e) (2022). Årsakskravene i erstatningsretten.
 • Vis forfatter(e) (2022). Evidentiary Agreements in Litigation.
 • Vis forfatter(e) (2022). ELI/UNIDROIT European Model Rules for Civil Procedure - the Rules on Evidence.
 • Vis forfatter(e) (2022). Bevisreglene i ELI/UNIDROIT modellregler for europeisk sivilprosess.
 • Vis forfatter(e) (2022). Beviskrav og bevisbyrde i diskrimineringsretten.
 • Vis forfatter(e) (2022). Beviskrav og bevisbyrde i diskrimineringsretten.
 • Vis forfatter(e) (2021). Tilgang til andre instans som hinder for tilgang til første instans?
 • Vis forfatter(e) (2021). The potential impact of the ELI/UNIDROIT Model Rules on Norwegian civil procedure .
 • Vis forfatter(e) (2021). Sannsynlighetsbegrepene.
 • Vis forfatter(e) (2021). ELI/UNIDROIT Model Rules: rules on obligations for the judge, the parties and their lawyers, and rules on appeal .
 • Vis forfatter(e) (2021). Bevis i sivile saker: bevistilgang og beviskrav.
 • Vis forfatter(e) (2020). EU/EØS-retten og norsk sivilprosess.
 • Vis forfatter(e) (2019). Utviklingstrekk i sivilprosessen de siste årene.
 • Vis forfatter(e) (2019). Online Dispute Resolution - A Comment.
 • Vis forfatter(e) (2019). ELI/UNIDROIT: European Rules on Civil Procedure.
 • Vis forfatter(e) (2019). Appeal and Appeals Proceedings in Norway: the Need for Reform.
 • Vis forfatter(e) (2018). Yrkesskader - Grunn til å fravike standardforskriften?
 • Vis forfatter(e) (2018). Rettsutvikling i ulike former.
 • Vis forfatter(e) (2018). Prosessavtaler.
 • Vis forfatter(e) (2018). Harmonization of Evidence Law.
 • Vis forfatter(e) (2017). The More Probable Than not Standard: A Critical Approach.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norwegian Civil Procedure under The Influence of EU Law.
 • Vis forfatter(e) (2017). Den materielle sannhet som målsetning i sivilprosessen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Lederansvaret - utviklingstrekk.
 • Vis forfatter(e) (2016). Lederansvaret.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan kan vi vite hvilke bevisregler som gir flest materielt riktige dommer?
 • Vis forfatter(e) (2016). Arbitration as a Matter of Inspiration for Ordinary Civil Procedure?
 • Vis forfatter(e) (2015). English and Germanic Standards of Evidence.
 • Vis forfatter(e) (2015). Active Judges and ECJ Requirements.
 • Vis forfatter(e) (2014). ECHR Art 6(2) as legal basis for a standard of evidence in civil cases.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Robustness of Evidence.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Bullying - Case.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bristende forutsetninger for dommer.
 • Vis forfatter(e) (2012). Behovet for forskning om juss og medisin.
 • Vis forfatter(e) (2011). Internasjonalisering av norsk rett.
 • Vis forfatter(e) (2011). Comparative perspectives on evidence law.
 • Vis forfatter(e) (2011). Beviskrav og årsakskrav i sivile saker.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den kontradiktoriske prosessordningens fordeler og ulemper, særlig med sikte på rollefordelingen mellom dommer og part.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Norwegian Complaints Board System.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2022). Mot et skifte i EU-rettens forhold til nasjonal erstatningsrett? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 130-135.
 • Vis forfatter(e) (2015). Erstatning for uberettiget søksmål - hva er rettstilstanden etter Rt. 2015 s. 385? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 225-229.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Bokanmeldelse av C Jenssen "Småkravsprosess" . Tidsskrift for Rettsvitenskap. 376-381.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bokmelding: Anne Robberstad, "Hvem har bevisbyrden?". Lov og Rett. 577-580.
 • Vis forfatter(e) (2018). Recension: Simon Andersson "Skälig misstanke". Juridisk Tidskrift. 911-919.
 • Vis forfatter(e) (2016). Inge Lorange Backer: Norsk sivilprosess. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 462-468.
 • Vis forfatter(e) (2013). Bokanmeldelse av Birgitte Hagland, Erstatningsbetingende medvirkning. Tidsskrift for erstatningsrett. 280-288.
 • Vis forfatter(e) (2010). Anmeldelse av Mårten Schultz: Adekvanslären. Vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Center for Commercial Law. Lov og Rett.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2019). Civil Procedure and Harmonisation of Law: the Dynamics of EU and International Treaties. Intersentia.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bevisprövning i tvistemål Teori och praktik. Norstedts Juridik AB.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2012). Beviskrav i sivile saker - en bevisteoretisk studie av den norske beviskravslærens forutsetninger.
 • Vis forfatter(e) (2005). Skadelidtes hypotetiske inntekt - om erstatningsutmåling og bevis.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2010). Beviskrav i sivile saker. En bevisteoretisk, studie av den norske beviskravslærens forutsetninger.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Third Party Funding of Opt-out Class Actions - A Recent Case from the Norwegian Supreme Court. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). ELI-UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure og norsk bevisrett. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Contractualisation of Civil Litigation in Norway: Flexibility and Cooperation in a Rule-Based Tradition. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Access to Information and Evidence: General and procedural issues. 55 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Tilgang til andre instans som hinder for tilgang til første instans? 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Utviklingstrekk i norsk sivilprosess - europeisering, konstitusjonalisering og prinsipporientering. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bevistilgang og rollefordeling. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Case management and the role of the judge. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). The-More-Probable-Than-Not-Standard: A Critical Approach. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Standards of Evidence in Scandinavia. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Conclusions on Civil Procedure and Harmonisation of Law. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Norwegian Civil Procedure Under the Influence of EU Law. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Directors`and Officers`Liability in Norway. 52 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Presumption of Innocence in Civil Cases. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tre epoker i norsk bevisteori - med særlig vekt på straffeprosessen. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Bevisrettens sannhetsmålsetning. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Norsk bevisteori før og etter årtusenskiftet. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Beviskravet i dispositiva tvistemål - en bevisteoretisk studie. 235 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2014). Norway, European Tort Law 2013. European Tort Law. 467-483.
 • Vis forfatter(e) (2013). Norwegian report, European Tort Law 2012. European Tort Law. 501-519.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Klimarelaterte søksmål. 80-84.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.