Hjem
Det psykologiske fakultet

Mobilitetsmidler

Å dra til utlandet og få innspill og inspirasjon til nye idéer er grunnleggende for å drive med fremragende forskning. Fakultetet har derfor innført en finansieringsordning for postdoktorer og ansatte stipendiater rettet mot forskningsopphold i utlandet.

Hovedinnhold

For å gi våre unge forskere det beste grunnlaget for å kunne hevde seg på internasjonale forskningsarenaer, har Det psykologiske fakultet en finansieringsordning som skal styrke våre unge forskeres mobilitet og oppmuntre dem til å dra på forskningsopphold i utlandet.

HOVEDSØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR

LØPENDE FRIST: Kun hvis det gjenstår midler etter hovedsøknadsfristen. Midlene vil da kunne søkes løpende frem til slutten av året.

Hvem kan søke?

Ph.d.-stipendiater og postdoktorer ansatt ved Det psykologiske fakultet.

Hvor kan du dra?

Alle land utenfor Norge. Vertsinstitusjonen må være en anerkjent forskningsinstitusjon.

Oppholdets formål

Formålet er å styrke internasjonale nettverk og å få ny kunnskap. Det forutsettes at søkeren kan ta aktivt del i forskningsarbeid i samarbeid med vertsinstitusjonen. Reiser til konferanser, møter, workshops e.l. vil ikke prioriteres.

Hvor lenge skal forskningsoppholdet vare?

Minste varighet på forskningsopphold er 1 måned sammenhengende. Forskningsopphold som varer mindre enn 1 måned (sammenhengende) innvilges ikke. Forskningsopphold som varer lengre enn 6 måneder må begrunnes særskilt. Det er mulig å planlegge flere opphold innenfor ett og samme prosjekt.

Finansiering kan tidligst brukes fra og med

1. april i søknadsåret

Oppholdet må være påbegynt innen

31. januar i påfølgende år

Hva kan det søkes om?

Midlene tildeles etter følgende satser:

       Kr 22 000 (enslig) / 38 000 (familie) per måned

Familie defineres som stipendiat/forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn.

Midlene kan dekke:

  • dokumenterte etablerings- og merutgifter i forbindelse med forskningsoppholdet
  • reiseutgifter (billigste reisemåte)
  • utgifter til studieavgift for ph.d.-stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universitet

Hvis vedkommende skal søke flere kilder for finansiering av forskningsoppholdet må det oppgis i søknaden, og det må beskrives i søknaden hvilke kostnader fakultetet skal dekke (utover det som andre kilder dekker). Finansiering av samme aktiviteter/poster gjennom flere kilder er ikke tillatt.

Hvordan søker du?

Søknadsskjema finnes på nettsiden. Søknaden skal bestå av:

  • søknadsskjema (elektronisk skjema og innsending) med følgende vedlegg:
  • prosjektbeskrivelse (maksimum 2 sider inkludert referanseliste)
  • CV for søker (maksimum 2 sider)
  • anbefalingsbrev fra institutt/senter/prosjektleder
  • invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet

Søknadsbehandling

Forskningsseksjonen sjekker søknadens formelle kriterier. Søknadene blir deretter vurdert av en vitenskapelig komité. Til grunn for søknadsprioriteringen legges: prosjektets faglige kvalitet, prosjektets egnethet for formålet, mulighet til å etablere eller utvide samarbeid med fremragende og innovative forskningsgrupper, faglig fornyelse og mulighet for å ta i bruk ny forskningsmetodikk utover det som Det psykologiske fakultet kan tilby, kvalitet på mottakermiljø og fakultetets forskningsstrategi. Søknader der søkeren ikke har mulighet til å dekke kostnadene gjennom annen ekstern eller intern finansiering vil prioriteres.

Komitéen sender innstillingen til Forskningsseksjonen. Prodekan/FFU (Forsknings- og forskerutdanningsutvalget) fordeler midlene basert på komiteens innstilling og tilgjengelige midler.

Forskningsseksjonen informerer søkeren og fagmiljøet/instituttet om resultatet via e-post.

Etter tildeling

Økonomiseksjonen ved fakultetet sender ut tildelingsbrev til søkeren.

Rapportering

Det skal leveres en kort sluttrapport senest innen en måned etter utenlandsoppholdets slutt etter fastlagt mal (se skjema på nettsiden). Rapporten skal godkjennes av FFU (Forsknings- og forskerutdanningsutvalget) og godkjent rapport er en forutsetning for innvilgelse av fremtidige midler.

Kreditering (for ph.d.-stipendiater)

Stipendiater kan etter gjennomført opphold søke om å få tildelt studiepoeng (ECTS) for forskningsopphold i utlandet. Se her for mer informasjon om opplæringsdelen og kreditering av forskningsopphold ved annen institusjon.

Andre føringer

Kandidaten må selv planlegge oppholdet og sørge for å ha alle nødvendige dokumenter, vaksiner, bosted osv. Det oppfordres til også å søke andre finansieringskilder. Hvis vedkommende skal søke flere kilder for finansiering av forskningsoppholdet må det oppgis i søknaden, og det må beskrives i søknaden hvilke kostnader fakultetet skal dekke (utover det som andre kilder dekker). Finansiering av samme aktiviteter/poster gjennom flere kilder er ikke tillatt.