Hjem
Det psykologiske fakultet

Strategiske forskningsmidler

Fakultetet lyser hvert år ut forskningsmidler til strategisk fordeling til forskere tilsatt ved Det psykologiske fakultet.

Hovedinnhold

Fakultetet ønsker å gi fremragende forskningsmiljøer gode vilkår og samtidig satse på å få frem nye lovende forskningsmiljøer og nye forskningstema. Vi arbeider for å styrke instituttenes og forskningsmiljøenes konkurranseevne for å kunne øke ekstern finansiering både fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder.

Dette er en ordning som særlig er innrettet mot de som ønsker å (videre)utvikle større søknader om ekstern finansiering. I tillegg ønsker vi å fokusere på samarbeidsprosjekter på tvers av fagmiljø. Hensikten er at forskere skal få et økt handlingsrom og støtte til søknadsutvikling. I 2024 er den budsjettmessige avsetningen kr. 150 000,- til dette formålet.

Hvem kan søke

Støtten er særlig innrettet mot enkeltforskere som ønsker å (videre)utvikle større (min 3 mill kr) søknader inn mot eksterne kilder (primært NFR og EU, men også mulig å tenke seg Helseforetaket og andre offentlige/private muligheter). Tanken er at forskere skal få et økt handlingsrom og støtte til søknadsutvikling.

Hva kan støttes

Arbeidsmøter/nettverksmøter, reise, språkvask av søknader, eksperthjelp/konsulenthjelp til søknader om eksterne forskningsmidler ut over det forskningsseksjonen og Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB kan bidra med, timelønnet assistanse (kun ifm eksperthjelp/konsulenthjelp brukt til søknadsutvikling),  gjesteforskeropphold ifm søknadsutvikling, pilotstudier ifm søknadsutvikling mv.

Hva støttes ikke

Bevilgningen støtter ikke generelle tildelinger til forskere eller forskningsgrupper som ønsker mer driftsmidler, konferansereiser eller tiltak som ikke er knyttet opp til en spesifikk søknadsprosess, midlertidige tilsettinger/ lønn, utstyrsanskaffelser.

Økonomisk ramme

Det kan søkes om maks kr. 25 000,- pr søknadsprosess/person - større behov må begrunnes mer utfyllende.  Det er IKKE mulig å overføre ubrukte midler til året etter. Hvis man har fått tildeling fra disse midlene tidligere samme år, kan man ikke søke flere ganger (med mindre det er et nytt prosjekt).

Samording med PES/POS

Forskerne oppfordres til å benytte seg av UiBs PES/POS-midler (EU-søknader). Tildeling av fakultetets strategiske forskningsmidler samordnes disse midlene. Tanken er at man primært skal søke om midler på UiB-nivå, og hvis det ikke gis tildeling herfra, så kan man ha mulighet for tildeling av midlene avsatt på fakultetsnivå.

Nettsider med informasjon om PES/POS-ordningen:

https://www.uib.no/boa/97622/prosjektetableringsst%C3%B8tte-pes-og-posisjoneringsmidler-pos-horisont-2020

Vurdering

Søknadene vurderes fortløpende – det tas sikte på å gi tilbakemelding på søknaden i løpet av to uker.

Rapportering

Rapporteringsfrist er 10. januar året etter tildeling. For rapportering på midler til eksterne konsulenter (søknadsutkast til søknadsfrist), kan rapporten sendes inn 2 uker etter søknadsfristen. Rapporten skal godkjennes av fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg og godkjent rapport er en forutsetning for innvilgelse av fremtidige midler.