Hjem
Det psykologiske fakultet
Ny forskning

Mobilteknologien som gjør gresset grønnere for studentene

En spesialdesignet mobilapp øker motivasjon og læring viser nye studier. – Jeg er interessert i å forstå mer av hvilken rolle teknologien har for å øke motivasjon og læring hos studenter, sier UiB-forsker Lucas M. Jeno.

Biologistudenter, BioCeed
Foto/ill.:
Jonathan Soulé, BioCEED, UiB

Hovedinnhold

Gjennom seks ulike studier har Lucas Matias Jeno og kollegaene sett på hvordan teknologi, og spesielt mobilteknologi, påvirker studentenes motivasjon og læring. Studiene viser også at studentene får økt psykologisk velvære.

Studentene som fikk bruke en mobilapp som var interaktiv og gav tilbakemeldinger underveis, vakte større interesse og flere positive følelser.

Lucas M. Jeno

Det startet med overvektige og umotiverte unge på en idrettsskole i Bergen der Jeno var instruktør.

– Jeg oppdaget at de manglet helt motivasjon for å bevege seg, og det var tydelig at det hadde vært slik for mange av dem i flere år.

Jeno så at noen grep fungerte bedre enn andre, og at han måtte finne ut av deres preferanser, for så å gi de et valg på hvilken aktivitet de skulle holde på med.

– Det var ikke vanskelig å se at når de fikk velge aktivitet ut fra preferanse, ble de mye mer engasjerte i aktivitetene.

Motivert for å bestemme gressarter

Lucas Jeno, IPED, underviser

–​​​​​​​ Vi fant at studentene rapporterer bedre psykisk helse og mer engasjement. De får også bedre akademiske prestasjoner når de får økt grad av selvbestemmelse, sier Lucas M. Jeno. Her underviser han biologistudenter på BioCeed, UiB.

Foto/ill.:
UiB

Jeno har gjort en studie sammen med blant andre Edward Deci, en av grunnleggerne av selvbestemmelsesteorien eller Self-determination theory (SDT) innen psykologi. I SDT er det å gi meningsfulle valg avgjørende for motivasjon. Her testet de ut en mobilapplikasjon, Artsapp, og undersøkte i hvilken grad teknologien kan spille en rolle i motivasjon og læring. Appen er spesialdesignet for studenter som skal lære seg å identifisere ulike arter innen biologi.

– Tradisjonelt har studentene brukt et bokverk som studentene opplevde som vanskelig og umotiverende. Spesielt har identifiseringen av den gressliknende arten Starr vært vanskelig å identifisere for studentene.

Appen ble utviklet basert på selvbestemmelsesteorien. Forskerne målte sinnsstemning før og etter øvelsen. Før øvelsen med Artsapp hadde begge gruppene samme nivå i forhold til positive og negative følelser. Til forskjell fra læreboken er ArtsApp mer dynamisk og lar studentene velge trekk de skal identifisere. De får se flere og bedre bilder, og får tilbakemelding underveis.

– Vi så at de studentene som fikk identifisere gressarter ved hjelp av Artsapp, ikke hadde samme fall i motivasjon som de som kun fikk bruke boken.

Studien viser at grad av selvstendighet i forhold til valg, koplet med kompetanse, gir bedre motivasjon for en øvelse som i utgangspunktet kan fremstå som kjedelig.

Riktig design påvirker læring

– Teknologiens rolle i motivasjon og læring har interessert meg sterkt, og vi har sett på undervisers rolle og metode i tillegg til de psykologiske prosessene hos studentene.

Jeno har gjennom flere studier fokusert spesielt på mobilappen ArtsApp og dens effekt på studentenes motivasjon for å identifisere arter, samt studentenes prestasjoner på identifisering av artene. Forskerne finner at studentene rapporterer høyere grad av motivasjon, mestring og læring.

Resultatene kan tilskrives hvordan ArtsApp er designet, og ikke på grunn av effekten av teknologien i seg selv.

Lucas m. Jeno

Jeno peker på at ytterpunktene i teknologidebatten, at man enten er helt tekno-frelst eller veldig skeptisk som lite fruktbare.

Motivasjon og akademisk suksess 

Jeno har også sett på hvilke faktorer som bidrar til å øke studentenes akademiske suksess, og har i disse studiene sett nærmere på læring, frafall og psykisk helse.

– Det vi finner er at studentene har størst grad av akademisk suksess i de tilfeller der studentene opplever støtte fra undervisere, mestring og tilhørighet.

Jeno fremhever at det er når motivasjonen til studentene er selvbestemt, til forskjell fra kontrollert, at studentene rapporterer dypere læring og økt følelse av mestring. Og det er når studentenes mål for å studere er basert på indre mål fremfor ytre, at studentene får bedre resultater og høyere trivsel.

– ​​​​​​​Vi ser at studentene rapporterer bedre psykisk helse og mer engasjement. De får også bedre akademiske prestasjoner.