Hjem
Det psykologiske fakultet
Valg

Valg ved Det psykologiske fakultet

Her kan du finne all informasjon knyttet til valg ved Det psykologiske fakultetet.

Bilde av klokken på fasaden til Christies gate 12
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET: Hvert år arrangeres det valg ved Det psykologiske fakultet.
Foto/ill.:
Det psykologiske fakultet

Hovedinnhold

Valg av dekan

Våren 2025 skal det holdes dekanvalg ved fakultetet. 

Det skal velges dekan og prodekan for perioden 01.08.2025-31.07.2029.

Valgbare som dekan og prodekan er alle fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, samt åremålstilsatte instituttledere.

Valgform, -måte og -periode

Valget holdes som flertallsvalg. Dersom det er kommet inn mer enn to forslag på dekan og prodekan, skal valget avholdes som preferansevalg. Stemmene skal telles særskilt for følgende to grupper og gis slik vekt: 1. Ansatte 75 %, 2. Studenter 25 %.

Det holdes elektronisk valg, med mindre det kun kommer inn forslag på én person til vervet som dekan eller prodekan. I så tilfelle, foretas valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling.

Valgperiode for elektronisk valg: datoer annonseres i januar 2025.

Ved valget stemmes det på begge de foreslåtte (dekan og prodekan) under ett.

Hvordan fremme forslag?

For at et forslag skal være gyldig, gjelder disse kravene:

 • Forslaget må inneholde både en dekan- og en prodekankandidat.
 • Forslaget må være skriftlig og det må fremgå tydelig av forslaget hvem som er forslagsstillere.
 • Forslaget kan ha inntil 5 forslagsstillere, men minst 3 stemmeberettigede fakultetsansatte og/eller studenter.*
 • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
 • En forslagsstiller kan ikke foreslå seg selv som kandidat.
 • Forslaget må være kommet inn til valgstyret innen fristen (frist kommer januar 2025)

Forslagene sendes per e-post til fakultetets valgstyre.

*Det er tilstrekkelig at én av forslagsstillerne sender inn forslaget. Valgstyret vil be om bekreftelse per epost fra de øvrige forslagsstillerne i etterkant.

Valg av instituttleder

Våren 2024 holdes det instituttledervalg ved to av instituttene våre. 

 

 

Valg til fakultetsstyret 

Våren 2024 skal det holdes valg for gruppe B til fakultetsstyret for fungeringsperioden 01.08.2024-31.07.2025. 

GruppeKunngjøring av valgKandidater
Gruppe A  
Gruppe BLes om forslagsprosessen.Les mer om kandidatene. 
Gruppe C  

 

Viktig å merke seg at et forslag MÅ være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.

 

Valg til instituttråd 

Våren 2024 skal det holdes valg av gruppe B til instituttrådene for fungeringsperioden 01.08.2024-31.07.2025. For elektronisk valg, er valgperioden 30.mai kl.09:00 - 5.juni kl.12:00. 

I år er det kun Institutt for samfunnspsykologi som holder elektronisk valg, resten av instituttene holder valg i instituttrådene som valgforsamling. 

Les mer om valget og nominasjonsprosessen. 
Les mer om kandidatene og valgprosessen. 

Viktig å merke seg at et forslag MÅ være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.

Valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret

Våren 2024 skal det holdes elektronisk valg for gruppe D (studentene) til fakultetsstyret for fungeringsperioden 01.08.2024- 31.07.2025. 

Les mer om valget og nominasjonsprosessen. 
Les mer om kandidatene og valgprosessen. 

Viktig å merke seg at et forslag MÅ være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.

Alle forslagsstilllere MÅ være studenter ved fakultetet.

Valgresultat

Valg av instituttleder

Institutt for samfunnspsykologi (ISP):

 

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP):

 

Valg til instituttråd

Institutt for samfunnspsykologi (ISP):

 

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP):

 

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL):

 

Institutt for pedagogikk (IPED):

 

Institutt for klinisk psykologi (IKP):

 

Valg til fakultetsstyret

Gruppe B:

 

Gruppe D:

 

Valgprotokoller

 

Valgreglementet

Det vises ellers til valgreglementet for universitetet som gir regler om valg i organisasjonen.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan foreslår jeg kandidater?

Bruk forslagsskjema for å foreslå kandidater, evt. send/lever forslag til valgstyret ved Det psykologiske fakultet v/valgssekretær.

For at et forslag skal være gyldig, gjelder disse kravene:

 • Forslaget må være skriftlig (forslagsskjema bør benyttes).
 • Det må være underskrevet* av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
 • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
 • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
 • De foreslåtte må være valgbare.
 • En forslagsstiller kan ikke foreslå seg selv som kandidat.
 • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
 • Forslaget må ha kommet inn innen forslagsfristen

*Ved flere forslagsstillere er det tilstrekkelig at én av forslagsstillerne sender inn forslaget. Valgstyret vil be om bekreftelse per epost fra de øvrige forslagsstillerne i etterkant.

Kan jeg ha flere verv samtidig?

Det er ingen regler som hindrer ansatte og studenter å ha flere verv samtidig, men det er viktig å være obs på habilitet om en gjør det. 

Kan alle studenter stille til valg?

Ja, alle studenter kan stille til valg så lenge de har en aktiv studierett hos fakultetet og de står i manntallet. Du kan enkelt sjekke om du står i manntallet her. 

Hva er nominasjonskomiteen?

I henhold til regelverket må det utnevnes en nominasjonskomité for alle valg som skal avholdes. Det vil si at alle institutt som skal gjennomgå valg for instituttråd, må ha en nominasjonskomité hver. I tillegg vil det utnevnes en nominasjonskomité for fakultetsstyret, som da gjelder for alle gruppene som velges til fakultetsstyret. Det utnevnes nominasjonskomitéer for dekanvalg og instituttledervalg også. 

Nominasjonskomiteene blir vedtatt i fakultetsstyret. 

Kan jeg be om fritak? 

 • Den som har hatt et verv kan kreve fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet.

 • Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden kan kreve fritak fra gjenvalg.

 • Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg.

 • Studenter kan kreve fritak fra valg. Dersom en student har tatt imot valg, har vedkommende plikt til å fungere i vervet.