Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Jubileum

Stein Rokkan 100 år

Stein Rokkan ville blitt 100 år den 4. juli 2021. Han var en av verdens ledende politiske sosiologer i de første ti-årene etter andre verdenskrig og han var sentral i utbyggingen av samfunnsfagene ved Universitetet i Bergen fra slutten av 1960-årene. Han etablerte faget sammenliknende politikk.

Stein Rokkan 100 år
Foto/ill.:
Sverre Mo - Bergens Tidende

Hovedinnhold

Stein Rokkan ville blitt 100 år den 4. juli 2021. Han ble den første professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen (UiB) den 1. juli 1966, «med særlig plikt til å forelese i politisk sosiologi». Gjennom ledende verv i de internasjonale organisasjonene for sosiologi og statsvitenskap hadde han allerede etablert seg som en av de verdens fremste politiske sosiologer på 1960-tallet.

Ved UiB fikk han en plattform til å fornye norsk statsvitenskap gjennom etableringen av faget sammenliknende politikk. Komparative studier av stats- og nasjonsbygging ble et viktig felt for forskning og undervisning ved UiB. Han var også helt siden 1950-tallet en pådriver nasjonalt og internasjonalt for utviklingen av samfunnsvitenskapelig infrastruktur i form av dataarkiver og datatjenester for å bedre mulighetene for komparativ empirisk forskning.

Rokkan var tidlig opptatt av fremveksten av det moderne massedemokrati: valg, valgsystemer, partier, velgeratferd, og meningsdanning. Rokkan utviklet et begrepsapparat for studiet av ulike stadier i stats- og nasjonsbyggingen, og var blant annet opptatt av hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle skillelinjer i samfunnet kom til å legge grunnlaget for ulike politiske partier og partisystemer. Fra Rokkans analyser av norsk, nordisk og europeisk politisk utvikling har vi fått en rekke begreper og uttrykk som har fått et varig liv i statsvitenskapen, som for eksempel: «numerisk demokrati og korporativ pluralisme», «sentrum-periferi», «critical junctures», «motkultur», «stemmer teller, ressurser avgjør».

De fleste samfunnsfagene ved UiB vokste i løpet av få år fram innenfor Sosiologisk institutt som ble etablert i 1966, samme år som Rokkan ble ansatt som instituttets første professor. Instituttet inkluderte fagene samfunnskunnskap, sosiologi, sammenliknende politikk, offentlig administrasjons- og organisasjonskunnskap, økonomi, og informasjonsvitenskap. Også fagene media- og massekommunikasjon og sosialpolitikk, som på 1980-tallet ble egne grunnenheter, sprang ut av dette instituttet. Utover 1970- og 80-tallet ble det store fellesinstituttet splittet opp: informasjonsvitenskap ble eget institutt i 1973, økonomi i 1977. Tre av fagene ble del av et institutt med det nye navnet Institutt for sosiologi og statsvitenskapelige fag, som eksisterte fra 1977 til 1980. Den 1. januar 1980 ble hvert av fagene sosiologi, sammenliknende politikk og offentlig administrasjons- og organisasjonskunnskap (fra 1985: administrasjon og organisasjonsvitenskap) organisert i selvstendige institutter.

Faget sammenliknende politikk var i hele Rokkans tid et lite fag, med få ansatte og studenter. Studenttallet var under 30 i første halvdel av 1970-årene, og 65 i 1979, det året han døde. Men han skapte et aktivt, internasjonalt orientert forskningsmiljø. Siden 1980-tallet har det vært betydelig vekst i antall ansatte og studenter: Per sommeren 2021 har instituttet 19 fast vitenskapelig ansatte og over 700 studenter.

Blant Rokkans mange verv kan nevnes: President for International Political Science Association (1970-73); visepresident for International Sociological Association (1966-70), president for International Social Science Council (1973-77); styreleder for European Consortium for Political Research (1970-76); president for Nordic Political Science Association (1975-76); faglig leder for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (nå: Norsk senter for forskningsdata, NSD) (1975-79).

En biografi om Stein Rokkan ble publisert i 2019: Arild Stubhaug, Stein Rokkan. Fra periferi til sentrum, Bergen: Vigmostad & Bjørke (574 sider). Biografien inneholder en fullstendig oversikt over Rokkans publikasjoner og skriftlige arbeider siden 1947 til 1987 (inkludert publikasjoner etter hans død), i alt 236 titler. En engelsk oversettelse er under arbeid.