Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Marte er ny ph.d.-kandidat ved Sampol

Marte Samuelsen Skogen begynte som ph.d-kandidat ved instituttet i starten av mai med prosjektet "The Politics of Offshore Wind"

Portrett av Marte Skogen
Foto/ill.:
Anna Polster

Hovedinnhold

Hun er tilknyttet prosjektet The Structure-Acceptance Nexus in Climate Politics (SANE-Clim), som er ledet av Michaël Tatham som også er veilederen hennes. 

Marte kommer fra Egersund og flyttet til Bergen i 2017. Hun tok en dobbel bachelorgrad i historie og sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen, og var underveis praktikant i et semester hos Bergen Global (UiB/CMI). Marte ble tidlig interessert i hvilken påvirkning ulike innbyggeres holdninger har på de politiske beslutningene som tas i demokratier. Hun leverte en mastergrad i sammenliknende politikk i 2022, hvor hun undersøkte hvorvidt innbyggere med ulikt utdanningsnivå representeres (u)likt i vestlige demokratier. Dette gjorde hun ved å gjennomføre en kvantitativ analyse av om politikk relatert til moral reflekterte visse utdanningsgruppers preferanser mer enn andres. Hun brukte data som hun hadde samlet inn som vitenskapelig assistent for Yvette Peters i prosjektet The Politics of (In)equality. Marte har også vært vitenskapelig assistent på prosjektet hun nå er tilknyttet, og har det siste året vært trainee i Vestland fylkeskommune som en del av Bergen næringsråd sitt trainee-program. 

Doktorgradsprosjektet til Marte er todelt. I den første delen undersøkes politiske holdninger til utbygging av havvind som energikilde. Ved å gjennomføre kvantitative analyser av surveydata vil hun se på hva som påvirker disse holdningene, og hvordan innbyggere vurderer utbygging av havvind opp mot ulike konsekvenser av utbygging. Den andre delen av prosjektet vil i større grad omhandle hvordan politisk støtte og andre faktorer påvirker utviklingen av havvind i Norge. Målet er å bidra til identifisering av hindre for både aksept og videre utvikling av grønn energi. 

Marte er også tilknyttet Bergen Offshore Wind Centre (BOW).