Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Forskning og forskningsgrupper

Hovedinnhold

En overordnet målsetning for Institutt for sammenliknende politikk (ISP) er å kunne drive forskning og tilby utdanningsprogram som plasserer instituttet i et internasjonalt toppsjikt. Det forskes på et bredt spekter av statsvitenskapelige temaer ved ISP. Alle de vitenskapelig ansatte er knyttet opp mot tematisk inndelte forskningsgrupper. 

Instituttet har i dag to forskningsgrupper, og på hjemmesidene deres vil du finne informasjon om gruppenes medlemmer, publikasjoner, møter og nyheter:

Organisering av forskningsgrupper er et virkemiddel for å forbedre forskningsaktiviteten, og for å oppnå en sterkere sammenknytning mellom forskning og masterprogrammet. Gjennom organisering av seminarer for den enkelte forskningsgruppe, som inkluderer vitenskapelig ansatte, stipendiater og masterstudenter er det etablert et forum for kontinuerlig diskusjon av prosjekter, papers, rapporter, kapittelutkast til master- og ph.d. avhandlinger. Regelmessige forskningsgruppeseminarer blir således et virkemiddel til økt publisering.

Instituttet organiserer også to tverrfaglige seminarrekker eller forskningskollokvier som tiltrekker seg forskere fra flere ulike fagfelt. Disse skaper viktige tverrfaglige møtepunkt for utveksling av idéer og forskning på tvers av fagfelt.

Instituttet har betydelig internasjonalt rettet aktivitet. Forskerne deltar hyppig på internasjonale konferanser og i internasjonale forskningsprosjekter, kortere og lengre opphold ved utenlandske institusjoner og ved å invitere gjesteforelesere og gjesteforskere til kortere og lengre opphold ved instituttet.