Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Forskning og forskningsgrupper

Hovedinnhold

En overordnet målsetning for Institutt for sammenliknende politikk (ISP) er å kunne drive forskning og tilby utdanningsprogram som vil plassere instituttet i et internasjonalt toppskikt. Det forskes på et bredt spekter av statsvitenskaplige temaer ved ISP. Alle de vitenskapelig ansatte er knyttet opp mot tematisk inndelte forskningsgrupper.

Instituttet har idag tre forskningsgrupper, og på hjemmesidene deres vil du finne informasjon om gruppenes medlemmer, publikasjoner, møter og nyheter:

Organisering av forskningsgrupper er et virkemiddel for å forbedre forskningsaktiviteten, og for å oppnå en sterkere sammenknytning mellom forskning og masterprogrammet. Gjennom organisering av seminarer for den enkelte forskningsgruppe, som inkluderer vitenskapelig ansatte, stipendiater og masterstudenter er det etablert et forum for kontinuerlig diskusjon av prosjekter, papers, rapporter, kapittelutkast til master- og ph.d. avhandlinger. Regelmessige forskningsgruppeseminarer blir således et virkemiddel til økt publisering.

Instituttet har innført publiseringsstipend for kandidater som oppnår karakteren A og som ønsker å omarbeide master/hovedfagsoppgave til artikkel. Dette har resultert i flere tidsskriftartikler. Dette er en god måte å sørge for at resultatene fra masteroppgaver får en bredere spredning og er til fordel både for kandidatene selv og for instituttet.

I tillegg til instituttets egne forskningsgrupper, har også ISP koordineringsansvaret for forskningsprosjektet Norsk medborgerpanel. Medborgerpanelet er en nyetablert forskningsgruppe ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Universitetet i Bergen) og UniRokkansenteret. Forskerne skal opprette et panel, som skal være representativt for den norske befolkningen. Panelet følges over tid basert på web-undersøkelser, og vil være en viktig ressurs for samfunnsvitenskapelig forskning om holdninger, holdningsendringer og de underliggende årsakene til slike endringer.

Instituttet har betydelig internasjonalt rettet aktivitet. Forskerne deltar hyppig på internasjonale konferanser og i internasjonale forskningsprosjekter, kortere og lengre opphold ved utenlandske institusjoner og ved å invitere gjesteforelesere og gjesteforskere til kortere og lengre opphold ved instituttet.