Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Råd og utvalg

Hovedinnhold

Leiv Marsteintredet er valgt som instituttleder i perioden 2021-2025. Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet.

Kristin Strømsnes er valgt som nestleder i perioden 2021-2025. Nestleder møter fast i instituttrådet og er instituttleders stedfortreder.

Kjetil Evjen er utpekt som undervisningsleder i perioden 2021-2025.

Instituttrådet

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner - Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

Instituttleder: Leiv Marsteintredet

Instituttrådets medlemmer

  • Gruppe A (fast ansatte):

Gunnar Grendstad, Yvette Peters, Per Selle og Kristin Strømsnes

Varamedlemmer:
Jonas Linde, Cornelius Cappelen, Adriana Bunea og Georg Picot

  • Gruppe B (midlertidig ansatte):

Idunn Nørbech og Alexander Verdoes

Varamedlemmer:
Linn Sandberg og Bendik Basberg

  • Gruppe C (adminstrativt ansatte):

Kristen Steiner

Varamedlemmer:
Thea Tufte og Anna Polster

 

  • Gruppe D (studenter):

Bachelorrepresentant i instituttrådet: 

Masterrepresentant i instituttrådet: 

Forskningsstrategisk utvalg

Mandat:

Forskningsstrategisk utvalg ved Institutt for sammenliknende politikk skal:

- være et forum for utvikling av instituttets forskningsstrategi og kompetanse.
- arbeide strategisk for å sikre instituttets framtidige posisjon som en ledende forskningsinstitusjon.
- støtte arbeid for økt ekstern finansiering og opprettholde høy kvalitet gjennom gjennomgang og godkjenning av forskningssøknader til eksterne forskningsråd (i samsvar med modellen introdusert for postdoktorers søknader til NFRs Young Research Talents).
- gjennomgå organiseringen i forskningsgrupper og behov for å restrukturere disse.
- organisere felles instituttseminarer («Sampolseminaret»).
- fremme og synliggjøre andre instituttrelaterte aktiviteter, seminarer og arrangementer.

Instituttets forskningsstrategiske utvalg rapporterer til instituttleder. Møtereferater forelegges instituttrådet til orientering.

Sammensetning

Forskningsstrategisk utvalg ledes av en forskningskoordinator utpekt av instituttleder, med minst to andre fast vitenskapelig ansatte og med én representant for gruppe B, også disse utpekt av instituttleder

Medlemmener:

  • Leder:

Kristin Strømsnes

  • Gruppe A (fast ansatte):

Cornelius Wright Cappelen
Jonas Linde

Varamedlem:
Michaël Tatham

  • Gruppe B (midlertidig ansatte):

Idunn Nørbech

Undervisningsutvalget

Leder:Kjetil Evjen

Medlemmer: Yvette Peter, Michael Tatham, Michael Alvarez, og Kristen Steiner

Studentrepresentant (Master): Gjøri Marie Haugen

Studentrepresentant (Bachelor):Liselotte Franke Gortz

Studentrepresentant (Europastudier): Kristian Larsen

Instituttets representant i Forskerutdanningsforum og PhD-ansvarlig: Cornelius Cappelen

Reglement for instituttorganene

Klikk her for reglementet for instituttorganene.