Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Kina

Kinas velferdsfloke

Kina har enorme sosiale utfordringer som vil øke i tiden som kommer. Vi snakker helt andre dimensjoner enn i etablerte velferdsstater, sier Stein Kuhnle.

Dagens foreldregenerasjon i Kina er gjerne på jobb i byen mens besteforeldre tar seg av barna.
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

-Hvis jeg skal trekke frem de viktigste velferdsutfordringene Kina har i dag må det for det første være den kommende eldrebølgen. Denne vil inntreffe før landet har blitt rikt og gå spesielt utover de som bor på landet, forteller Kuhnle.  For det andre har de en enorm intern migrasjon, omtrent 265 millioner, som stort sett faller utenfor sosiale sikkerhetsnett, fortsetter han.

Stein Kuhnle er professor ved Institutt for sammenliknende politikk og har forsket på velferd gjennom en lang karriere. Kuhnle har lenge engasjert seg i forsknings- og utdanningssamarbeid i Kina spesielt og var nylig en av UiBs representanter ved WUN sin Global China Conference i Hong Kong. Her ble WUN Global China Group lansert, et nettverk av forskere som skal fremme to-veis forståelse av og med Kina.

-Dette er en verdifull mulighet fordi det gir anledning for forskere å møtes, sier Kuhnle. I et slikt stort nettverk er det viktig å bygge opp kontakter nedenfra hvis man vil få til noe.

Ny politikk?

Sentralkomiteen arrangerte i november sitt tredje plenumsmøte i 2013. Blant annet ble det lansert en oppmykning av ettbarnspolitikken og satt fokus på sosial ulikhet og landrettigheter.

-I tillegg til eldrebølge og migranter er det også store utfordringer i helsesektoren. Mange har ikke helseforsikring og da forsvinner lett en bondes årslønn hvis man blir syk, sier Kuhnle. Korrupsjon er utbredt, legger han til.

Velferd versus velstand?

Andelen eldre over 60 år i Kina vil øke fra omtrent 14% i dag til 30% i løpet av de neste 30 årene. Fra 180 millioner til 437 millioner eldre (BT 06.12.13). Det vil gi enorme kostnader innen helse, pensjon og omsorgstjenester. Dette er en grunn til at det nå lempes på ettbarnspolitikken, men det vil ta tid før dette får effekt.

Ser vi en utvikling hvor velferdspolitikken får en viktigere rolle nå som noen har blitt rike først, som var Deng Xiaopings budskap med reformpolitikken fra slutten av 70-tallet?

-De kinesiske myndighetene har det siste ti-året vært opptatt av dette og har lagt opp til en mer aktiv sosialpolitikk og en sterkere statlig rolle. Det er enorm sosial ulikhet i Kina, noe som potensielt kan være kilde til sosial uro og politisk ustabile forhold. Det er ikke noen overraskelse at kinesiske myndigheter er opptatt av stabilitet, forteller Kuhnle.

-Vi ser også at mange universiteter har økende utdannings- og forskningsfokus på sosial- og velferdspolitikk. Også utdanning i sosial arbeid vokser fram. Dette er relativt nytt i Kina, men tyder på at dette feltet får økt prioritet, sier Kuhnle.

Ulike rettigheter

Man kan si det eksisterer tre parallelle velferdsordninger i Kina på grunn av det såkalte Hukou-systemet, som gjør rettighetene bostedsavhengig. Et for de som er født og bor i byene, et annet for de på landet og et eget for ansatte i staten, som er en privilegert gruppe.

-En stor utfordring er at rettighetene ikke er mobile utenfor landsbyen der  de er opprinnelig bostedsregistrert, sier Kuhnle.

Dette fører til at man får en stor gruppe migranter i byene som mangler rettigheter der de faktisk bor. Myndighetene snakker om å gjøre rettigheter mobile, og å lansere et nasjonalt velferdssystem, men det vil bli svært krevende å få på plass.

Kinesisk velferdsstat?

Kinesiske politikere og forskere har lenge vært interessert i den nordiske velferdsmodellen. Blant annet var en kinesisk delegasjon på besøk ved UiB i 2010 hvor det var satt en hel dag til den nordiske velferdsmodellen.

-Det er tydelig at staten ønsker en tydeligere velferdsrolle i Kina, mener Kuhnle. Systemet må bli mindre familieavhengig, blant annet på grunn av konsekvensene av ettbarnspolitikken og den interne migrasjonen i landet, legger han til.

UiB har lenge hatt et utstrakt forskningssamarbeid med mange ulike kinesiske universitet. UiB er et av medlemsuniversitetene i Nordic Centre ved Fudan Universitet i Shanghai, som utgjør et viktig rammeverk for utdannings- og forskningssamarbeid i Kina. I april 2014 er UiB vertskap for Nordic Centre Council Meeting. Da kommer representanter fra de 27 nordiske medlemsuniversiteter og Fudan universitet til Bergen for å diskutere det videre samarbeidet og velferdsforskning vil nok også ved dette besøket være tema.