Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
News

- Staten opptrer partisk og misbruker makt

Mange borgere i de nordiske landene mener offentlige institusjoner og deres ansatte opptrer partisk og misbruker makt, finner Professor Jonas Linde ved Institutt for sammenliknende politikk i sin nye artikkel.

Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Ekspertene: - Velfungerende offentlig forvaltning

I artikkelen “Not so Fair after All? Perceptions of Procedural Fairness and Satisfaction with Democracy in the Nordic Welfare States”, trykket i International Journal of Public Administration, nr. 2 2014, undersøker Linde nordiske borgeres oppfatninger av hvor rettferdig og upartisk det offentlige opptrer i saksbehandling. Artikkelen er skrevet sammen med Gissur Ó. Erlingsson (Centrum för kommunstrategiska studier, Sverige) og Richard Öhrvall (Institutet för Näringslivsforskning, Sverige).  

De nordiske velferdsstatene beskrives generelt som suksesshistorier når det gjelder statsapparatets effektivitet og kapasitet i disse landene. De nordiske landene topper kontinuerlig sammenliknende indekser over fraværet av korrupsjon og rettssikkerhet som er laget av eksperter. Korrupsjon, upartisk saksbehandling i det offentlige og andre forhold som bryter med rettsstatens prinsipper ses som unntakene heller enn regelen, og følgelig som marginale i disse landene.

Folket: - Staten opptrer partisk og misbruker makt

Survey-undersøkelser fra disse landene, hvor vanlige folk er spurt om de har tillitt til offentlig forvaltning, viser imidlertid at mange mener offentlige institusjoner og deres ansatte opptrer partisk og misbruker makt. Det er med andre ord et stort sprik mellom ekspertenes og folkets oppfatning av hvorvidt det offentlige opptrer korrekt i saksbehandling, særlig i Sverige og på Island.

Kan skade demokratiet

Ifølge Linde, Erlingsson og Öhrvall kan det ha alvorlige konsekvenser for demokratiet at mange borgere mener det offentlige opptrer partisk og misbruker makt. Forskning fra andre land viser nemlig at slike negative oppfatninger om offentlig saksbehandling kan føre til misnøye med det politiske systemet. Hvis borgerne mener at det offentlige ikke opptrer skvært, kan de for eksempel bli mindre villige til å betale skatt og mindre villige til å følge loven.

Artikkel: Gissur Ó. Erlingsson, Jonas Linde og Richard Öhrvall. “Not so Fair after All? Perceptions of Procedural Fairness and Satisfaction with Democracy in the Nordic Welfare States”, International Journal of Public Administration, 37/2/2014, s. 106-119.

Les hele artikkelen her