Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY ANALYSE

Kraftig økning i unges valgdeltakelse

«Utøya-effekten» og medienes felles MIN STEMME 2013-kampanje kan forklare den kraftige økningen i valgdeltakelsen blant unge ved stortingsvalget 2013, skriver stipendiat Julie Ane Ødegaard ved Institutt for sammenliknende politikk i Vox Publica.

Foto/ill.:
Scanpix/KMD

Hovedinnhold

Brudd med trend?

I en ny analyse i Vox Publica ser stipendiat Julie Ane Ødegaard ved Institutt for sammenliknende politikk på den økte valg­del­ta­kel­sen blant unge ved stortingsvalget 2013, og mulige forklaringer på den.  

Valg­del­ta­kel­sen blant unge har vært lav og syn­kende i de fleste vest­lige demo­kra­tier. I Norge har del­ta­kel­ses­ni­vået blant første­gangs­vel­gere, altså de fra 18–21 år, vært sta­bilt lavt på rundt 55 pro­sent siden slut­ten av 1990-tallet. Dette er ca. 20 pro­sent­po­eng mindre enn for befolk­nin­gen generelt. Blant første­gangs­vel­gere var det en ned­gang i pro­sent­an­de­len som stemte ved stor­tings­valg fra 72 pro­sent i 1981 til 57 pro­sent i 2009. 

Ved val­get i 2013 endte den gene­relle del­ta­kel­sen på 78 pro­sent, en økning fra 2009 på 1,9 pro­sent­po­eng. Blant første­gangs­vel­gere økte imidlertid valgdeltakelsen med 10 pro­sent­po­eng, og blant andre­gangs­vel­gere (dvs. de som har hatt mulig­het til å stemme ved ett tid­li­gere stortingsvalg) økte den med 7,7 pro­sent­po­eng.

 

«Utøya-effekt»

Ødegaard mener den økte valgdeltakelsen delvis kan forklares av en økt bevisst­gjø­ring blant unge om ver­dien av å delta i poli­tiske par­tier og ved valg etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.

Hun har også tidligere argumentert for at poli­tik­k på flere måter ble mer rele­vant for de unge etter terrorangrepet (se Generasjon Utøya?). Flere ung­doms­po­li­ti­kere ble pro­fi­lert i media og poli­ti­kerne snak­ket i større grad med, ikke bare til, de unge. Selv om de unge selv ikke kob­ler poli­tikk sam­men med ter­ror­an­gre­pene, ble poli­tik­ken og andre ung­dom­mers for­hold til poli­tikk mer tydelig, skriver Ødegaard.

 

MIN STEMME 2013 en faktor

Medienes MIN STEMME 2013-kampanje, som hadde som mål å få opp del­ta­kel­sen blant de unge, bidrog også positivt, mener Ødegaard. Kampanjen prøvde å ta opp saker aktuelle for ungdom på en engasjerende måte. Ødegaard viser til at ifølge forskning kan et slikt fokus bidra til å gjøre poli­tikk mer rele­vant for unge.

 

- Må oppleves som meningsfullt å stemme

Ødegaard understreker imidlertid at om den økte valgdeltakelsen blant unge skal vare ved, må unge oppleve det å delta i valg som meningsfullt. Hennes egen forskning tyder på skolevalgene kan synliggjøre betydningen av valgdeltakelse. Dette mener hun kan skje ved at skolevalgene inte­gre­res tett i res­ten av under­vis­nin­gen, slik at ele­vene opplever dem som trening på reelle valg.

En bør også øke foku­set på resul­ta­tet av disse val­gene i under­vis­nin­gen. I dag er det lite opp­merk­som­het om hva resul­ta­tet fak­tisk blir, sier Ødegaard.

 

Les hele analysen her: http://voxpublica.no/2014/03/flere-unge-skrur-pa-valgkanalen/