Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Studietilbud

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå.

Hovedinnhold

Årsstudium

Eit årsstudium i samanliknande politikk er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Bachelorstudium

Eit bachelorstudium er eit treårig studium som kan kombinerast med andre fag, studieopphald i utlandet og arbeidspraksis. Med fullførd bachelorgrad kan du søke opptak på mastergrad. Intituttet tilbyr to bachelorgrader: 

Masterstudium

Masterprogrammet i samanliknande politikk er eit toårig studium (120 studiepoeng). Studiet består av ein kursdel og ein oppgåvedel, kvar på 60 studiepoeng. Det vert tilrettelagt for utveksling i kursdelen og feltarbeid i oppgåvedelen. Du søkjer opptak gjennom Søknadsweb, sjå utfyllande informasjon her.

Vidareutdanning

Instituttet tilbyr ein erfaringsbasert mastergrad i demokratibygging i samarbeid med Kontor for etter- og videreutdanning. Studiet er tilrettelagt for å kunne kombinerast med fulltidsarbeid. Omfanget er 90 studiepoeng, tilsvarande 1 ½ års studium. For utfyllande informasjon om opptakskrav og organisering, sjå denne sida.