Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY PUBLIKASJON

Hvorfor er folket misfornøyd med demokratiet?

Jonas Linde og Stefan Dahlberg finner i en ny artikkel at politisk innflytelse og politiske resultater er viktig for tilfredshet med demokratiet. Førstnevnte er viktigst i etablerte demokratier, sistnevnte i nye demokratier. Artikkelen er skrevet sammen med Sören Holmberg.

s
Illustrasjonsbilde.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Et demokratisk paradoks

I artikkelen ‘Democratic discontent in old and new democracies: Assessing the importance of democratic input and governmental output’, publisert i Political Studies, tar Dahlberg, Linde og Holmberg (Göteborgs universitet) utgangspunkt i paradokset at folk slutter opp om demokratiske prinsipper, men er misfornøyde med hvordan demokratiet fungerer.  De tester forklaringer på hvorfor folket er misfornøyde med demokratiet.   

Forfatterne undersøker både såkalte input- og output-forklaringer. Input- forklaringer tar utgangspunkt i at innbyggerne er opptatt av representasjon i politiske beslutningsorganer. Mener innbyggerne at deres synspunkter ikke tas tilstrekkelig til etterretning, blir de misfornøyde med hvordan demokratier fungerer. 

Output-forklaringer vektlegger både politiske resultater (f.eks. økonomisk vekst, et velfungerende helsevesen), men også at det offentlige opererer effektivt og opptrer upartisk og ikke-korrupt. Forklaringsmodellene er testet opp mot tilfredshet med demokratiet i en rekke land.

 

Demokratisk konsolidering spiller inn

Hovedfunnet i artikkelen er at begge typer forklaringsfaktorer påvirker graden av tilfredshet med demokratiet, men at hvor etablert demokratiet er i et gitt land også virker inn. I etablerte demokratier er persepsjoner om korrupsjon (hvor utbredt folk tror korrupsjon er) og opplevelse av å være representert i politiske beslutningsorganer viktigst for graden av demokratisk tilfredshet. I såkalte nye demokratier er det imidlertid hvor mye politikerne leverer politisk som er viktigst.

 

 

Stefan Dahlberg er gjesteforsker ved Institutt for sammenliknende politikk fra 1. oktober til desember. Han jobber til vanlig ved Göteborgs universitet.