Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ledige seminarleiarstillingar

Bli seminarleiar på MET 102 - Samfunnsvitenskapleg metode

Vi søkjer no etter seminarleiarar for høstsemesteret 2023. Søknadsfristen er 12. mai!

Undervisning
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

Som seminarleiar i MET102 får du faglege og pedagogiske utfordringar samstundes som du repeterer viktig metodepensum, noko som kjem vel med i mastergraden. I tillegg er dette godt løna relevant arbeidserfaring.

Søknadsfrist: 12. mai!

Arbeidsoppgåver

Seminarleiaren har ansvar for 9 seminarmøte á to timar. I tillegg vil studentane levere fire oppgåver som du skal kommentere og vurdere. Du vil òg delta aktivt i planleggingsmøte med faglærar og emnekoordinator.

Kvalifikasjonar

Søkjarar tekne opp til masterprogram i anten sosiologi, gov eller sampol prioriterast, men vi er også open for studentar på bachelornivå som har tatt MET102 tidlegare og ferdig utdanna studentar som treng ein deltidsstilling. Vi søker tre seminarleiarar med kjennskap til STATA og tre seminarleiarar med kjennskap til R.

Løn og gode

Arbeidet er godt løna med statens lønssteg 35 for masterstudentar og lønssted 32 for studentar på bachelornivå. Emnekoordinator arrangerer kollokvia kvar veke for repetisjon av pensum, samt planlegging og samkøyring av undervisinga.

Send søknadsbrev, CV,  karakterutskrift og eventuelle attestar e.l. (slått saman til éi pdf-fil) til emnekoordinator. Skriv òg kor mange grupper du ønskjer å leie.