Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskningsprosjekt

Skal dokumentere fordelen av et aktivt liv

Ved bruk av smartteknologi og intervjuer skal forskningsprosjektet «Aktiv Aldring» finne ut hvordan vi kan få en bedre og tryggere alderdom. Prosjektet startet med en første datainnsamling vinteren 2021 og starter den andre høsten 2022.

Fitbit Sense, Oura Ring, and Empatica E4
Foto/ill.:
uib

Hovedinnhold

Paradigmeskifte med «Aktiv Aldring»

Med «Aktiv Aldring» tar SEFAS framtidens utfordringer i eldreomsorgen på alvor. Innen 2050 er det forventet en dobling av antall personer med demens og parkinsonsykdom, samtidig som Norge trenger langt flere helsearbeidere. Mens 1 av 7 arbeider innen helse i dag, trenger vi en økning til 1 av 3 innen 2050. At den enkelte kan ta vare på seg selv er dermed et økende behov.

Prosjektet har som mål å dokumentere fordelen av et aktivt liv på en måte der smartteknologien får holde på i bakgrunnen, mens deltakerne lever sine vanlige liv. Prosjektet består av to delstudier: Helgetun og DIGI.PARK. Begge deler vil utforske «digital fenotyping» ved hjelp av bærbar smart-teknologi med forskjellige deltakere: friske eldre på Helgetun, og mennesker med parkinsonsykdom i DIGI.PARK.

- Jeg håper vi kan stimulere til mer aktivitet for eldre, avdekke faktorer for optimal aldring og at det skal bli mulig å oppdage sykdomsforløp tidligere, sier Haakon Reithe. Han er ansatt som doktorgradsstipendiat på prosjektet.

Helgetun – et unikt boligprosjekt for eldre

Helgetun er et unikt og innovativt boligprosjekt som ønsker å promotere en aktiv alderdom ved å tilrettelegge for økt fysisk, mental og sosial aktivitet. Målet med prosjektet er at beboerne skal kunne bli boende hjemme lenger, med bedre fysisk og psykisk helse. Boligprosjektet består av 31 moderne leiligheter, lokalisert i naturskjønne omgivelser i Sædalen utenfor Bergen.

På Helgetun kan beboerne delta på en rekke fellesaktiviteter som kor, tur, bridge og dans - samt bidra til driften av Eplekarten Steinerbarnehage, arbeid med dyr på gården, eller være støttekontakt for beboere på Helgeseter seniorboliger. Blant fellesfasilitetene er en egen stue for sosiale aktiviteter og veksthus for mennesker og planter – og fra tid til annen arrangeres der kulturarrangementer.

Elise Førsund er ansatt som doktorstipendiat på Helgetun-delen av prosjektet og skal i løp av de neste årene forske på beboerne, boformen og implementering av smart-teknologi hos eldre voksne. Hun ønsker blant annet å undersøke hvordan det å bo i et fellesskap, der beboerne hjelper og motiverer hverandre, påvirker deres aktivitetsnivå og livskvalitet. Det vil bli samlet inn en kombinasjon av kvantitative (fra smart-enheter) og kvalitative (fra intervjuer) data fra Helgetun for å få et helhetlig bilde av hvordan boformen påvirker aldringen til beboerne.

Tverrfaglig samarbeid

Informatikeren Juan Carlos Torrado Vidal spesialiserer seg innen hjelpeteknologi for mennesker med spesielle behov. Han motiveres av det innovative aspektet ved “Aktiv Aldring” og muligheten til å undersøke aldringsprosessen i samarbeid med leger, psykologer og farmasøyter.

- Jeg vil bruke min erfaring ved å studere bruken av innovative bærbare enheter som smartklokker og smarte ringer for å analysere livsstil og symptomprogresjon hos eldre med Parkinson sykdom, sier Juan Carlos.

Monica Pătraşcu er en systemingeniør med lang erfaring med kunstig intelligens og kontrollsystemer. Hun er motivert for å bruke kunnskapsoppdagelse og digital signalbehandling for å oppdage mønstre i dataene som viser oss informasjon om livsstil og symptomer hos eldre mennesker. 

Kvalitativ forskning

For å finne ut hvordan boformen på Helgetun påvirker aldringsprosessen og livskvaliteten skal beboere intervjues. Spørsmålene til de individuelle intervjuene skal utvikles i samarbeid med beboerrepresentanter for å sikre god kvalitet på intervjuguiden.

Eksempelvis spør vi

  • Hva var din motivasjon til å flytte til Helgetun?
  • Hva er de positive og negative aspektene ved å bo på Helgetun?
  • Hvilke faktorer er viktigst for din aktivitet og motivasjon i hverdagen? Og hvilke barrierer finnes?
  • Hva ville du ha gjort annerledes dersom du selv skulle ha laget et seniorvennlig boligkonsept?

Gjennom kvalitativ oppfølging og brukermedvirkning blir vi også bedre kjent med eldre sitt forhold og holdning til smartteknologi.

 Kvantitativ forskning - DIGI.PARK

Med bruk av smartteknologi til innhenting av kvantitative data, i kombinasjon med kvalitative intervjuer, kan prosjektet gi en rikere forståelse ulike sykdommer. I samarbeid med Senter for eksellens “Neuro-Sysmed” som er tilknyttet Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen, UiB, ønsker vi blant annet å sette søkelys på Parkinsons sykdom. Sykdommen utvikler seg veldig individuelt og er krevende å monitorere. Teknologien vil blant annet brukes til å loggføre symptomer på Parkinsons sykdom, og resultater fra studien vil fungere som referanseinformasjon til forskningsprosjektet DIGI.PARK.

Ved hjelp av Oura Ring, Fitbit Sense og Empatica E4, skal Aktiv Aldring undersøke bevegelsesmønstre, puls, hudtemperatur og omgivelseslys i løpet av dagen.