Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

De er styrt av naturtid og mange jobber sinnsykt mye. Å være bonde innebærer en større fare for å bli ekskludert fra ulike arenaer, ifølge ny studie fra UiB.
Margunn Bjørnholt har fått Universitetsforlagets pris for beste nordiske tidsskriftartikkel i 2021 for sin artikkel om voldsutsatte mødre.
Masterstudent Kristine Emilie Gjerde Kristiansen, deltok 24.mars 2022 i debatt på Litteraturhuset i Bergen, som senere ble sendt som «Debatt i P2» på NRK.
Stipendiat på Sosiologisk Institutt Amany Selim presenterer arbeidet fra hennes doktoravhandling om aktivisme blant Syrere som bor i Berlin og Oslo. Se filmen om hennes doktoravhandling her.
Leiarane på SV-fakultetet kom saman på vakre Solstrand og tenkte høgt om dei neste fire åra for samfunnsfaga på UiB. Dekan Jan Erik Askildsen leiar framleis skuta, og med ny prodekan og visedekan, samt fem nye instituttleiarar, var det tida for å få fram nye tankar.
Prosjektet «Admission Impossible? School Choice in European Cities» mottok 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd for å forske på skolevalg i Vest-Europa.
Den sosiale ulikskapen i europeiske utdanningssystem er stor. Forskarar frå HVL og UiB deltek i eit prosjekt som skal finne ut kva som kan motverke ulikskapen.
Oppvakning frå «Den amerikanske draumen», Koronaen og mykje meir. Ei samling lett omskrivne avisinnlegg frå professor Atle Møen.
Artikkelen er skrevet av Lise Widding Isaksen og Elisabeth Ruspini, Biccocca University, Milano
I dette essayet diskuterer forskerne, Professor Lise Widding Isaksen ved Universitetet i Bergen og Professor Trude Gjernes ved Nord Universitetet, hvordan det å dø på en verdig måte er knyttet til idealer om familie og respekt for de døendes identitet som et spesielt og verdifullt menneske.
Lise Widding Isaksen og Elzbieta Czapka, University of Gdansk diskuterer hvordan polske og italienske mødre utfordrer og erfarer norske barneomsorgstjenester. I Norge kan offentlig barnehagepolitikk bidra til at innvandrer mødre endrer måter å gjøre barneomsorg på, og får nye kulturelle og sosiale erfaringshorisonter. Å gjøre god barneomsorg betyr ikke nødvendigvis at hjemlandets normer er den... Les mer
I denne analysen benytter vi registerdata til å følge arbeidssøkere som startet i et arbeidsmarkedstiltak i 2014 i fem år. Ved hjelp av sekvensanalyse identifiserer vi de vanligste løpebanene fra tiltak til jobb eller andre statuser. Andelen som raskt kommer i heltidsjobb er klart høyest blant arbeidssøkere med lønnstilskudd som første tiltak, mens det er relativt små forskjeller på løpebanene... Les mer
I det siste tiåret har Kinas rolle i Afrika vokst - hovedsakelig som en handelspartner og investor. Men nå har Kina også begynt å ha en større politisk rolle i Afrika.
Ulikhet er et sentralt tema i samfunnsdebatten, ikke minst fordi ulikheten mellom individer og grupper ser ut til å øke i mange land, særlig i rike land som Norge. I samfunnsvitenskapen, og spesielt i sosiologifaget, er ulikhet et av kjerneområdene.
Førsteamanuensis Kristoffer Chelsom Vogt i samtale med forfatter Zeshan Shakar.
I hennes nye artikkel “Cleavage structures and school politics: a Rokkanian comparative-historical analysis” drøfter vår postdoktor Katharina Sass utdanningspolitikk i Norge og Tyskland fra et komparativt perspektiv.
Hvordan påvirker koronaviruset samfunnet? Flere av våre dyktige sosiologer har bidratt i det offentlige ordskiftet, og vi har samlet noen av bidragene deres på denne siden. Her kan du finne tekster med sosiologiske perspektiv på ulike tema knyttet til Covid-19 og pandemiens påvirkning på individ og samfunn.
I denne artikkelen argumenterer Atle Møen for at det er viktig med ein tovegskommunikasjon mellom sosiologien og eit naturalistisk perspektiv på evolusjonen. Det kan vera gode grunnar for at sosiologien treng ei naturalistisk vending, men det er like viktig å peika på at den nye evolusjonsbiologien, nevrovitskapen og den kognitive vitskapen treng ei sosial vending.

Sider