Hjem
Studiekvalitet

Evaluere studiekvalitet

Ved UiB er det to overordnede prosesser som til sammen sikrer at kvaliteten i utdanningene videreutvikles og ivaretas: Den årlige prosessen med egenvurderinger, dialogmøter, og studiekvalitetsmeldinger, som representerer det løpende studiekvalitetsarbeidet og prosessen som omfatter syklisk evaluering og reakkreditering av studiene.

Hovedinnhold

Emneevaluering

Alle emner som det undervises i skal evalueres minst hvert 3. år. Emneevalueringer er omtalt nærmere i UiBs kvalitetssystem for utdanning, kap. 4.1

Emneevalueringer skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase, og skal minst omfatte:

  • Oppfølging av tidligere evalueringer
  • Studentevaluering og andre evalueringer som er relevante for emnet
  • Erfaringer fra andre som bidrar i undervisningen på emnet, både studenter og ansatte
  • Strykprosenten på emnet
  • Eventuell fagfellevurdering
  • Vurdering av samsvar mellom emnets læringsutbyttebeskrivelse og undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
  • En vurdering av om framdrift og opplegg for emnet er i samsvar med de fastsatte målene for emne og program
  • I de tilfellene det er tilknyttet praksis eller arbeidsrelevans i emnet, skal det evalueres om ordningen fungerer tilfredsstillende.

Programevaluering

Programstyret (programstyreleder) har ansvar for å gjennomføre programevaluering av eksisterende studieprogram minst hvert 5. år. Det er utarbeidet mal for programevaluering og veiledning til evalueringen, med utgangspunkt i kapittel 4.1 i systembeskrivelsen, se vedlegg. Systembeskrivelsen og malen bygger på de kravene som er stilt til akkreditering av studieprogram som går fram av studiekvalitetsforskriftens §3-1 til 3-3, og i studietilsynsforskriftens §2-2.

Programevalueringer skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase