Home
Quality in Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Evaluere studiekvalitet

UiBs systematiske kvalitetsarbeid er delt i to linjer som påvirker hverandre: Utviklingsdelen, som forutsetter jevnlig samhandling og dialog på alle nivå om kvalitetsutvikling, og kontrolldelen, som skal sikre at kvaliteten i studiene er god og at forskriftskrav knyttet til studier blir overholdt. Sistnevnte omfatter prosessene knyttet til evaluering av emner, årstudier og studieprogram og reakkreditering.

Main content

Emneevaluering

Alle emner som det undervises i skal evalueres minst hvert 3. år. Emneevalueringer er omtalt nærmere i UiBs kvalitetssystem for utdanning, kap. 4.1. 

Emneevalueringer skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase, og skal omfatte:

  • informasjon om oppfølging og eventuelle justeringer siden sist emneevaluering

  • vurdering av faglig innhold, kobling til forskning på feltet og samsvar mellom emnet og studieprogrammene som emnet inngår i

  • vurdering av pedagogiske valg, samsvar mellom emnets læringsutbyttebeskrivelse, undervisnings-, lærings- og vurderingsformer og refleksjon over studentens læring og gjennomføring som følge av disse valgene

  • resultater fra studentevalueringer og eventuelt andre tilbakemeldinger som er aktuelle for emnet

  • vurdering av samsvar mellom studentenes arbeidsmengde og studiepoenguttelling.

  • I de tilfellene emnet har praksis eller andre ordninger for kontakt med arbeidslivet, skal det evalueres om ordningen fungerer tilfredsstillende.

Programevaluering

Programstyret (programstyreleder) har ansvar for å gjennomføre programevaluering av eksisterende studieprogram minst hvert 6. år. Det er utarbeidet mal for programevaluering og veiledning til evalueringen, med utgangspunkt i kapittel 4.1 i systembeskrivelsen, se vedlegg. Kvalitetssystemet og malen bygger på de kravene som er stilt til akkreditering av studieprogram som går fram av studiekvalitetsforskriftens §3-1 til 3-3, og i studietilsynsforskriftens kapittel 2.

Grunnlagsmaterialet for programevalueringen er dokumentasjon fra det kontinuerlige kvalitetsarbeidet i emner og program, rapporter for de 3-årige evalueringene av emner, oppfølging etter forrige programevaluering, oversikter over studiepoengproduksjon og gjennomføringsgrad, tilbakemeldinger fra involverte undervisere, systematiske tilbakemeldinger fra studenter, rapporter fra eksterne fagfeller og innspill fra arbeidslivsrepresentanter. 

Programevalueringer skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase.

Studiekvalitetsbasen

Studiekvalitetsbasen er UiBs sentrale arkiv for studiekvalitetsmeldinger, evalueringer og andre rapporter knyttet til det systematiske kvalitetsarbeidet. Resultatene fra det systematiske kvalitetsarbeidet ved UiB skal gjøres offentlig tilgjengelig. Dette innebærer at resultatene fra evalueringer, studiekvalitetsmeldinger, rapporter fra ekstern fagfelle, og annen relevant dokumentasjon, publiseres i basen.

Brukerveiledning til Studiekvalitetsbasen (under revisjon - kommer)