Hjem

Kjønn, seksualitet og mangfald, årsstudium

Problemstillingar knytt til kjønn og seksualitet er ein nøkkel til å forstå menneske, samfunn og kultur. Det blir stadig større fokus på likestilling og arbeid mot diskriminering. I tillegg blir kunnskap om og forståing av mangfald heilt sentralt i vår globaliserte samtid.
 • Lengde1 år
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng60
 • StartHaust

Hovedinnhold

Dette studiet passer best for deg som ønsker å bygge på utdanninga di,  for eksempel for å spisse kunnskapen om desse tema, eller for å få ei breiare samansett utdanning totalt sett. 

Meir informasjon under

Studer kjønnsstudium

Produsent:
SKOK

Døme på spørsmål vi drøftar:  

 • Kva er kjønn? 
 • Korleis forstår vi kjønn i ulike kulturelle kontekstar?  
 • Korleis endrar forståinga av kjønn seg over tid?  
 • Kan film, litteratur og kunst skape alternative former for kjønn? 

Kjønnsstudium undersøker idear om kjønn og seksualitet frå ulike teoretiske perspektiv, slik som feministisk teori, skeiv teori, kritisk raseteori, psykoanalyse, feministisk vitskapsfilosofi, globalisering og likestilling.  

Tematisk har kjønnsstudiet særleg fokus på samspelet mellom kjønn og maktstrukturar i samfunnet, ikkje berre knytt til seksualitet, men òg rasialiseringsprosessar, klasseulikheit og etniske relasjonar.  

Litteraturen spenner over både klassiske, feministiske tekstar og moderne kjønnsteori samt skjønnlitteratur og andre tekstar med vekt på kjønnsproblematikk. 

Studiet er ei unik sjanse til å studere tema som er dagsaktuelle politisk og nasjonalt, som abortsaka, kjønnsidentitet og det tredje kjønn.    

Fagside for kjønnstudium. 

Kilden, nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiv og kjønnsbalanse i forsking. 

Kvifor velje årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald? 

Årsstudiet lar deg studere eit fagfelt i eitt år, for eksempel for å komplettere tidlegare utdanning. Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald gir til dømes eit godt kunnskapsgrunnlag for ulike masterprogram i kjønnsstudium dersom du allereie har ein bachelorgrad. Dette studiet gir ei god og allsidig breiddeutdanning, samt spesialkunnskap som i aukande grad vert etterspurd i arbeidslivet.  

Aktuelle jobbar med denne utdanninga er: 

 • Rettleiar for minoritetsspråklege  
 • Rekrutterar  
 • Rådgivar i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (med tema som vald i nære relasjonar, krisesentertilbodet)  
 • Administrasjonsansvarleg  
 • Lærar 
 • Forskar 
 • Rådgivar innanfor studieadministrasjon  
 • Kommunikasjonsrådgivar, for eksempel på teater og bibliotek 

Tidlegare studentar jobbar med kommunikasjon og formidling, for eksempel på teater eller bibliotek. Nokre går vidare med forsking, eller jobbar som lærarar. Dersom du vil bli lærar, avheng undervisningskompetansen din av kva for fag du vel å spesialisere deg i. 

Årsstudiet er ikkje eit grads- eller vitnemålsgivande studium, men du får 60 studiepoeng og kan søke om overgang til bachelorprogram i kjønnsstudier (internt) etterpå dersom du vil studere meir.  

Kjem du rett frå VGS kan du søke opptak på årsstudiet, men du vil nok ha ei betre studentoppleving av å velje bachelorprogrammet, som er betre tilrettelagd for deg som er ny i høgare utdanning, med ex.phil., innføringsemne/ex.fac., faddergrupper og sosialt studentliv. 

Oppbygging 

Dette er eit fulltidsstudium, som startar i august. Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på emnesidene.   

Eit årsstudium i Kjønn, seksualitet og mangfald kan sjå slik ut: 

1. semester (haust)

 • KVIK102 Likestilling og mangfald (15 studiepoeng) 
 • Enten KVIK110 Innføring i kjønnsstudium med utvida semesteroppgåve (15 studiepoeng) Eller KVIK201 Kjønnsteori  (15 studiepoeng) om du har studert humanistiske eller samfunnsvitskaplege fag før 

2. semester (vår) 

 • KVIK101 Kjønn i det moderne (15 studiepoeng) 
 • Eitt av emna (15 studiepoeng): KUVI106 Kjønn, seksualitet og kultur SOS111 Familien i endring HIS108 Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie KVIK203 Litteratur, kjønn og kultur KVIK206 Kjønn og seksualitet i ein global kontekst 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag  

Bergen har eit av dei mest attraktive studiemiljøa i Noreg, med ein godt utvikla studentkultur. Her møter du folk som er levande engasjert i spørsmål knytt til kjønn og seksualitet, i eit miljø som ikkje er for stort, slik at du blir godt kjend med både studentar og tilsette. Du får lese faglitteratur frå ulike område, og lesinga vil utfordre dine personlege verdiar og oppfatningar kring kjønn og seksualitet.  Du vil kunne få en ny og djupare forståing for emne du kanskje har et personleg og/eller politisk engasjement for, og bli meir merksam på din eigen posisjon i samfunnet.  

Fordi faget er tverrfagleg møter du folk med ulik fagbakgrunn på studiet. Mange blir inspirert av å lære av kvarandre og ikkje berre av faglitteraturen. 

Du vil høyre til Det humanistiske fakultet der dei fleste førelesningane vil gå føre seg. På fakultetet finn du òg lesesalsplassar.  

Dette er eit fulltidsstudium og baserer seg i stor grad på sjølvstendig arbeid.  

Ei vanleg arbeidsveke inneheld om lag 6 – 14 timar undervisning, fordelt mellom seminargrupper og førelesningar. Førelesningane går føre seg på norsk, men pensumlitteraturen er både på norsk og engelsk. 

I undervisinga vert det lagt vekt på at studentane skal vere aktive og delta i diskusjon. Diskusjonen vil vere sentrert rundt dei sentrale teoretiske perspektiva og omgrepa som faget bygger på.  

Kva lærer eg? 

Med eit årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald vil du få:  

 • brei kunnskap om den samfunnsmessige, politiske og kulturelle tydinga av kjønn, seksualitet og mangfald i eit globalt perspektiv. 
 • ta i bruk kjønnsteoretiske omgrep og omgrep knytt til seksualitet og mangfald til å analysere aktuelle problemstillingar i samfunnet 
 • sjølvstendig med ei sjølvvald problemstilling og presentere resultatet av denne i skriftleg og munnleg form 

Full liste med læringsutbyte

Utveksling 

Det er ikkje mogleg å reise på utveksling på dette studiet. 

Korleis søke 

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her