Hjem
Årsstudium

Naturvitskaplege fag, årsstudium

  • Lengde1 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Plassar75
  • Studiepoeng60

Ny student

Ny student

Informasjon til studenter som skal ta emner som tilsvarer et førstesemester på et bachelorprogram.

Frammøte: Du møter måndag 12. august kl. 08.30 i Grieghallen. Det er obligatorisk oppmøte.

Ta med: Du trenger ikkje å ta med deg noko. Du får gratis lunsj og du får anledning til en snartur hjem før fadderuken starter.

Program: Her finn du fullt program for studiestarten.

Sjekkliste: Bruk sjekklista for å bli klar for studiestart. Du treng ikkje gjere alt før du møter opp den første dagen.

 

Informasjon til studenter som skal bruke årsstudium for å supplere tidligere utdanning, kvalifisere seg til praktisk-pedagogisk utdanning eller fordype seg innen et fagområde

Frammøte: Du møter måndag 12. august kl. 08.30 i Grieghallen.

Orienteringsmøte og veileding: Etter møtet i grieghallen vil du få mer informasjon om studiet, veiledingstilbud og mulighet for å melde deg opp til fadderuken.

Sjekkliste: Bruk sjekklista for å bli klar for studiestart. Du treng ikkje gjere alt før du møter opp den første dagen.

Studiestart Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Introduksjon

Introduksjon

Vil du supplere tidlegare utdanning eller fordjupe deg innanfor eit fagområde? Ønsker du å kvalifisere deg for opptaksgrunnlaget til Praktisk-pedagogisk utdanning?

Eit årsstudium er først og fremst retta mot deg som allereie har tatt eit studium på høgskole- eller universitetsnivå tidlegare. Årsstudiet gir deg studierett i eitt år.

Dei naturvitskapelege faga har stor spennvidde og dekker fag som biologi, kjemi, molekylærbiologi, nanoteknologi, fysikk, geofysikk, geologi, datavitskap, data­teknologi, matematikk, meteorologi og oseanografi, petroleum- og prosessteknologi. På årsstudiet i naturvitskapelege fag kan du velje å konsentrere deg om berre eitt fag, eller du kan kombinere emne frå fleire fagområde.

Innanfor dei ulike faga er det mange spennande emne å velje mellom. Men ver merksam på at studentar på bachelorprogram vil ha prioritet for opptak på emne med avgrensa kapasitet knytt til eksempelvis laboratorieøvingar, tokt og feltkurs.

Målgruppe

Årsstudium i naturvitskapelege fag er eit søknadsalternativ for deg som berre skal studere ved UiB i eitt år, og som ikkje har planar om å ta ein grad.

Årsstudiet er for deg som:

ønsker å ta emne som gir deg opptaksgrunnlag til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

ønsker å supplere tidlegare utdanning eller fordjupe deg innanfor eit fagområde

Kva kan du bli

Studievegar

Ver merksam på at dersom du har planar om å studere ved UiB i meir enn eitt år, bør du søke opptak på eit bachelorprogram.

Vidare studium

Avlagde eksamenar vil kunne brukast i ein bachelorgrad dersom du søker overgang til eit bachelorprogram på eit seinare tidspunkt

Opptak

Opptak til årsstudium i naturvitskapelege fag gir studierett til opne emne i realfag for to semester.

Du set sjølv saman studieplanen din med emne frå dei naturvitskapelege faga ut frå forkunnskapane dine. Emna du vel mellom er altså ein del av det ordinære emnetilbodet.

Du treng ikkje ta ex.phil. eller andre førstesemesteremne dersom du berre skal studere eitt år ved universitetet.

 

Det er fleire måtar å fylle eit årsstudium på:

1. Fagstudium

I eit eittårig fagstudium kan du velje eitt fag i begge semestra som utgjer til saman 60 studiepoeng. Du står da fritt til å sette saman emne innanfor faget.

2. Fritt valde emne

I løpet av studieåret set du saman emne sjølv. Du kan velje om du vil inkludere ex.phil. og andre førstesemesteremne, du kan ta med emne frå berre eitt av dei naturvitskapelege faga, eller du kan kombinere emne frå fleire fag. Innanfor visse rammer kan du også velje blant andre opne emne ved UiB.

3. Opptaksgrunnlag til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Eit årsstudium i naturvitskapelege fag kan gi deg noko av grunnlaget for opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). For eksempel kan du følge ein anbefalt emnekombinasjon, som kvalifiserer deg til å følge to av fagdidaktikkemna UiB tilbyr. Men, vi må gjere deg merksam på, at i mange tilfelle kan det ta meir enn eitt år å gjennomføre den anbefalte emnekombinasjonen.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På nettsidene våre får du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er fristen for å søkje 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søkjer gjennom Samordna opptak (SO).

Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i naturvitskaplege fag, studiekode i Samordna opptak: 184670.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALR2:

Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På nettsidene våre får du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Årsstudium mat.nat.

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184670

Kontakt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

e-post: studierettleiar@mnfa.uib.no

Telefon: 55 58 30 30