Hjem

Geografi, årsstudium

På geografistudiet lærer du om samspelet mellom miljø, natur og samfunn. Vi studerer samfunnsaktuelle tema som grøn omstilling, klimaendringar, naturfarar, global ulikskap, klima- og energiomstilling, matsikkerheit og forvaltning av naturressursar.
 • Lengde1 år
 • Ordinær42,6
 • Primær29
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng60
 • StartHaust

Hovedinnhold

Kva lærer du? 

På årsstudium i geografi lærer du det grunnleggande i geografifaget, både i samfunns- og naturgeografi. Du får kunnskap i tema som landformdannande prosessar, regional utvikling, klima, biogeografi, økonomisk globalisering, ressursforvaltning og global utvikling. 

Du får kunnskap om:  

 • kartografi, inkludert innsamling og presentasjon av geografiske data og tematiske kart
 • det naturlege samspelet mellom hav, atmosfære og biosfære
 • klassiske og nyare teoriar om tilhøvet mellom landbruk, skogbruk, befolkningsutvikling og miljø

Vi drøftar problemstillingar som:  

 • Korleis kan vi takle vår tids store utfordringar som klimaendringar, energiomstilling og matproduksjon på lokalt plan?  
 • Kva effekt har menneskelege handlingar på natur og produksjonssystem, og kva er årsakene til dei endringane som skjer?  
 • Korleis har klima og miljø endra seg i fortida, og korleis kan denne kunnskapen brukast til å forstå dei endringane som skjer i dag, og kva vi kan forvente i framtida?  
 • Korleis kan vi bidra til kunnskapsutvikling som fremmer berekraft, sosial rettferd og velferd i framtida?  

Studiekvardag

Årsstudiet i geografi er eit studium på fulltid. Du tar 30 studiepoeng kvart semester. 

Som geografi-student høyrer du til på Det samfunnsvitskaplege fakultet (SV-fakultetet). Undervisninga skjer på campus og føregår på norsk. Litteraturen er på norsk og engelsk. Du kan studere fleire stader på UiB, til dømes på lesesalane på Ulrike Phils hus og biblioteket ved SV-fakultetet

Ei normal studieveke inneheld om lag 8-10 timar undervisning. Når det ikkje er undervisning er det sjølvstudium som gjeld. 

I andre semester er det to feltkurs som går over tre-fem dagar. På feltkursa får du erfaring med gruppearbeid og å samle inn eigne data for å kunne svare på ei aktuell fagleg problemstilling. Feltkursa går føre seg utanfor campus. 

Les meir om studiekvardagen som student ved Det samfunnsvitskaplege fakultet 

Kva kan du jobbe som? 

Årsstudiet lar deg studere eit fagfelt i eitt år, for eksempel for å komplettere tidlegare utdanning, eller vil teste ut om geografistudiet er noko for deg. Årsstudiet i geografi gir kompetanse til å undervise i geografi i ungdomsskolen og vidaregåande skole.

Eit årsstudium er ikkje eit grads- eller vitnemålsgivande studium, men du kan bruke det som del av ein bachelor i geografi.  

Ein grad i geografi gjer deg betre kvalifisert for jobbar innan planlegging, regional utvikling og miljøforvaltning, i både offentleg og privat sektor. 

Sjå kvar våre alumnar jobbar no 

Opptakskrav og søknadsfrist 

For å søke opptak på dette studiet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april.

Studiets oppbygging

Årsstudium i geografi varar i eitt år (to semester) og startar i august. Årsstudiet svarar til det første året av bachelorprogrammet i geografi.

Slik er studiet bygd opp:

1. semester

 • GEO110 Kartografi og tematiske kart (10 studiepoeng)
 • GEO113 Klima, oseanografi og biogeografi (10 studiepoeng)
 • GEO131 Mat, miljø og berekraftig utvikling (10 studiepoeng)

2. semester

 • GEO111 Landformdannande prosessar (15 studiepoeng)
 • GEO124 Regional utvikling (15 studiepoeng)

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Det er ikkje mogleg å reise på utveksling på årsstudium. 

Vidare studiemoglegheiter 

Eit årsstudium er ikkje eit grads- eller vitnemålsgivande studium, men du kan bruke det som del av ein bachelor i geografi. Du kan søke om intern overgang dersom du vil studere meir. Etter du har fullført bachelorgraden, kan du bygge på med ein master i geografi

Spørsmål om studiet?

Telefon: +47 55 58 98 50 

E-post: studieveielder.geog@uib.no    

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp. 

Les heile studieplanen

Søk her