Hjem

Utdanning

Årsstudium

Geografi, årsstudium

  • Lengde1 år
  • Poenggrense54,8 / 30,8
  • Studieplassar20
  • SpråkNorsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng60

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart på årsstudiet i geografi, eit studium som administrerast av Det samfunnsvitskapelige fakultet. Her finn du den viktigaste informasjonen om studiestarten din.

Oppmøte: Første oppmøte er måndag 13. august kl. 09.30 i Grieghallen. Den første uka får du informasjon om studiestarten og du får møte faddergruppa di.

  • Program og sjekkliste for studiestarten (kommer)

Ønsker du å snakke med oss? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 98 50 eller studieveileder@svfa.uib.no.

Hvorfor studere geografi?

Introduksjon

Introduksjon

Geografifaget er tverrfagleg og dreier seg om verdsbiletet - om mangfald, variasjon og samspel i det naturgitte og det menneskeskapte på jordoverflata.

Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til saman 30 studiepoeng kvart semester. Du kan studere alle opne emne innan samfunnsfaga våre.

Det er tre måtar å fylle eit årsstudium på:

  1. Du kan setje saman emne som gir deg undervisningskompetanse i eit fag i vidaregåande skole.
  2. Du kan studere emne frå eitt fag.
  3. Du kan fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen.

Målgruppe

Vil du supplere tidlegare utdanning? Vil du ha undervisningskompetanse i eit nytt fag?Ønsker du å studere geografi i eitt år?

Eit årsstudium i geografi fag er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Årsstudiet i geografi gir undervisningskompetanse i ungdomsskulen og i vidaregåande skule i geografi dersom du fyller eit heilt år med tilrådde emne frå faget .

Kva kan du bli

Studievegar

Undervisningskompetanse

Dei fleste samfunnsvitskaplege faga gir undervisningskompetanse dersom du fyller eit heilt år med anbefalte emne frå det aktuelle faget.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i ungdoms- skolen og i vidaregåande skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap: administrasjon og organisasjonsvitskap, samanliknande politikk, sosialantropologi og sosiologi.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i sine fag: geografi, informasjonsvitskap, medievitskap og samfunnsøkonomi.

Vidare studium

Årsstudium i geografi kvalifiserer som eitt undervisningsfag for opptak til praktisk pedagogisk utdanning ved UiB (PPU). Årsstudium kvalifiserer for å søkje internovergang til bachelorprogram i geografi.

Oppbygging

Oppbygging

For studentar med tidlegare høgskole- eller universitetsutdanning vert dette studieløpet tilrådd (som gir undervisningskompetanse):

For førsteårsstudentar utan tidlegare høgskole- eller universitetsutdanning vert dette studieløpet tilrådd:

Årsstudium i geografi (krav 60 SP)
Emnevalg for årsstudium i geografi (krav 60 SP)
Undervisningskompetanse i geografi i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen blir dekka gjennom eksamen i 60 studiepoeng blant emna GEO111, GEO113, GEO124, GEO125 og GEO131. Det er eit krav at du har minst 20 poeng innan både natur- og samfunnsgeografi. Merk: SV100, AORG100, ECON100, GEO100, INFO100, MEVI100, SAMPOL100, SANT100, GLOB101 og SOS100 er innføringsemne og tel ikkje som opptaksgrunnlag for PPU.
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO125Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø101–21
GEO113Klima, oseanografi og biogeografi101–21
GEO131Ressursforvaltning og global utvikling101–21
GEO111Landformdannande prosessar151–22
GEO124Regional utvikling151–22
Årsstudium med innføringsemner og Ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefales studenter uten tidligere studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum- skuleeksamen101–21
GEO100Examen facultatum - Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar101–21
GEO110Kartografi og tematiske kart101–21
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO111Landformdannande prosessar151–22
GEO124Regional utvikling151–22
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184248

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for geografi

studierettleiar.svfa@uib.no
55 58 98 50 (10-14)