Hjem
Årsstudium

Medier og kommunikasjon, årsstudium

  • Lengde1 år
  • Poenggrense49.2 / 35.5
  • Plassar20
  • SpråkNorsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Studiet av medier og kommunikasjon tek sikte på ein systematisk analyse og omtale av medieinstitusjonane og av forholdet mellom publikum og medieinnhald og mellom media og samfunnet.

Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til saman 30 studiepoeng kvart semester. Du kan studere alle opne emne innan samfunnsfaga våre.

Det er tre måtar å fylle eit årsstudium på:

  1. Du kan studere emne frå eitt fag.
  2. Du kan setje saman emne som gir deg undervisningskompetanse i eit fag i vidaregåande skole.
  3. Du kan fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen.

Målgruppe

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønsker du å studere samfunnsvitskaplege fag i eitt år? Vil du ha undervisningskompetanse i eit nytt fag?

Eit årsstudium i samfunnsvitskaplege fag er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Årsstudiet i medier og kommunikasjon gir undervisningskompetanse i ungdomsskulen og i vidaregåande skule i medievitskap dersom du fyller eit heilt år med tilrådde emne frå faget .

Kva kan du bli

Studievegar

Undervisningskompetanse

Dei fleste samfunnsvitskaplege faga gir undervisningskompetanse dersom du fyller eit heilt år med anbefalte emne frå det aktuelle faget.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i ungdoms- skolen og i vidaregåande skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap: administrasjon og organisasjonsvitskap, samanliknande politikk, sosialantropologi og sosiologi.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i sine fag: geografi, informasjonsvitskap, medier og kommunikasjon, og samfunnsøkonomi.

Vidare studium

Avlagde eksamenar vil kunne brukast i ein bachelorgrad dersom du går over til eit bachelorprogram på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld spesielt for dei bachelorprogramma der det er stor grad av valfridom i delar av studiet. Når du er tatt opp på eit årsstudium er det mogleg å søke intern overgang til fleire samfunnsvitskaplege bachelorprogram. Viss du vil bli lærar, kan du etter fullført mastergrad (med minst eit undervisningsfag) ta påbyggingsstudium i praktisk pedagogikk (PPU).

Oppbygging

Oppbygging

Årsstudium med spesialiseringsemner

Årsstudium med innføringsemne og ex.phil

Årsstudium i medievitskap (krav 60 SP)
Emneval for årsstudium i medievitskap (krav 60 SP)
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI101Medier: Institusjonar og bransjeforståing151–21
MEVI103Medietekster: teori og analyse151–21
MEVI102Mediebruk: Teori og metode151–22
MEVI104Retorikk og strategisk kommunikasjon151–22
Årsstudium med innføringsemne og Ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefales studenter uten tidligere studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–21
MEVIX100Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon201–21
MEVI102Mediebruk: Teori og metode151–22
MEVI104Retorikk og strategisk kommunikasjon151–22
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Årsstudium i medievitskap

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184663

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informasjons- og medievitenskap

studierettleiar.svfa@uib.no

55 58 98 50 (10-14)