Hjem

Samfunnsøkonomi, årsstudium

Samfunnsøkonomi handlar om korleis vi bruker ressursane våre, anten det gjeld naturressursar, arbeidskraft eller produksjonsutstyr.
 • Lengde1 år
 • Ordinær52,7
 • Primær49
 • Plassar50
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng60
 • StartHaust

Hovedinnhold

Vi står overfor store samfunnsutfordringar:

 • Skiljet mellom fattig og rik blir stadig større
 • Befolkninga i mange land blir eldre, og vi føder ikkje like mange barn
 • Klimaet endrar seg raskt, det same gjer arbeidsmarknaden

Som samfunnsøkonom har du kunnskap om korleis desse utfordringane best kan bli møtt.

I løpet av studiet undersøker vi korleis økonomien eigentleg fungerer. Vi analyserer også om det er mogleg å auke verdiskapinga og fordele resultatet på ein meir rettferdig måte. 

Fem gode grunnar til å studere samfunnsøkonomi

Meir informasjon under

Samfunnsøkonomi ved UiB

Kvifor velje årsstudium?

Årsstudiet lar deg studere eit fagfelt i eitt år, for eksempel for å komplettere tidlegare utdanning.

Årsstudiet er ikkje eit grads- eller vitnemålsgivande studium, men det kan inngå som del av ein bachelor i samfunnsøkonomi. Du kan søke om intern overgang dersom du vil studere meir. Etter du har fullført bachelorgraden, kan du byggje på med ein master i samfunnsøkonomi.

Årsstudium i samfunnsøkonomi gir stor valfridom for vegen vidare. For deg som enno ikkje heilt har bestemt deg for kva du ønskjer å studere, kan eit årsstudium vere ein mjuk inngang til både fagfeltet og studiar ved Universitetet i Bergen generelt.

Samfunnsøkonomar arbeider ofte med analyse- og utreiingsoppgåver, innan forsking og undervisning, som valutahandlarar eller innan formueforvaltning i finansinstitusjonar.

Les meir om kva du kan bli etter å ha studert samfunnsøkonomi

Meir informasjon under

Oppbygging

Årsstudium i samfunnsøkonomi varar i eitt år (to semester) og startar i august. Årsstudiet svarar til det første året av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi.

Slik er studiet bygd opp:

1. Semester

2. semester

 • ECON110 Mikroøkonomi (10 studiepoeng)
 • ECON130 Makroøkonomi (10 studiepoeng)
 • ECON240 Statistikk og økonometri (10 studiepoeng)

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag

Årsstudiet i samfunnsøkonomi er eit studium på fulltid. Det vil seie at du brukar omlag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tek 30 studiepoeng kvart semester. I tillegg til sjølvstudium som lesing og kollokviegrupper, har du undervising i form av førelesningar og seminargrupper. Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste på emnesidene.

Som samfunnsøkonomistudent høyrer du til Det samfunnsvitskaplege fakultet (SV). Du finn lesesalsplassar i Ulrike Pihls hus og på SV-biblioteket. Mesteparten av undervisninga vil vere i Ulrike Pihls hus og SV-bygget.

Les meir om studiekvardagen som student ved Det samfunnsvitskaplege fakultet

Kva lærer du

Du får ei grunnleggande innføring i:

 • samfunnsøkonomi som fag.
 • mikro- og makroøkonomi.
 • metode for samfunnsøkonomiske analysar – matematikk for økonomar, statistikk og økonometri.

Utveksling

Det er ikkje høve til å reise på utveksling på årsstudium.

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søk her