Hjem
Årsstudium

Samfunnsøkonomi, årsstudium

  • Lengde1 år
  • Poenggrense54.1 / 46.8
  • Plassar21
  • SpråkNorsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Samfunnsøkonomi dreier seg om korleis vi bruker ressursane våre, anten det gjeld naturressursar, arbeidskraft eller produksjonsutstyr.

Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til saman 30 studiepoeng kvart semester. Du kan studere alle opne emne innan samfunnsfaga våre.

Det er tre måtar å fylle eit årsstudium på:

  1. Du kan studere emne frå eitt fag.
  2. Du kan setje saman emne som gir deg undervisningskompetanse i eit fag i vidaregåande skole.
  3. Du kan fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen.  

Målgruppe

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønsker du å studere samfunnsvitskaplege fag i eitt år? Vil du ha undervisningskompetanse i eit nytt fag?

Eit årsstudium i samfunnsvitskaplege fag er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Årsstudiet i samfunnsøkonomi gir undervisningskompetanse i ungdomsskulen og i vidaregåande skule i samfunnsøkonomi dersom du fyller eit heilt år med tilrådde emne frå faget .

Kva kan du bli

Studievegar

Undervisningskompetanse

Dei fleste samfunnsvitskaplege faga gir undervisningskompetanse dersom du fyller eit heilt år med anbefalte emne frå det aktuelle faget.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i ungdoms- skolen og i vidaregåande skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap: administrasjon og organisasjonsvitskap, samanliknande politikk, sosialantropologi og sosiologi.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i sine fag: geografi, informasjonsvitskap, medievitskap og samfunnsøkonomi.

Vidare studium

Avlagde eksamenar vil kunne brukast i ein bachelorgrad dersom du går over til eit bachelorprogram på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld spesielt for dei bachelorprogramma der det er stor grad av valfridom i delar av studiet. Når du er tatt opp på eit årsstudium er det mogleg å søke intern overgang til fleire samfunnsvitskaplege bachelorprogram. Viss du vil bli lærar, kan du etter fullført mastergrad (og minst eit undervisningsfag) ta påbyggingsstudium i praktisk pedagogikk (PPU).

Oppbygging

Oppbygging

1. semester:

2. semester

Årsstudium i samfunnsøkonomi (krav 60 SP)
Årsstudium i samfunnsøkonomi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON100Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi101
ECON140Matematikk for økonomer101
ECON110Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori102
ECON130Makroøkonomi102
ECON240Statistikk og økonometri102
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON115Utviklingsøkonomi I101
ECON116Miljø- og ressursøkonomi 101
ECON121Helseøkonomi101
ECON150Marknad og moral101
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

illustrasjonsbilde
Foto:
Emil Breistein

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184239

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for økonomi

studierettleiar.svfa@uib.no
55 58 98 50 (10-14)