Hjem
Årsstudium

Samanliknande politikk, årsstudium

 • Lengde1 år
 • Poenggrense54.2 / 42.2
 • Plassar21
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Samanliknande politikk er statsvitskap på ein annan og spennande måte, og studiet passar for deg som er interessert i politikk og samfunnsspørsmål.

Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til saman 30 studiepoeng kvart semester. Du kan studere alle opne emne innan samfunnsfaga våre.

Det er tre måtar å fylle eit årsstudium på:

 1. Du kan studere emne frå eitt fag.
 2. Du kan setje saman emne som gir deg undervisningskompetanse i eit fag i vidaregåande skole.
 3. Du kan fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen.

Målgruppe

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønsker du å studere samfunnsvitskaplege fag i eitt år? Vil du ha undervisningskompetanse i eit nytt fag?

Eit årsstudium i samfunnsvitskaplege fag er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Årsstudiet i samanliknande politikk gir undervisningskompetanse i ungdomsskulen og i vidaregåande skule i samfunnsfag og samfunnskunnskap dersom du fyller eit heilt år med tilrådde emne frå faget .

Kva kan du bli

Studievegar

Undervisningskompetanse

Dei fleste samfunnsvitskaplege faga gir undervisningskompetanse dersom du fyller eit heilt år med anbefalte emne frå det aktuelle faget.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i ungdoms- skolen og i vidaregåande skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap: administrasjon og organisasjonsvitskap, samanliknande politikk, sosialantropologi og sosiologi.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i sine fag: geografi, informasjonsvitskap, medievitskap og samfunnsøkonomi.

Vidare studium

Avlagde eksamenar vil kunne brukast i ein bachelorgrad dersom du går over til eit bachelorprogram på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld spesielt for dei bachelorprogramma der det er stor grad av valfridom i delar av studiet. Når du er tatt opp på eit årsstudium er det mogleg å søke intern overgang til fleire samfunnsvitskaplege bachelorprogram. Viss du vil bli lærar, kan du etter fullført mastergrad (og minst eit undervisningsfag) ta påbyggingsstudium i praktisk pedagogikk (PPU).

Oppbygging

Oppbygging

Årsstudium med spesialiseringsemne:

1. semester (høst)

2. semester (vår)

Årsstudium med innføringsemne og Ex.phil:

1. semester (høst)

 • EXPHIL-SVEKS Examen philosophicum- skuleeksamen
 • SAMPOL100 Examen facultatum - Innføring i samanliknande politikk
 • SAMPOL103 Faglege tilnærmingsmåtar og ideologiar i studiet av politikk

2. semester (vår)

Emneval for årsstudium i samanliknande politikk (krav 60 SP)
Emneval for årsstudium i samanliknande politikk (krav 60 SP)
Det er flere måter å sette opp et årsstudium på. Årsstudium med spesialiseringsemner anbefales studenter med tidligere studieerfaring (minst 10 studiepoeng fra universitet eller høyskole). Årsstudium med innføringsemner og Ex.phil anbefales studenter uten tidligere studieerfaring. Du kan også velge fritt blant åpne emner ved UiB som til sammen utgjør 60 studiepoeng. Veivalget kan endres senere dersom du ombestemmer deg.
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Emnesamansetjinga kvalifiserer til opptak til samfunnsfagdidaktikk (gir undervisningskompetanse).
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–21
SAMPOL115Democracy and Democratization151–21
SAMPOL105Stats- og nasjonsbygging101–22
SAMPOL106Politiske institusjonar i etablerte demokrati101–22
SAMPOL107Politisk mobilisering101–22
Årsstudium med innføringsemne og Ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefales studenter uten tidligere studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–21
SAMPOL100Examen facultatum - Innføring i samanliknande politikk101–21
SAMPOL103Faglege tilnærmingsmåtar og ideologiar i studiet av politikk101–21
SAMPOL105Stats- og nasjonsbygging101–22
SAMPOL106Politiske institusjonar i etablerte demokrati101–22
SAMPOL107Politisk mobilisering101–22
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Årsstudium i samanliknande politikk

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184238

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for sammenliknende politikk

studierettleiar.svfa@uib.no
55 58 98 50 (10-14)