Hjem

Bachelorprogram i design

Design er å skape, og er ein sosial, kritisk og empatisk praksis. Som designstudent får du kunnskapar, ferdigheiter og haldningar som bidrar til at du kan arbeide kreativt og systematisk med design — sjølvstendig og i samarbeid med andre.
 • Lengde3 År
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Samfunnet står i dag overfor komplekse utfordringar som set både nærmiljø og storsamfunn på prøve. På bachelorprogrammet i design knyter vi aktuelle sosiale og politiske spørsmål opp mot designfaglege utfordringar.

På dette studiet har vi ein sterk tradisjon for arbeid i verkstader og spesialrom, kritisk tenking og samarbeid med omverda. Læring skjer for det meste gjennom eksperimentelt og praktisk arbeid. Du lærer å analysere design i ein vidare samfunnsmessig, kulturell og historisk samanheng.

Hos oss er fleire aktørar involvert i designprosessen, slik arbeidslivet også vil vere når ein jobbar som designar. Gjennom studiet utviklar du fagleg integritet og evne til etisk refleksjon. Dette er viktig for samarbeid og dialog med brukarar av design og fagfolk frå andre miljø.

Bachelorprogrammet i design har to studieretningar:

 1. Møbel- og romdesign/interiørarkitektur handlar om relasjonen mellom menneske og omgivnader, og er ei studieretning der idear og konsept kjem til uttrykk i form av tredimensjonale objekt og romlege former. Studieretninga vektlegg det symbiotiske forholdet mellom møbeldesign og interiørarkitektur, der fagfelt som form, farge, lys og ergonomi står sentralt.
 2. Visuell kommunikasjon er ei studieretning med heilheitsperspektiv på korleis idear og konsept kan bli formidla gjennom ulike verktøy, material og medium. Typografi, illustrasjon, visuell identitet, redaksjonell design, rørlege bilete og animasjon er alle uttrykksformer for å gjere idear synlege, tenkelege og forståelege for andre.

Les meir om designfaget ved Fakultet for kunst, musikk og design

Meir informasjon under

Beauty In Numbers: Pi / 3.14

Karriere

Designarar jobbar i offentlege og private verksemder. Mange er gründerar som startar små verksemder eller enkeltpersonføretak.

Med spesialisering i visuell kommunikasjon kan du blant anna jobbe med:

 • illustrasjon
 • grafisk design
 • redaksjonell design
 • animasjon
 • teikneseriar
 • målretta kommunikasjon knytt til visuell identitet og rørlege bilete

Med spesialisering i møbel- og romdesign/interiørarkitektur kan du jobbe med:

 • utforming av rom, møblar og objekt
 • design av møblar og andre gjenstandar, som enkelteksemplar eller for produksjon i ulike skalaer
 •  utforming og planlegging av romlege konsept
 • bruk av fagkompetanse på andre område der relasjonen mellom menneske og omgjevnader står sentralt

Etter bestått bachelorutdanning kan du søke opptak til UiBs masterprogram i design eller eittårig praktisk-pedagogisk utdanning. PPU-utdanningen retter seg først og fremst mot 8-13 trinn i skolen. I tillegg gir PPU kompetanse for å undervise og formidle i kulturskolen, Den kulturelle skolesekken, på museer og gallerier.

Oppbygging

Bachelorprogrammet i design er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. 

Programmet har to studieretningar:

 • Møbel- og romdesign/interiørarkitektur
 • Visuell kommunikasjon

Utdanninga er bygd på ein progresjonsmodell med vekt på meistring, sjølvstende og tilhøyring i fagmiljøet. I takt med at du utvidar kunnskapsgrunnlaget ditt, møter du faglege utfordringar som aukar i kompleksitet, i et fagmiljø som anerkjenner at det å ta risiko og feile kan være like utviklande som andre læringserfaringar.

Dei tre studieåra i bachelorprogrammet kan samanfattast slik:

 1. år: Grunnlag, orientering og utprøving
 2. år: Kontekstualisering og relasjonar, eksperimentering og individuell fagleg utvikling
 3. år: Samarbeid, meiningsskaping og gjennomføring

Sjå oversikt over alle emne

Frå hausten 2022 er det ny emnestruktur - sjå her for utdjupande info om kva emne du skal ha når.

Studiekvardagen

Som student i design blir du del av eit godt læringsmiljø på Institutt for design. Studiet tar opp små kull, og det er godt samhald mellom studentane. På denne utdanninga er det tett kontakt mellom studentar og rettleiarar. Du møter fagleg aktive designarar, og får tidleg oppgåver som krev sjølvstendig arbeid. Undervisninga er basert på kunstnarisk utviklingsarbeid og anna forsking i fagmiljøa ved Institutt for design.

Fagleg dialog mellom studentane er viktig. Studentstyrte seminar og diskusjonsgrupper utviklar felles omgrepsapparat og ei kritisk, reflektert forståing av designfeltet. Skriveseminar og utvikling av faglege skriveferdigheiter har også ein sjølvsagt plass på dette studiet.

Kunst- og designstudia held til i eit splitter nytt bygg på Møllendal i Bergen. Som bachelorstudent får du eigen arbeidsplass her.

Bachelorprogrammet har undervisning i form av forelesingar, seminargrupper, arbeid i verkstad/datalab, praktiske øvingar, sjølvstudium og gjennomføring av eit eige bachelorprosjekt. Det forventast at du er til stades som fulltidsstudent. Litteraturen er på engelsk og norsk.

Individuell rettleiing og rettleiing i grupper står sentralt i undervisninga. Både i undervisninga generelt, og knytt til studentane sine eigendefinerte og sjølvstendige arbeid. For læringsmiljøet er det avgjerande at du deltar aktivt og forpliktande i undervisninga, og er til stades der undervisninga og arbeidet skjer.

Utover i utdanninga får prosjektarbeid ein større plass i utdanninga. Når du jobbar med prosjekt vil det vere periodar med sjølvstendig arbeid. Prosjekta blir avslutta med felles gjennomgang, der studentane presenterer arbeida sine og får fagleg tilbakemelding frå rettleiarar og medstudentar.

I fleire emne er det obligatoriske arbeidskrav og oppgåver. Du kan lese om dette i den enkelte emnebeskrivelse. Semestervurderingar og eksamenar er obligatoriske. Elles forventar vi at du er til stades i undervisninga og deltar aktivt.

Kva lærer du?

Ein student med bachelorgrad i design:

 • kan realisere og formidle sine designfaglige intensjoner på et profesjonelt nivå.
 • kan utvikle og gjennomføre prosjekter ved å kombinere relevante verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer for helhetlige designkonsepter
 • kan utvikle design som uttrykker vilje til eksperimentering og evne til innlevelse i brukerens situasjon.

Les heile lista over læringsutbyte på dette programmet.

Utveksling

Du kan reise på utveksling til utlandet i fjerde semester. KMD og Institutt for design har inngått utvekslingsavtaler med mange interessante studiesteder. Oversikt over alle utvekslingsavtalene finner du her.

Informasjon om utveksling

Opptak

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle opptakskravene.

Søknadsfristen er 20. april. 

Søk her