Hjem
Bachelor

Design, bachelor, 3 år

  • Lengde3 År
  • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Design er skapande verksemd, og ein sosial, kritisk og empatisk praksis. Kontekst for utdanninga er ei samfunnsutvikling kjenneteikna av komplekse utfordringar som set både nærmiljø og storsamfunn på prøve. Utdanninga set lys på designfaglege utfordringar knytt til aktuelle sosiale og politiske spørsmål.

Studieprogrammet er forankra i eit fagmiljø som fører vidare og fornyar ein sterk tradisjon for arbeid i verkstad og spesialrom, kritisk tenking og samarbeid med verda omkring. Læring skjer i stor grad gjennom eksperimentelt og praktisk arbeid. Studentane opparbeider kunnskap, ferdigheiter og haldningar som bidreg til at dei kan arbeide kreativt og systematisk med design, sjølvstendig og i samarbeid med andre. Erfaringsbasert læring skjer ved at studentane lærer å beskrive, analysere og delta i faglege samtalar om designpraksis, også i eit faghistorisk perspektiv. Slik lærer dei og å analysere design i ein vidare samfunnsmessig, kulturell og historisk samanheng.

Studiestart Fakultetet for kunst, musikk og design

Kva kan eg bli

Vidare studium

Kandidatar med spesialisering i visuell kommunikasjon kan blant anna jobbe med illustrasjon, grafisk design, redaksjonell design, animasjon, teikneseriar og målretta kommunikasjon knytt til visuell identitet og rørlege bilde.
Kandidatar med fordjuping i møbel- og romdesign/interiørarkitektur kan jobbe med utforming av rom, møbler og objekt. Dei kan designe møbler og andre gjenstandar, som enkelteksemplar eller for produksjon i ulike skalaer. Dei kan utforme og planlegge romlege konsept, og bruke sin fagkompetanse på andre område der relasjon mellom menneske og omgjevnader står sentralt.
Designarar er tilsette i offentlege og private føretak. Mange er gründerar som starter små verksemder eller enkeltpersonføretak.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Læringsutbytte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kandidaten:

- kan realisere og formidle sine designfaglige intensjoner på et profesjonelt nivå.

- kan utvikle og gjennomføre prosjekter ved å kombinere relevante verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer for helhetlige designkonsepter

- kan utvikle design som uttrykker vilje til eksperimentering og evne til innlevelse i brukerens situasjon.

- kan bruke sentrale teorier og relevant historisk kunnskap om design i egne prosjekter

- har kunnskap om forskjeller mellom fakta og meninger knyttet til design

- kan orientere seg i relevant forskning og anvende denne i eget arbeid

- kan reflektere kritisk over egen og andres designpraksis, og sette denne inn i en videre samfunnsmessig sammenheng

Generell kompetanse

Kandidaten:

- er åpen overfor nye faglige idéer og verdsetter diversitet i perspektiver på design

- kan ta informert hensyn til aktuelle og sosiale problemstillinger knyttet til design

- har empati for andre og kan forplikte seg til egne verdier

- kan kommunisere muntlig og skriftlig om designfaglige problemstillinger, også med målgrupper utenfor eget fagmiljø.

- kan ta ansvar for egen designfaglig utvikling

- kan bruke sin kompetanse i ulike arbeidssituasjoner gjennom kritisk og kreativ tenkning og praksis

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i design har to studieretningar, møbel- og romdesign/interiørarkitektur og visuell kommunikasjon. Møbel- og romdesign/interiørarkitektur handlar om relasjonen mellom menneske og omgjevnaden, og er ei studieretning der idear og konsept kjem til uttrykk i form av tredimensjonale objekt og romlige former. Studieretninga vektlegg det symbiotiske forholdet mellom møbeldesign og interiørarkitektur, der fagfelt som form, farge, lys og ergonomi står sentralt. Visuell kommunikasjon er ei studieretning med heilskapsperspektiv på korleis idear og konsept kan bli formidla gjennom ulike verktøy, materialar og medium. Sentrale fagfelt som typografi, illustrasjon, visuell identitet, redaksjonell design, rørlege bilde og animasjon er alle uttrykksformer for å gjere idear synlege, tenkelege og forståelege for andre. Interaksjon er integrert. De to studieretningane representerer spesialisering, samstundes som dei har fleire kurs og prosjektperiodar felles.

Bachelor i design (krav 180 SP)
Studieretning
Møbel- og romdesign/interiørarkitektur (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BAR 1Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 1. semester30-1
BAR 2Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 2. semester30-2
BAR 3Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 3. semester30-3
BAR 4Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 4. semester30-4
BAR 5Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 5. semester30-5
BAR 6Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 6. semester30-6
Visuell kommunikasjon (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BAV 1Bachelor visuell kommunikasjon, 1. semester30-1
BAV 2Bachelor visuell kommunikasjon, 2. semester30-2
BAV 3Bachelor visuell kommunikasjon, 3. semester30-3
BAV 4Bachelor visuell kommunikasjon, 4. semester30-4
BAV 5Bachelor visuell kommunikasjon, 5. semester30-5
BAV 6Bachelor visuell kommunikasjon, 6. semester30-6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt