Hjem
Bachelor

Retorikk, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar20
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Retorikk er læra om korleis ein appellerer til medmenneska sine på ein overtydande måte. Du praktiserer retorikk når du diskuterer med venner, held ein politisk tale, utviklar ein reklamekampanje eller skriv ein filmomtale. Frå Aristoteles og sofistane til våre dagar har mennesket prøvd å finne ut korleis vi påverkar kvarandre. Kvifor blir vi påverka og overtydde av enkelte personar, men ikkje av andre? Kva gjer ei form for retorikk god og ei anna problematisk eller ineffektiv?

Retorikkstudiet gir ei historisk og systematisk innføring i retorikken som generell kommunikasjons- og argumentasjonslære frå antikken og fram til mediesamfunnet i dag. Du får kunnskap om retorisk analyse, og du lærer å vurdere ulike typar tekstar og sjangrar. I tillegg får du kompetanse i praktisk retorisk kommunikasjon og formidling.

Ein god retorikar kommuniserer effektivt og kan tolke og vurdere andre sine bodskap på ein kritisk og konstruktiv måte. Retorisk kompetanse er etterspurt innanfor mange ulike yrke der god tekst og tydeleg tale er viktig og avgjerande.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Med dette studiet får du generelle allmennkunnskapar som kan nyttast i mange jobbar. Du tileignar deg spesialkunnskap innanfor formidling og kommunikasjon. Studiet gir kompetanse i å analysere og vurdere korleis språk blir brukt på ulike måtar. Denne kompetansen er særleg nyttig i offentleg forvaltning, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, undervisning, reklame, journalistikk med meir.

Ved påbygging til mastergrad blir du kvalifisert for å drive med forsking, formidling og undervisning på høgare nivå.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet i retorikk kan du søke opptak til eit toårig masterprogram i retorikk ved eit anna universitet. UiB har i dag ikkje noko masterprogram i retorikk. Med den rette kombinasjonen av fagemne, kan graden gje grunnlag for opptak til mastergrad i eit anna fag. Kontakt studierettleiar for meir informasjon.

Forsking
Retorikkforskinga ved UiB er mangfaldig. Forskarar undersøker retorisk argumentasjon, den norske politiske talen si historie, dei utforskar retorikken i samband med EU-integrasjonsprosessen, i samband med lov, rett og litteratur, og i reklame, kunsthistorie og visuell kommunikasjon.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar/ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har brei kunnskap om sentrale omgrep, problemstillingar og metodar i retorisk teori og analyse
 • har oversyn over hovudliner i utviklinga av den retoriske tradisjonen frå antikken til i dag
 • har kjennskap til retorisk analyse og retorisk forsking i utvalde fag 

Dugleik:

Kandidaten kan reflektere over og arbeide sjølvstendig med retoriske problemstillingar, mellom anna

 • nytte retoriske omgrep og fagspesifikk kunnskap på teoretiske og praktiske problemstillingar knytt til munnleg, skriftleg, visuell og multimodal kommunikasjon og formidling
 • kan finne, vurdere og referere til kunnskap om retorikk på en faglig relevant måte
 • formidle og reflektere over retorisk formidling i ulike sjangrar, medium og situasjonar

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan nytte sin kombinasjon av retorikkemne og valfrie emne i vidare utdanning eller yrke
 • kan kommunisere om viktige akademiske teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg og munnleg
 • kan drøfte relevansen av retorikken på tvers av fagområde og for aktuelle problemstillingar.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde inntil 30 studiepoeng med innføringsemne, ei spesialisering på 90 studiepoeng og valfrie emne på 60-70 studiepoeng.

Tilrådd progresjon i studiet:

 • 1. semester (haust): Ex.phil. og ex.fac.
 • 2. semester (vår): MEVI104 og RET102
 • 3. semester (haust): RET208 og valemne i retorikk
 • 4. semester (vår): Frie studiepoeng
 • 5. semester (haust): Frie studiepoeng

6. semester (vår): Valemne i retorikk og valemne i retorikk med bacheloroppgåve.t

Det vil vere mogleg å velje ei anna rekkefølgje på emna i programmet, for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen nedst på sida.

Bachelorprogram i retorikk (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
RET100Innføring i retorikk101–61
Spesialisering i retorikk (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI104Retorikk og strategisk kommunikasjon151–62
RET102Klassisk retorikk151–62
RET208Praktisk argumentasjon151–63
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI203BMedieretorikk - bacheloroppgåve151–6
RET250Bacheloroppgåve i retorikk 151–6
RET252Filosofi og retorikk med bacheloroppgåve151–6
RET255Nordisk retorikk med bacheloroppgåve151–6
RET256Litteraturvitskapleg retorikk med bacheloroppgåve151–6
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUN209Kunst, retorikk og lærdomstradisjonar i før- og tidlegmoderne tid151–6
MEVI203Medieretorikk151–6
RET202Filosofi og retorikk151–6
RET205Nordisk retorikk151–6
RET206Litteraturvitskapleg retorikk151–6
RET209Retorikk og interkulturell kommunikasjon151–6
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Ein kan ta delar av bachelorutdanninga som utvekslingsstudent i eit anna land. Du kan velje blant Universitetet i Bergen sine avtaler i heile verda, anten for å studere innan spesialiseringane i programmet, eller for å ta frie studiepoeng i graden. Emna må førehandsgodkjennast av UiB.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO).


Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i retorikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Bachelorprogram i retorikk

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184909

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no
55 58 93 70 (10-14)