Hjem

Human ernæring, bachelor, 3 år

Alle menneske treng mat og drikke – kvar einaste dag! Ernæring handlar om maten vi et, korleis kroppen omformar den og kva den gjer med oss. Korleis påverkar ernæring helsa vår?  
 • Lengde3 År
 • Ordinær47,1
 • Primær38,8
 • Plassar34
 • OpptakskravMEROD
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Ernæring er eit høgaktuelt fagområde i eit samfunn som er prega av overforbruk på den eine sida, og svolt og mangel på den andre. Vel du å studere ernæring, blir du ein viktig medspelar i arbeidet for å betre kosthald og helsetilstanden i befolkninga. 

På ernæringsstudiet diskuterer vi spørsmål som: 

 • Kor mykje feitt og karbohydrat skal ein ete?
 • Er det sunt å ete fisk?  
 • Kva for behandling er effektiv mot fedme?  
 • Kva for genar påverkar om eg er følsam for mat?  

Stadig fleire er plaga av ernæringsrelaterte tilstandar og sjukdommar, for eksempel irritabel tarm, fedme og overvekt eller laktoseintoleranse. Dei treng eit tilpassa mattilbod, og opplæring i kva dei kan ete.  

Som ernæringsstudent ved UiB får du forskingsbasert kunnskap om samanhengane mellom kosthald, helse og sjukdom. Studiet passar for deg som liker realfag, men som også vil jobbe tverrfagleg med behandling av menneske.

Meir informasjon under

Hvordan er det å studere ernæring ved UiB?

Produsent:
Stine Mari Velsvik

Jobb

Med ein bachelorgrad i human ernæring kan du arbeide i offentlig og privat sektor, til dømes i matvareindustrien, på opplysningskontor og i kommunar.

Arbeidsoppgåver kan vera: 

 • førebyggande rådgjeving
 • kosthaldsrettleiing av friske personar 
 • undervisning og formidling
 • produktutvikling

Bachelorgrad i human ernæring kvalifiserer for opptak til masterprogram i klinisk ernæring. Dei fleste som tar bachelorgrad i human ernæring vil gå vidare på dette toårige masterprogrammet. Med ein mastergrad i klinisk ernæring kan få autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog, og arbeide med ernæringsbehandling i sjukehus. Alle stillingar innan ernæring på sjukehus krev autorisasjon, og vi anbefaler deg å ta ein mastergrad etter fullført bachelorgrad.

Det er også andre masterprogram som kan vere aktuelle.

Oppbygging 

Bachelorstudiet i human ernæring er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august kvart år. Ex.phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle bachelorprogramma ved UiB.   

Du finn detaljert vekeplan og litteraturliste på emnesidene.  

Slik er studiet lagt opp:  

Semester 1: 

 • Ex.phil. Skoleeksamen eller seminarmodell (10 studiepoeng) 
 • NOM Medisinsk nomenklaturlære (5 studiepoeng) 
 • FARM150 Biokjemi (10 studiepoeng) 
 • NUTR100 Innføring i klinisk ernæring (10 studiepoeng) 

Semester 2: 

 • FARM260 Molekylær cellebiologi (10 studiepoeng)   
 • MEDSTA Medisinsk statistikk (5 studiepoeng) 
 • NUTR115 Ernæringsbiokjemi (10 studiepoeng) 

Semester 3: 

 • NUTRANA Menneskets anatomi (5 studiepoeng) 
 • NUTRFYS Menneskets fysiologi (15 studiepoeng) 
 • NUTR203 Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer (10 studiepoeng) 

Semester 4: 

 • PSYK140 Åtferd, helse og ernæring (10 studiepoeng) 
 • NUTR150 Matvarekunnskap  (10 studiepoeng) 
 • NUTR204  Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer (10 studiepoeng) 

Semester 5: 

 • NUTR220 Ernæringens politikk og forvaltning (10 studiepoeng)    
 • NUTR230 Metodar i ernæringsforsking (10 studiepoeng) 
 • NUTR245 Livsstil og livsløp (10 studiepoeng) 

Semester 6: 

 • NUTR246 Innføring i ernæringsbehandling (10 studiepoeng) 
 • BIO307A Næringsmiddeltoksikologi (5 studiepoeng) 
 • NUTR290 Bacheloroppgåve (15 studiepoeng) 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardagen 

Som student på ernæring får du ein variert studiekvardag. I løpet av ei typisk veke vil du ha ca. 20 timar med forelesningar, seminar, laboratorium og praktiske øvingar. I tillegg kjem tid på lesesalen med pensumlitteratur. Du vil også få jobbe med behandling av helsedata. 

Meir informasjon under

Ernæring

Produsent:
Martin Nyhammer

I løpet av studiet skal du hospitere i primærhelsetenesta. Frå og med hausten 2021 er hospiteringsperioden fire veker i sjette semester. Det er også kortare praksisperiodar og besøk i bedrifter og helsevesen undervegs i studiet. Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk.  

Som ernæringsstudent vil du halde til i ulike bygg på campus Haukeland, som Bygg for biologiske basalfag, Armauer Hansens hus og Sentralblokka på Haukeland Universitetssjukehus. Lesesalar finn du på Armauer Hansens hus.

Du blir del av ein liten klasse som følger kvarandre gjennom studiet. Det er eit aktivt studiemiljø på ernæringsstudia med både faglege og sosiale aktivitetar.   

Meir informasjon under

Kva lærer du? 

Ein student med bachelorgrad i human ernæring: 

 • har brei kunnskap om human ernæring, inkludert fordøyelse, opptak og omsetting av energi, makro- og mikronæringsstoff, matvarekunnskap, kosthaldsanalyse og kostanbefalingar til ulike grupper i samfunnet. 
 • kan beherske metodar for å definere og vurdere matinntak og ernæringsstatus hos individ og grupper. 
 • kan kritisk vurdere vitskapeleg informasjon innanfor ernæringsfeltet. 

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i tredje, fjerde eller femte semester. Det vanlegaste er å reise til universitet i Tyskland, Sverige, Nederland, Hellas, USA og Australia.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og MEROD: 

Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her