Hjem

Informatikk: Datateknologi, bachelor, 3 år

Informatikk er vitskapen som ligg bak alle programvarer, frå enkle mobilappar til avanserte IT-system. På studiet i datateknologi lærer du programmering, testing og utvikling av datasystem. Du får trening i praktisk problemløysing og lærer prinsipp, teknikkar og metodar for programutvikling og programmering i Python, Java og Haskell.
 • Lengde3 År
 • Ordinær55,5
 • Primær48,1
 • Plassar66
 • OpptakskravMATRS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MatNat)!

Påmelding til undervisning (IGANG): Etter at du har takka ja til studieplass skal du registrere deg til undervisning via IGANG. Du blir då registrert til emne som du skal ha undervisning og ta eksamen i haust. Når du registrerer deg, vel du samstundes om du vil delta i mentor- og faddergruppe. Frist for å registrere deg i IGANG er 24. juli.  

Oppfriskingskurs i matematikk: I veke 32 tilbyr me oppfriskingskurs i matematikk. Kurset er frivillig, men vi tilrår deg å melde deg på og delta på dette.

Bli klar som student: Meir informasjon om det du treng å vite før studiestart, finn du i UiBtreet. I slutten av juli fekk du ein e-post med lenke og informasjon om korleis du får tilgang. Før du får tilgang, kan du halde deg oppdatert på «Velkommen som ny student». Dersom du melder deg på mentorordninga, vil mentoren din ringe deg i veke 32 for å ynskje deg velkommen. Mentoren din kan også svare på enkle studierelaterte spørsmål. 

Frammøte: Studiestart er måndag 12. august kl. 08.45 på Realfagsbygget. Vi tilrår at du møter.

Studieprogrammøte for nye studentar i veke 33 er obligatorisk. Finn tid og stad for møtet. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 30 30 eller studie.matnat@uib.no.

Følg oss på sosiale medier: 

@realfaguib på Instagram og TikTok!

@fadderstyretmatnat på Instagram

 

Ny realfagstudent ved UiB

Produsent:
UiB

Kva lærer du? 

I løpet av utdanninga får du 

 • kunnskap om både informatikk og matematiske metodar som nyttast blir brukt for å utvikle avanserte datasystem 
 • erfaring med verktøy og teknikkar som blir brukt i moderne systemutvikling 
 • kjennskap til informatikken sin relevans for og rolle i samfunnet 

Studiekvardag 

Bachelorstudiet i informatikk er eit studium på fulltid, det vil seie at du bruker om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. 

I løpet av ei vanleg veke på studiet vil du ha seks forelesingar og tre seminargrupper. Du vil òg bruke tid på lesesalen med sjølvstudium av pensumlitteraturen. Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk. 

Vi held til på Høyteknologisenteret, der vi har eigne lesesalar. Du kan òg sitte på Realfagsbiblioteket

Studentane på Institutt for informatikk har ei eiga linjeforeining som blant anna arrangerer faglege og sosiale samankomstar.  

Kva kan du jobbe som? 

Som utdanna informatikar er du kvalifisert for spennande og varierte jobbar innanfor mange ulike bransjar. Typiske jobbar er systemutviklar og IT-konsulent.  

Du kan jobbe i  

 • IT-bransjen 
 • energi- og oljeindustrien 
 • konsulentverksemder 
 • FinTech (finansteknologi) 

Opptakskrav og søknadsfrist 

Generell studiekompetanse og MATRS:

Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2.

Søknadsfristen er 15. april. Søk her

Studiets oppbygging 

Bachelorprogrammet i informatikk: datateknologi er eit treårig fulltidsstudium som startar i august. 

Du finn detaljert vekeplan og litteraturliste på emnesidene.  

Slik er studiet lagt opp:   

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester 

6. semester

 • Valemne (10 studiepoeng) 
 • Valemne (10 studiepoeng) 
 • Valemne i matematikk (10 studiepoeng) 

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Benytt sjansen til å studere eit år eller halvår ved eit anna universitet i utlandet. Vi anbefaler at du reiser på utveksling i det sjette semesteret. Du kan reise til våre samarbeidsuniversitet i Austerrike, Spania, Tyskland eller ein annan plass. 

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter 

Etter bachelorprogrammet kan du gå vidare til eit toårig masterprogram i informatikk eller masterprogram i programvareutvikling ved Institutt for informatikk.    

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.

Les heile studieplanen