Hjem
Bachelor

Informatikk: Datateknologi, bachelor, 3 år

Introduksjon

Introduksjon

Datateknologi ved Institutt for informatikk i Bergen gir deg eit praktisk og teoretisk grunnlag innanfor programmering, testing og utvikling av datasystem. Du lærer ikkje berre prinsipp, teknikkar og metodar for programutvikling, men du får også trening i praktisk problemløysing. Slik utviklar du ferdigheiter i kreativ og analytisk tenking.

Ei viktig utfordring innanfor programutvikling er at programsystem og problemstillingar er så store og kompliserte at menneske mister oversikta over dei. Du lærer derfor teknikkar for å forenkle uoversiktlege system slik at menneske og maskiner kan handtere dei, og sørge for at dei blir robuste, sikre og solide i bruk uansett om det er snakk om eit mobilspel, ein kontorapplikasjon eller eit banksystem.

Som student hos oss lærer du å jobbe både aleine og saman med andre programmerarar. Du blir ein del av eit aktivt og inkluderande fagmiljø, der du har gode moglegheiter for å bli kjent med framtidige arbeidsgivarar alt undervegs i studieløpet. Fagutvalet organiserer jamlege bedriftspresentasjonar, og kvar veke er det dataorakel der ein kan få svar på spørsmål og ete vaflar med forelesarane.

Du kjem til å ha teoretiske emne som bygger forståing av problemstillingar og løysingar, og i tillegg praktiske emne med øvingar på datalab. Her vil studentar som har komme lenger i utdanningsløpet rettleie og hjelpe deg til å bli ein god programmerar og problemløysar. Du vil lære å forstå teknologien dei fleste av oss bruker alt: appar på mobil og datamaskin, sosiale plattformer som Facebook og Instagram, søkemotorar som Google, bildebehandlingsprogram som Photoshop og modellering som spelmotorar og vêrmodellar. Du lærer å programmere i fleire språk, ditt første språk vil vere Python, seinare kjem du til å lære programmeringsspråket Haskell.

Sjølv om du får trening i ein del spesifikke teknologiar, blir det lagt vekt på grunnleggande prinsipp og ferdigheiter. Seinare i graden vel du sjølv kva fag du vil ta, og kan på den måten tilpasse graden til eigne interesser.

Informatikk gir spennende jobber

Produsent:
Joakim Birkelund
1/5

IT-utdanning ved UiB

2/5

Informatikk åpner en ny verden

Produsent:
Joakim Birkelund
3/5

Studer informatikk ved Universitetet i Bergen

Produsent:
Pina Kingman
4/5

Dette er medisinsk visualisering

Produsent:
Joakim Birkelund
5/5

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Du blir kvalifisert for mange ulike jobbar i IT-bransjen, men du kan òg arbeide i for eksempel finans- og bankvesen, helsevesen, oljeindustrien, forsikring og konsulentverksemd. Arbeidsoppgåvene er blant anna knytte til programmering, internett, datasikkerheit og oppgåver i samband med utvikling av datasystem. Graden gir også grunnlag for undervisningskompetanse i informatikk for skoleverket.

For å utvikle djupare kompetanse anbefaler vi deg å gå vidare med ein mastergrad. Studieprogrammet kvalifiserer til opptak på masterprogramma i informatikk og programutvikling.

Vidare studium

  • Bachelorprogram

I det treårige bachelorstudiet inngår emne som matematikk, programmering, algoritmar og datastrukturar, systemutvikling og diskrete strukturar.

  • Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informatikk eller programutvikling.

  • Forsking

Forskingsaktiviteten i fagmiljøet er delt opp i seks grupper: algoritmeteori, bioinformatikk, optimering, programutviklingsteori, sikker kommunikasjon og visualisering.

  • Sjå også desse studia

Datavitskap, datatryggleik, bioinformatikk, informasjonsvitenskap, informatikk-matematikk-økonomi, kognitiv vitenskap

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Kandidaten

- har brei kunnskap om både informatikk og matematiske metodar som nyttast for å utvikle avanserte datasystem
- har god kjennskap til og erfaring med verktøy og teknikkar som nyttast i moderne systemutvikling
- kan på eigenhand utvide sin kunnskap
- kjenner informatikken sin relevans for og rolle i samfunnet

Ferdigheiter
Kandidaten

- kan utvikle programvare
- kan analysere, fornye og vidareutvikle eksisterande programvare
- kan formulere og løyse problemstillingar på ein logisk og presis måte innan mange områder som er dekt av informatikkfaget, som algoritmar, tryggleik, programmering og nettverk

Generell kompetanse
Kandidaten

- har eit kritisk og analytisk blikk på eige og andre sitt arbeid
- kan kommunisere med andre yrkesutøvarar om tema innanfor informatikk
- kan arbeide både sjølvstendig og i grupper
- kan vurdere yrkesetiske sider ved arbeidet

Oppbygging

Oppbygging

Krav til bachelorgraden i datateknologi er ei spesialisering på til saman 130 studiepoeng. I tillegg må 10 studiepoeng veljast blant valfrie matematikkemne.

Valemne gir deg mogelegheita til sjølv å sette saman graden din fritt ut frå kva faglege interesser og karriereplanar du har.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra under fana "Kva lærer eg".

Anbefalt studieløp
1. semester: INF100, MAT101/MAT111, Ex.phil.
2. semester: INF115, INF101, MNF130
3. semester: INF122, INF102, DAT103*
4. semester: INF222, INF112, INF250
5. semester: INF226, INF214, valemne
6. semester: valemne, valemne, valemne i matematikk

*DAT103 undervisast på Høgskulen på Vestlandet

Bachelor i datateknologi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er primært eitt tilbod til 1.semesterstudentane
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Spesialisering i datateknologi (krav 130 SP)
Obligatorisk emne
Datamaskiner og operativsystem (HVL)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
INF101Objektorientert programmering101–62
INF115Databasar og modellering101–62
MNF130Diskrete strukturar101–62
INF102Algoritmar, datastrukturar og programmering101–63
INF122Funksjonell programmering101–63
INF112Systemkonstruksjon101–64
INF222Programmeringsspråk101–64
INF250Dataorientert visuell berekning101–64
INF214Multiprogrammering101–65
INF226Programvaresikkerhet101–65
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Matematikk (krav 10 SP)
Du vel 10 SP blant matematikkemne.
Valfrie emne (krav 30 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 30 studiepoeng
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Vi har i dag avtalar med blant anna Vienna University of Technology (Austerrike), Third University of Rome (Italia) og Charles University, Praha (Tsjekkia). Universitetet i Bergen har dessutan mange andre utvekslingsavtalar.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i datateknologi, studiekode i Samordna opptak: 184829.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALR2:

Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Tilrådde forkunnskapar

Gode forkunnskapar i matematikk er ein fordel. Det er ikkje nødvendig med Informasjonsteknologi 1 og 2 eller tidlegare erfaring med datateknologi og programmering.

Overgangsordninger

Du har høve til å byte studieprogram haust og vår. På nettsidene våre finn du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Datateknologi
Foto:
Colourbox

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184829

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informatikk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30