Hjem
Master

Felles masterprogram i programutvikling

 • Lengde2 år
 • Plassar32
 • Studiepoeng120

Ny student

Ny student

Programstyret ønsker deg velkommen som masterstudent!

Obligatorisk informasjonsmøte

Institutt for informatikk vil orientere alle nye studenter om mastergradsstudiet, og kaller inn til et felles orienteringsmøte: Dato/tid: onsdag 14. august 2019 kl 10:15. Sted: Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55, Datablokken, 2.etasje.

Møtet er obligatorisk. På orienteringsmøtet vil det bli foretatt opprop og det vil bli gitt praktisk info om masterprogrammet. Det vil også bli holdt et møte på Høgskulen på Vestlandet (HVL) om valg av emner og masterprosjekt, tid og sted vil bli opplyst på informasjonsmøtet.

Du kan lese mer om masterstudiet på universitetets og instituttets nettsider, vær spesielt oppmerksom på fakultetets regler i forhold til permisjon og deltidsstudium for masterstudenter (http://www.uib.no/matnat/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet)

The Programme Board warmly welcomes you as a master student at our university!

Compulsory information meeting

The Department of Informatics arranges an information meeting at the beginning of the first semester Place: Høyteknologisenteret, Large auditorium, 2nd floor Street: Thormøhlensgate 55. Date: Wednesday 14 August 2019 at 10.15.

This meeting is compulsory for all new master students At this compulsory meeting important information will be given, and you will be free to ask questions. You will also meet your fellow students, teachers and get in-depth information about the master¿s programme. There will also be a meeting at the Western Norway University of Applied Sciences (HVL) with an introduction to relevant research topics for your thesis.

Ønsker du å snakke med oss? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 30 30 eller studieveileder@mnfa.uib.no

Presentasjon

Mål og innhald

Dette er eit studieprogram som er ein fellesgrad med Høgskulen på Vestlandet (HVL), som vil gje eit solid vitskapeleg grunnlag og praktiske kunnskapar innan programvareutvikling.

Studiet legg vekt på å gje studentane ferdigheiter innanfor moderne systemutviklingsmetodar og teknologi, og korleis desse kan anvendast innanfor ulike domene.

Vidare skal studiet gje studentane kjennskap til dei teoretiske grunnprinsippa og metodane som ligg under konstruksjonen og analysen av komplekse datasystem.

Etter fullført studium skal du ha utvikla spisskompetanse innan eitt delområde, samt ha god oversikt over heile fagfeltet programvareutvikling.

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), vår (suppleringsopptak)

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat som har fullført felles mastergrad i programutvikling skal ha oppnådd følgjande læringsutbytte med omsyn til kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • har brei kunnskap innan fagfeltet programutvikling og har djupare innsikt innan tema for masteroppgåva.
 • har grundig kjennskap til teori og metodikk som blir nytta innan programutvikling.
 • kan anvende kunnskapar, forståing og problemløysingsferdigheiter i nye kontekstar innan programutvikling.
 • kan analysere problemstillingar innan programutvikling basert på kunnskap, teknologi og samfunnsrelevans til dette fagområdet.

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan analysere og handsame ulike informasjonskjelder på ein kritisk måte, og bruke dei til å strukturere og formulere vitskaplege resonnement.
 • kan analysere eksisterande problemstillingar, metodar og tolkingar innan programutvikling og jobbe sjølvstendig med praktiske og teoretiske problem innan fagfeltet.
 • kan bruke passande forskings- og arbeidsmetodar på ein sjølvstendig måte.
 • kan utføre eit forskings- og utviklingsprosjekt i samsvar med gjeldande normer for forskingsetikk.
 • kan på sjølvstendig vis designe, spesifisere og programmere eit middels stort informasjonssystem.
 • kan på sjølvstendig vis analysere, teste og validere eit større informasjonssystem.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante forskingsretta og profesjonsretta etiske problem innan programutvikling.
 • kan anvende kunnskapane og ferdigheitane sine på nye fagområde for å gjennomføre avanserte oppgåver og prosjekt.
 • kan formidle eit omfattande sjølvstendig arbeid og meistrar språk og terminologi brukt innan programutvikling.
 • kan diskutere akademiske problemstillingar, analyser og konklusjonar innan programutvikling, både med spesialistar og ålmenta.
 • kan bidra til innovasjonsprosessar i samfunnet ved å anvende informasjonsteknologi.

Utveksling

Delstudium i utlandet

Det er mogeligheiter for utanlandsopphald under masterstudiet. Kontakt studierettleiar eller fagleg rettleiar ved interesse.

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Oppbygging

Felles masterprogram i programutvikling (krav 120 SP)
Obligatoriske emne (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
Advanced Software Technologies
Modern Software Development Methods
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF222Programmeringsspråk101–42
INF234Algoritmer101–41
Valfrie emne (krav 20 SP)
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF399Masteroppgåve i informatikk603
Utveksling
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen