Hjem
Bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor, 3 år

 • Lengde3 År
 • Poenggrense51,7 / 45,8
 • Studieplassar23
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Spesialpedagogikk handlar om tilrettelegging for læring for barn, unge og vaksne med særlege behov.

Alle menneske har ulike føresetnader for læring. I bachelorstudiet i spesialpedagogikk får du eit breitt fagleg fundament for å kunne arbeide systemretta og individorientert når det gjeld tilrettelegging av tiltak til barn, unge og vaksne med særlege behov. Dette kan vere unge som er svært evnerike, så vel som unge med ulike lærevanskar og personar med utviklingshemming. Under studiet får du også kjennskap til aktuelle lovverk og andre styringsdokument som regulerer det spesialpedagogiske arbeidet.

Du vil også få kjennskap til relevante tema innanfor spesialpedagogikk; innføring i spesialpedagogikk, utviklingspsykologi, språkutvikling, fleirspråklegheit, normalitet og variasjon, forskingsmetode, etikk, observasjon og kartlegging i spesialpedagogisk praksis.

Gjennom praksisarbeid får du kompetanse til å forstå, vurdere og delta i planlegging av individuelle opplærings- og undervisningstiltak i barnehage, skole og andre læringsarenaer. Slik kan du bli ein reflektert og kritisk yrkesutøvar som i samarbeid med barn, unge og vaksne med særskilte behov, deira foresatte og/eller andre omsorgpersonar, andre profesjonelle kan legge til rette for inkluderande miljø og bidra til vidare utvikling av nye tiltak og tilbod.

Bachelorprogram i spesialpedagogikk - Kristian

Produsent:
UiB

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Med bachelor i spesialpedagogikk kan du jobbe i ulike stillingar i mellom anna barnehage, skole, SFO, omsorgsbustader og asylmottak.

Andre aktuelle arbeidsarenaer kan vere kriminal- og rusomsorg, helse- og sosialsektoren, arbeidsinkludering, kultursektoren eller velferdsforvaltninga.

Fellesnemnaren for dei ulike yrkesvegane er at innsikt i og forståing for behova til menneske med ulike føresetnader for læring, er etterspurt i breie delar av yrkeslivet.

Med bachelorgrad i spesialpedagogikk har du ikkje formell undervisningskompetanse.

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i logopedi, pedagogikk, barnevern eller helsefremmande arbeid

Forsking

Ved Institutt for pedagogikk er forskinga organisert i tre forskingsgrupper: «Kunnskap, utdanning og demokrati», «Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk» og «Digitale læringsfellesskap». Forskingsgruppa «Kunnskap, utdanning og demokrati», har fokus på dei utfordringane og tilhøva utdanning, demokrati og kunnskapsutvikling møter i dagens kunnskapssamfunn. «Digitale læringsfellesskap» har forholdet mellom IKT, læring, vurdering og multimodale læringsmiljø som hovudinteresse. Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk forskar på teoretiske og praktiske aspekt ved undervisning.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten ..

 • Har brei kunnskap om ulike føresetnader for læring og har grunnleggande kunnskapar om sentrale omgrep som normalisering, førebygging, tidleg innsats, inkludering og tilpassa opplæring, både på individ og systemnivå
 • Har kunnskap om og forståing for sentrale problemstillingar innan fagområda pedagogikk, psykologi og logopedi med relevans for spesialpedagogikk
 • Kan forstå korleis ei spesialpedagogisk problemstilling kan studerast og forklarast på fleire måtar, og vurdere ulike forklaringar opp mot kvarandre
 • Har kjennskap til sentrale lovverk og styringsdokumenter som regulerer det spesialpedagogiske feltet
 • Har brei kunnskap om spesialpedagogikkens historie (logopediens historie) både som profesjon og disiplin, og kan halde seg oppdatert på fagområdet

Ferdigheiter

Kandidaten ..

 • Kan anvende fagleg kunnskap og relevante resultat frå kartlegging og utredning til å utarbeide individuelle (opplærings)planar
 • Kan anvende sentrale lovverk og relevante styringsdokument for spesialpedagogisk praksis
 • Kan gjennomføre litteratursøk og sette seg inn i og vurdere relevant faglitteratur
 • Kan gjennomføre eit sjølvstendig avgrensa akademisk arbeid i tråd med faglege, metodiske og etiske retningslinjer

Generell kompetanse

Kandidaten ..

 • Kan reflektere kring etiske problemstillingar i spesialpedagogisk praksis
 • Kan arbeide sjølvstendig og formidle spesialpedagogisk kunnskap både skriftleg og munnleg
 • Kan reflektere kritisk omkring spesialpedagogikkens plass i samfunnet
 • Har profesjonell kompetanse som gjer at ein kan bidra til utvikling av det spesialpedagogiske fagfeltet

Oppbygging

Oppbygging

For studenter tatt opp høsten 2017 gjelder følgende studieplan:

1. semester:

SPED100 (15stp) Innføring i spesialpedagogikk

PED112 (15 stp) Pedagogiske perspektiv på læring

2. semester:

SPED101 (15 stp) Språkutvikling

PSYK114 (15 stp) Utviklings, kognitiv og biologisk psykologi

3. semester:

SPED102 (15 stp) Observasjon, kartlegging og tiltak i spesialpedagogiksk praksis

PSYK207 (15 stp) Læring og atferdspsykologi

4. semester:

EXPHIL-PSSEM/EXPHIL-PSEKS (10 stp)

PSYK202 (15 stp) Metode

SPED211 (5 stp) Lese- og skrivevanskar

5. semester:
Valemne (30 stp)

6. semester:

SPED200 (15 stp) Profesjonsdanning; system, lovverk og etikk
SPED250 (15 stp) Bacheloroppgåve i spesialpedagogikk

For studenter tatt opp høsten 2016 gjelder følgende studieplan:

1. semester:

SPED100 (15stp) Innføring i spesialpedagogikk

PED112 (15 stp) Pedagogiske perspektiv på læring

2. semester:

SPED101 (15 stp) Språkutvikling

PSYK114 (15 stp) Utviklings, kognitiv og biologisk psykologi

3. semester:

SPED102 (15 stp) Observasjon, kartlegging og tiltak i spesialpedagogiksk praksis

PSYK207 (15 stp) Læring og atferdspsykologi

4. semester:

EXPHIL-PSSEM/EXPHIL-PSEKS (10 stp)

PSYK202 (15 stp) Metode

SPED211 (5 stp) Lese- og skrivevanskar

5. semester:
SPED200 (15 stp) Profesjonsdanning; system, lovverk og etikk
SPED250 (15 stp) Bacheloroppgåve i spesialpedagogikk

6. semester:

Valemne (30 stp)

Bachelorprogram i spesialpedagogikk (krav 180 SP)
Innføringsemner spedialpedagogikk (krav 25 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPED100Innføring i spesialpedagogikk151
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-PSSEMExamen philosophicum - seminarmodell104
EXPHIL-PSEKSExamen philosophicum - skuleeksamen104
Spesialisering i spesialpedagogikk (krav 125 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED112Pedagogiske perspektiv på læring151
SPED101Språkutvikling152
PSYK114Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi152
SPED102Observasjon, kartlegging og tiltak i spesialpedagogisk praksis153
PSYK207Læring og atferdspsykologi 153
SPED211Lese- og skrivevanskar54
PSYK202Metode154
SPED200Profesjonstenkning - lovverk og etikk i teori og praksis155–66
SPED250Bacheloroppgåve i spesialpedagogikk155–66
Valfrie emne (30 studiepoeng) (krav 30 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det finst mange alternativ for deg som ønsker å ta delar av utdanninga di i eit anna land. UiB og Det psykologiske fakultet har mange utvekslingsavtaler å velje mellom, både i og utanfor Europa. Du kan for eksempel studere ved universitet i Australia, Sør-Afrika, USA, Canada, Storbritannia, Nederland, og Danmark. Det er ein fordel om du reiser ut i den valfrie delen av programmet.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Praktisk-pedagogisk utdanning
Foto:
colourbox.com

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184853

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for pedagogikk

studierettleiar.psyfa@uib.no

+47 55 58 27 10