Hjem
Bachelor

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense52.3 / 40.2
 • Plassar24
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Studiet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kombinerer tekniske informatikkfag med samfunnsvitskapeleg informasjonsvitskap, og gir på denne måten dobbel kompetanse.

Du får ei moderne, tverrfagleg utdanning som er spesielt tilpassa behova til næringsliv og forvalting. Dette omfattar alt frå brukar- og organisasjonsmessige vurderingar til spesifisering, utforming og implementering av programsystem.

Som student får du erfaring med moderne systemutviklingsmetodar og programmeringsverktøy gjennom praktiske øvings- og prosjektoppgåver. Du skal kunne ta i bruk nye metodar, språk og teknologiar innanfor eit område i stadig utvikling.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Aktuelle arbeidsoppgåver etter fullført IKT-studium er utvikling, programmering og evaluering av nye informasjonssystem, opplæring og brukarstøtte, drift og vedlikehald av eksisterande system, utvikling av ny teknologi, planlegging og oppfølging av korleis ei verksemd best kan utnytte IKT.

Desse arbeidsoppgåvene finst både i det offentlege og i det private arbeidslivet. Studiet kan også byggast ut med eit masterstudium og kvalifisere for forsking og undervisning i universitets- og høgskolesektoren.

Les meir om kva tidlegare studentar arbeider med her

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informasjons­vitskap eller informatikk.

Forsking

Forsking innanfor IKT kombinerer både informatikk og informasjonsvitskap, og handlar til eksempel om interaksjon mellom menneske og ­maskin, ­teoriar om programvareutvikling, programmering, visualisering og forbetring av informasjonssystem. Ved UiB finst det blant anna eit eige laboraturium for forsking på kunstig intelligens.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

En kandidat med fullført bachelorgrad skal ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har solid teoretisk forståing av både moglegheiter og avgrensingar knytt til datateknologien
 • har kunnskap om design-prinsipp for programvare og informasjonssystem
 • har teknisk og teoretisk kunnskap om prinsipp for datahandsaming
 • har kjennskap til systemutviklingsprosessar
 • har teoretisk og praktisk kunnskap om programmeringsspråk og -verktøy
 • forstår informasjonssystema si rolle i ein organisasjon eller i offentleg sektor

Dugleikar

Kandidaten

 • kan utvikle programvare
 • kan utforme og implementere effektive program
 • har praktisk erfaring med programmeringsspråk og -verktøy
 • kan delta i store programvareutviklings-prosjekter som krev kunnskap om bruk av moderne metodar og verktøy for systemutvikling, programmering og datahandsaming
 • kan delta i heile systemutviklingsprosessen, frå brukarane og organisasjonane sine krav, til spesifikasjon, utforming og implementering av informasjonssystem


Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere ulike problemstillingar knytt til bruken av informasjonsteknologi med omsyn både til teknologiske løysingar og til verksemda/organisasjonen som teknologien skal tene
 • kan reflektere over tilhøvet mellom teknologien og den konteksten den opptrer i
 • har eit solid grunnlag for sjølvstendig å kunne vidareutvikle og utvide eigen kompetanse innan fagfeltet.
 • kan både arbeide sjølvstendig og saman med andre i prosjekt

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i IKT er 3-årig (180 studiepoeng). Graden er sett saman av fag og emne etter følgjande mønster:

 • 30 studiepoeng med innføringsemne inkludert Ex.phil.
 • 90 studiepoeng med spesialisering i IKT-faglege emne på 100- og 200- nivå, inkludert enkelte valmoglegheiter.
 • 60 studiepoeng med valfrie emne.

Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) (krav 180 SP)
Førstesemesterstudiet, IKT (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
INFO100Examen facultatum - Innføring i informasjonsvitskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Obligatoriske emner for programmet (krav 90 SP)
I tillegg til obligatoriske emne velges 10 studiepoeng fordjuping i spesialiseringen
Valfritt
Datamaskiner og operativsystem (HiB)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF101Objektorientert programmering102
INFO110Informasjonssystem102
MNF130Diskrete strukturar102
INF112Systemkonstruksjon104
INF142Datanett104
INF102Algoritmar, datastrukturar og programmering103
INFO125Datahandtering103
INFO180Innføring i kunstig intelligens103
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF122Funksjonell programmering104–6
INF143Tryggleik på internett104–6
INF207Sosial nettverksteori104–6
INF251Grafisk databehandling104–6
INF264Innføring i maskinlæring104–6
INFO103Informasjon og kunnskap54–6
INFO115The Social Web104–6
INFO207Sosial nettverksteori104–6
INFO215Web Science104–6
INFO216Knowledge Graphs104–6
INFO262Interaction Design104–6
INFO282Knowledge Representation and Reasoning 104–6
INFO284Machine Learning104–6
MAT111Grunnkurs i matematikk I104–6
MAT121Lineær algebra104–6
STAT101Elementær statistikk104–6
STAT110Grunnkurs i statistikk104–6
Valfrie emne innan bachelorprogrammet i IKT (krav 60 SP)
60 studiepoeng er valfrie emne. Dette kan vere studium frå utanlandske universitet, emne frå andre fag eller fleire emne frå informatikk eller informasjonsvitskap. Velg blant emne som ikkje overlappar med emner du har tatt tidligare, og heller ikkje med kvarandre. Dersom du vil søke masterprogram i informatikk, må du ta minst 20 studiepoeng i matematikk i tillegg til MNF130. Eitt statistikkemne kan inngå som eit av to matematikkemne. Frå 2022 kan ikkje MAT101 inngå som eit av dei to matematikk-emna.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I103–63
MAT121Lineær algebra103–63
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Utenlandsopphold, 1 år
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og MATRS: Matematikk R1 eller S1 og S2

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184436

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informasjons- og medievitenskap

studierettleiar.svfa@uib.no

55 58 98 50 (kl. 10.00-14.00)