Hjem
Bachelor

Sosiologi, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense42.3 / 38.8
 • Plassar100
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

I sosiologien er vi opptatt av å forstå korleis dei ulike sidene ved samfunnslivet fungerer kvar for seg og saman, og kva konsekvensar dette har for menneska. Sosiologien er den breiaste av samfunnsvitskapane.

Studiet passar for deg som er interessert i korleis samfunnet er organisert og endrar seg. Som sosiologistudent vil du få innsikt i levemåtane og levekåra til ulike samfunnsgrupper og i ulike måtar å løyse samfunnsproblem på.

Sosiologistudiet gjer deg kompetent til å sjå samfunnsforholda frå forskjellige synsvinklar og til å drøfte ulike perspektiv opp mot kvarandre. Det trengst slik kompetanse i mange verksemder på ei rekke samfunnsområde.

Sosiologi i Bergen har lenge vore sentral i norsk sosiologiutdanning. Vi underviser og gir rettleiing i mange emne, men her er nokre av dei emna som har vore særleg viktige: sosial ulikskap, velferd, familie, utdanning, arbeidsliv, økonomiske relasjonar og migrasjon. Er du interessert i slike emne er sosiologistudiet i Bergen kanskje tingen for deg.

I sosiologistudiet lærer du om alle slags relasjonar mellom menneske i små og store fellesskap på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Du lærer å bruke ulike teoriar og metodar til å analysere korleis samfunnsforholda har blitt til, og korleis dei blir endra og kan skape sjansar og sette grenser for einskilde menneske og gruppene dei høyrer til.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Med bachelorgrad i sosiologi kan du arbeide med planlegging og iverksetting av prosjektarbeid, rettleiing, informasjonsarbeid, sakshandsaming, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling og mykje anna. Du kan finne arbeid i offentlege så vel som private verksemder og i frivillige organisasjonar. Med rett samansetting av fagemne, og påbygging med eitt år praktisk-pedagogisk utdanning, blir du adjunkt og kvalifisert til å undervise i skolen. Merk at frå 2018 blir det eit krav om mastergrad for å kunne søke opptak til praktisk-pedagogisk utdanning. Etter fullført bachelorgrad kan du fortsette med ein toårig mastergrad. Denne styrker dei analytiske og metodiske evnene dine. Slike evner er etterspurde og viktige kvalifikasjonar i arbeidslivet.

Les meir om kva våre tidlegare studentar arbeider med her.

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i sosiologi.

Forsking

Sentrale forskingsområde ved Sosiologisk institutt er:

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan gjere greie for nokre sentrale trekk ved den sosiologiske faghistoria og dei teoretiske perspektiva og omgrepa som oftast blir brukt i faget
 • kan gi døme på korleis slike teoretiske perspektiv og omgrep blir brukt i studiar av korleis sosial samhandling formar små og store samfunnsstrukturar, og korleis samfunnsstrukturar og prosessar formar livsvilkår for menneska
 • kan skildre generelle trekk ved samfunnsutvikling langs politiske, økonomiske, kulturelle og sosiale dimensjonar
 • kan gjere greie for sosiologiske forståingar av endringsprosessar på til dømes område som sosial ulikskap, familieliv, arbeidsliv, velferdsstat, kjønnsrelasjonar, globalisering, migrasjon og etniske relasjonar
 • kan gjere greie for problemstillingar, teoretiske perspektiv, modellar og resultat innan nyare forsking innanfor eit sosiologisk spesialemne
 • kan gjere greie for kva slags hovudtypar av metodar samfunnsforskarar bruker til å finne fram og analysere data, kva slags kunnskapstypar det gjev, og i kva slags tilfelle dei blir brukte

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan nytte seg av kunnskap om sosiologisk teori og metode til å skilje mellom ulike typar forklaringar på samfunnsspørsmål
 • kan bruke sosiologisk kunnskap til å identifisere viktige samfunnsproblem og utviklingstendensar, hente inn og presentere relevant informasjon om desse og delta med grunngjevne meiningar i ordskifte om samfunnsrelasjonar
 • kan presentere og i ein viss grad vurdere resultat som kjem fram ved bruk av ulike metodar i sosiologiske undersøkingar
 • kan bruke enklare variantar av sosiologiske metodar i eigne undersøkingar
 • kan, spesielt etter arbeidet med bacheloroppgåva, planlegge og gjennomføre analysearbeid og utforme skriftlege og munnlege presentasjonar av dette

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan gjere greie for nokre typar fag-etiske problemstillingar
 • kan arbeide sjølvstendig og planlegge og organisere sitt eige arbeid innanfor gjevne fristar
 • kan gi sakleg og ryddig framstilling, skriftleg og munnleg

Oppbygging

Oppbygging

Rekkefølgje for emne i studiet

 • 1. semester: Exphil og SOS100A
 • 2. semester: SOS101 og MET102 eller eit valemne i rekka SOS105-118
 • 3. semester: SOS103 og MET102 eller eit valemne i rekka SOS105-118
 • 4. semester: frie studiepoeng, utveksling
 • 5. semester: frie studiepoeng, utveksling
 • 6. semester: SOS201 og SOS202

Bachelorprogram i sosiologi (krav 180 SP)
Førstesemesteremne
Ex.phil. og eit innføringsemne er obligatorisk for å oppnå ein bachelorgrad. Ex.fac/innføringsemne frå andre studieprogram gir fritak.
Ex.phil (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Innføringsemner (krav 10 SP)
Du kan ha maksimalt 20 studiepoeng innføringsemne i tillegg til ex.phil. Dersom du har tatt et innføringsemne tidligere er det mulig å velge SOS100B (10 sp).
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS100AExamen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordjupingstema201
Spesialisering i sosiologi (krav 90 SP)
Obligatoriske emner (krav 75 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–62
SOS103Samfunnsstrukturer i endring151–63
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–62
SOS201Sosiologisk teori og analyse151–66
SOS202Bacheloroppgåve i sosiologi151–66
Valemne i sosiologi (krav 15 SP)
Du må velge eit av emna SOS105-118 i tillegg til dei obligatorsike emnene. Undervisningen i valemnene er uregelmessig med ulikt tilbud kvart semester. Valemne tas normalt i 2. eller 3. semester.
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS105Arbeid under kapitalismen151–6
SOS106Økonomisk sosiologi151–6
SOS108Utdanning og samfunn151–6
SOS109Life courses in a Scandinavian welfare state151–6
SOS111Familien i endring151–6
SOS112Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner151–6
SOS113Velferd og ulikhet151–6
SOS115Miljøsosiologi151–6
SOS116Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet151–6
SOS117Diverse Societies and International Migration151–6
SOS118Horizontal Mobility in Sociological Perspective151–6
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng
Permisjon for bachelorstudentar
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Utenlandsopphold, 1 år
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Instituttet anbefaler å ta eit semester i utlandet som ein integrert del av bachelorgraden. Særleg fremhevast disse partnarane:

 • University of York
 • Keele University
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • University of Sydney
 • University of California, Berkeley

Det finst og mange andre moglegheitar. UiB har samarbeidsavtaler med universitet i mange land og regionar. Sjå gjerne denne nettsida for meir informasjon.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Folk går på gaten

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184880

Les heile studieplanen

Kontakt

Sosiologisk institutt

studierettleiar.svfa@uib.no

55 58 98 50 (10.00-14.00)