Hjem

Sosiologi, bachelor, 3 år

I sosiologien arbeider ein med å forklara og fortolka korleis menneska vert forma av samfunnsforhold, samstundes som dei sjølve kan endra desse vilkåra gjennom handlingane sine.
 • Lengde3 År
 • Ordinær41
 • Primær39
 • Plassar105
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Vi lever i ei verd som stadig er i endring: globalisering, migrasjon og klimautfordringar pregar samfunnet. I sosiologistudiet lærer du å analysere korleis menneske blir forma av den historiske og institusjonelle konteksten dei lever i. Gjennom bruk av sosiologiske teoriar og forskingsmetodar drøftar vi spørsmål som:

 • Korleis har samfunnsforholda blitt til, og korleis blir dei endra?
 • Korleis kan samfunnsforholda skape sjansar og sette grenser for menneske?

Sosiologi i Bergen er sentral i norsk sosiologiutdanning. Vi underviser og gir rettleiing i mange emne som tek opp ulike samfunnsspørsmål, men er særleg opptekne av temaområda Velferd, ulikskap og livsløp, Migrasjon, integrasjon og mobilitet og Arbeid, klasse og utdanning.

 

Under bachelorutdanninga i sosiologi vil du ta ulike generelle sosiologiemne i teori og metode.

Dei teoretiske emna omhandlar tema som sosial ulikskap, velferd, familie, utdanning, arbeidsliv, økonomiske relasjonar og migrasjon.

På metodekurset lærer du ulike forskingsmetodar som statistisk analyse, intervju og observasjon. Korleis går en frem for å samle inn ulike typar forskingsdata? Korleis analyser ein desse? Og kva er det rimeleg å slutte frå ulike typar data? Verktøya er svært nyttige i arbeidslivet og rustar deg for mange jobbar i kunnskapssamfunnet.

Meir informasjon under

illustrasjonsbilde
Foto/ill.:
Ezra Jeffrey-Comeau/unsplash.com

Jobb

Du utdannar deg ikkje til eit spesifikt yrke ved å ta ein bachelorgrad i sosiologi, men du lærer teori og metodar gjennom studiet som du kan bruke i mange forskjellige yrke. For eksempel lærer du metodeverktøy for gjennomføring av undersøkingar og analyser, og får teorikunnskapar om menneskelege relasjonar og korleis ulike sider av samfunnet fungerer. 

Ofte søker arbeidsgivarar etter kompetanse søkaren har fått gjennom å skrive bachelor- eller masteroppgåve om eit spesifikt tema.

 • Arbeidsoppgåver for deg med sosiologiutdanning:
 • Saksbehandling innanfor fleire typar institusjonar
 • Arbeid i departement
 • Politikk
 • Jobb innanfor utdanningsinstitusjonar
 • Prosjektarbeid
 • Informasjonsarbeid

Etter bachelorgraden kan du fortsette studia og søke på masterprogrammet i sosiologi. Da kan du rette masteroppgåva inn mot det yrkesområdet du vil jobbe med. 

Les om sosiologar i arbeid 

Meir informasjon under

Oppbygging

Bachelorprogrammet i sosiologi er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august.

Slik er studiet lagt opp:

1. semester, haust: 

 • SOS100A Invitasjon til sosiologi med fordjupingstema (20 studiepoeng)
 • EXPHIL-SVSEM Examen philosophicum - seminarmodell eller EXPHIL-SVEKS Examen philosophicum - skuleeksamen (ex.phil) (10 studiepoeng)

2. semester, vår:

 • SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori (15 studiepoeng)
 • MET102 Samfunnsvitskapleg metode/valemne i sosiologi (15 studiepoeng)

3. semester, haust:

 • SOS103 Samfunnsstrukturer i endring (15 studiepoeng)
 • MET102 Samfunnsvitskapleg metode/valemne i sosiologi (15 studiepoeng)

4. semester, vår:

 • Frie studiepoeng: utveksling eller valemne (30 studiepoeng)

5.semester, haust

 • Frie studiepoeng: utveksling eller valemne (30 studiepoeng)

6. semester, vår:

 • SOS201 Sosiologisk teori og analyse (15 studiepoeng)
 • SOS202 Bacheloroppgåve i sosiologi (15 studiepoeng)

Heile bachelorgraden er på til saman 180 studiepoeng (tre års fulltids studium). Du startar med innføringsemne og ex.phil. (filosofiemne som inngår i alle bachelorprogramma ved UiB) i fyrste semester. 90 studiepoeng sosiologiske emne utgjer spesialiseringa i sosiologi. Og 60 av studiepoenga er såkalla frie studiepoeng. Her kan du velje emne ut frå interesse og relevans for vidare utdanning eller yrkesplanar. Slik kan du forme innhald og oppbygging av graden din. Du kan velje opne UiB-emne, eller dra på utveksling i utlandet.

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag

Som bachelorstudent blir du del av eit godt studentmiljø. Sosiologisk institutt og fagutvalet legg godt til rette for at du skal føle seg inkludert. Fagutvalet arrangerer ofte ikkje-faglege treff som quizkveld, eksamensfrukost og eksamensfestar. Ein fredag i månaden inviterer vi til fredagssalongen der tilsette på instituttet diskuterer aktuelle tema.

Bachelorprogrammet i sosiologi er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester. I tillegg til sjølvstudium som lesing og kollokviegrupper, kan ei typisk veke ha 6-8 timar med undervising i form av førelesningar og seminargrupper.

Gjennom studiet blir du introdusert for fleire emne og tema før du skal i gang med å skrive bacheloroppgåva. Innan då har du gjerne funne eit tema du er spesielt interessert i innanfor sosiologien, og du får fordjupe deg i dette.

Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste på emnesidene.

Som sosiologistudent vil du halde til på SV-fakultetet som ligg på Nygårdshøgda i Bergen sentrum.

Les meir om studiekvardagen som student ved Det samfunnsvitskaplege fakultet

Kva lærer du

Ein ferdig utdanna bachelorstudent i sosiologi:

 • kan gjere greie for nokre sentrale trekk ved den sosiologiske faghistoria og dei teoretiske perspektiva og omgrepa som oftast blir brukt i faget.
 • kan gjere greie for sosiologiske forståingar av endringsprosessar på område som sosial ulikskap, familieliv, arbeidsliv, velferdsstat, kjønnsrelasjonar, globalisering, migrasjon og etniske relasjonar.
 • kan bruke sosiologisk kunnskap til å identifisere viktige samfunnsproblem og utviklingstendensar, hente inn og presentere relevant informasjon om desse og delta med grunngjevne meiningar i ordskifte om samfunnsrelasjonar.

Full liste med læringsutbyte

Utveksling

Du kan reise på utveksling i fjerde og/eller femte semester. Vi har partnaruniversitet vi særleg tilrår å reise til i USA, Europa og Australia, men det finst mange andre moglegheiter.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søk her