Hjem

Utdanning

Master

Digital kultur, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studieplassar10
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHøst/Vår
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Digital kultur set fokus på sosiale, kulturelle og estetiske aspekt ved informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og på samspelet mellom kultur, samfunn og teknologi.

Masterprogrammet i Digital kultur har som mål å gje studentane ei brei og grundig innføring i aktuelle problemstillingar, metodar og vitskaplege arbeidsteknikkar innan humanistiske perspektiv på digital kultur. Mastergradsstudiet i Digital kultur inneheld fleire hovudretningar, som alle kan kombinera teoretiske, metodiske, estetiske og teknologiutviklande perspektiv. Faget føreset både praktisk dugleik og analytiske og kreative evner innan område som elektronisk litteratur, spillteori, sosiale medium og digital medieestetikk. Faget føreset òg evne til å reflektere over teknologi, estetiske uttrykk, artefaktar, menneske, samfunn og kultur i samanheng.

Studiestart - semester

Haust

Kva kan eg bli

Vidare studium

Master i digital kultur kan gi grunnlag for å søkje opptak til PhD i digital kultur.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten har:

 • god kunnskap om digital kultur, inkludert kunnskap om sentrale digitale verktøy
 • inngåande kunnskap på sitt spesialfelt (masteroppgåva)
 • grunnleggjande kunnskap om vitskapeleg teori, metode og forskingsetikk innan Digital kultur
 • kunnskap om aktuelle spørsmål og problemstillingar som informasjons- og kommunikasjonsteknologi reiser i forhold til kunst, kultur og samfunn.
 • tileigna seg og kan gjere seg nytte av kunnskap på nye område innanfor fagområdet Digital kultur
 • inngåande kunnskap om informasjonsteknologi og historie, Internett sitt utbreiingsmønster, sentrale forskingstema som rører ved individ, artefaktar og teknologi, kulturelle endringsprosessar knytt til digitale uttrykksmåtar, estetiske tendensar innan digital kunst og litteratur, og aktuelle spørsmål og problemstillingar i samband med dette.

Ferdigheiter

Kandidaten kan

 • arbeide sjølvstendig med problemløysing på grunnlag av faglege kunnskapar, teorier og metodar.
 • kritisk granske eksisterande teoriar, metodar og fortolkingar som høyrer til fagområdet Digital kultur
 • nytte teori og relevante forskingsresultat om digital kultur på ein kritisk måte
 • bruke relevante faglege verktøy og kommunikasjonsformer innan Digital kultur på ein sjølvstendig måte
 • gjennomføre eit avgrensa forsknings- eller utviklingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • nytte eigen kunnskap på nye område
 • på sjølvstendig grunnlag fortsetje si eiga kompetanseutvikling og spesialisering
 • kommunisere om faglege problemstillingar og analyser innan Digital kultur, både med spesialistar og til allmenta
 • ta del i den offentlege debatten om digital kultur

Utveksling

Delstudium i utlandet

Det er mogeleg å ta delar av studiet i utlandet. Digital kultur vil spesielt tilrå utveksling gjennom Nordplus Nordic Digital Culture Network, som opner for delstudium i:

 • Digital kultur, Universitetet i Lund, Sverige
 • Digital Culture, University of Jyväskylä, Finland
 • Digital Design and Communication, og Media Technology and Games, IT Universitetet i København

I tillegg kjem tilrådde utvekslingsavtalar gjennom Erasmus+ med Universitetet i Strasbourg, Dresden, Brussel, Granada, Montréal m.fl.


Nærare informasjon hos studierettleiar.

Korleis søke

Opptakskrav

Masterstudiet byggjer på ein bachelorgrad med spesialisering i Digital kultur eller tilsvarande.

For søkjarar utan spesialisering i Digital kultur kan følgjande kvalifisere for opptak:

 • minst 60 studiepoeng i Digital kultur eller tilsvarande studium innan teknologifag med basis i humaniora eller samfunnsfag, t.d medievitskapelege fag som fokuserar på digitale medium.
 • 30 studiepoeng i tillegg som er relevante for masterstudiet
 • tilleggssøknad (500-700 ord) som gjer greie for relevant fagleg bakgrunn og kompetanse

Søkjarane vert individuelt vurderte av fagmiljøet.

Søkjarar utan ei godkjend spesialisering i Digital kultur kan måtte ta enkeltemne frå bachelornivået i Digital kultur før dei kan takast opp til masterprogrammet.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:

http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

Studiestart - semester

Haust

Oppbygging

Masterprogram i digital kultur (krav 120 SP)
Masterprogram i digital kultur - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIKULT301Forskingsmetodar og utvikling av mastergradsprosjekt i digital kultur151–42
DIKULT302Sentrale teoriar i digital kultur151–41
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIKULT207Praktisk forskingstrening i digital humaniora151–41
DIKULT208Kollaborativ kreativitet i nye medium151–41
DIKULT303Digital medieestetikk 151–41
DIKULT304Seminaremne i digital kultur151–42
Masterprogram i digital kultur - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i digital kultur
Masterprogram i digital kultur - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIKULT350Mastergradsoppgåve i digital kultur601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

hf-digital-kultur.jpg

Illustrasjon, storby med digitale linjer
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?
More information