Hjem

Psykologi, master, 2 år

Psykologi er vitskapen om åtferd og mentale prosessar hos menneske. Ved å studere psykologi lærer du kva som påverkar oss og korleis me relaterer oss til kvarandre. Med ein master i psykologi bygger du vidare på dei basale prinsippa i faget, og lærar korleis dei kan nyttast i ulike samfunnsfelt.
 • Lengde4 Semester
 • Plassar40
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Poenggrense

2020 2019 2018
Sosial- og kognitiv psykologi 3,00 3,06 3,15
Arbeids- og organisasjonspsykologi 3,13 3,00 3,17
Åtferd og nevrovitskap 3,33 3,33 3,67

 

Sentrale spørsmål i utdanninga er:  

 • Korleis innverkar nervesystemet på kognisjon og åtferd?  
 • Kva skal til for å fungere som ein endringsagent i ein organisasjon?  
 • Korleis kan psykologifaget nyttast til å løyse utfordringar i samfunnet?

Masterprogrammet i psykologi byggjer på forsking og ekspertise, og du får høg kompetanse innan fagfeltet. Utdanninga har tre ulike studieretningar:  

På denne utdanninga kjem du tett på forskingsmiljøa, og har stor valfridom i løpet av studiet. Med ein master i psykologi er du kvalifisert for ei rekkje yrke der informasjonskompetanse, kritisk tenking, akademisk skriving og formidling er sentralt. 

Jobb

Noko av det som gjer deg spesielt attraktiv for moglege arbeidsgivarar er kunnskap om prosessar og mekanismar som formar åtferd, kompetanse til å tileigne deg og skaffe oversikt over kompleks informasjon innan fagfeltet, og evna til kritisk tenking.  

Noko av det du kan bli, er:  

 •  endringsagent, rekrutterar eller HR-konsulent
 •  arbeid med integrering og mangfald i kommunar
 •  arbeid med design av arbeidsmiljø, «menneskelege faktorar» (HF), HMS-ansvarleg eller anna arbeid med beredskap
 •  arbeid innan helsemiddelforetak og liknande
 •  karriererådgjevar eller rettleiar i undervisningsinstitusjonar eller i NAV
 •  miljøterapeut, anna arbeid ved helseinstitusjonar (ikkje terapi)
 •  rådgjevar og utgreiingsarbeid i stat og kommune
 •  lærar (ved påbygging med PPU)
 •  forskar ved akademisk institusjon (Ph.D.-stipendiat)  
 •  arbeid med forskingsoppgåver i bedrift eller institusjon

Meir informasjon under

Studiekvardag 

Litteratur og undervisning er på norsk og engelsk.  

Undervisninga skjer gjennom blant anna forelesingar, seminargrupper, laboratorium og praktiske øvingar. Det er òg feltkurs og praksis på studiet.  

Kvar veke brukar du ti timar på undervisning, utanom sjølvstudium. Du bør likevel rekne med å bruke om lag like mykje til på studia som ein heildagsjobb, det vil seie 40 timar i veka. 

Vi har eit sterkt sosialt samhold på tvers av studieretningane og mellom dei to årskulla. Ikkje minst skjer det gjennom faste møtepunkt ein gang i månaden, som kan være lunsj eller pizzakveld.  

Oppbygging 

Dette masterprogrammet startar i august, og består av tre ulike studieretningar med to fellesemne. Den faglege fordjupinga og masteroppgåva varierer mellom retningane.  

Det er fire obligatoriske emne i kvar av dei tre studieretningane. På studieretningane «sosial og kognitiv psykologi» og på «arbeids- og organisasjonspsykologi» er det eitt valfritt emne, eller moglegheit for utveksling.  

Du kan reise på feltarbeid i løpet av studietida. På studieretninga «arbeids- og organisasjonspsykologi» kan du som valemne jobbe som om du var konsulent, ta oppdrag og ha kontakt med næringslivet. Datainnsamlinga du gjer her kan vere ein del av masteroppgåva. 

Du får eitt eller to semester til å skrive masteroppgåva, avhengig av omfang. Når du skal bestemme tema for oppgåva, får du informasjon om kva dei ulike forskingsgruppene arbeider med. Deretter kan du kontakte aktuelle rettleiarar og avtale eit eventuelt samarbeid direkte med dei.  

Studentane vert oppmoda om å skrive masteroppgåva parvis på studieretningane «sosial- og kognitiv psykologi» og «arbeids- og organisasjonspsykologi». På studieretninga «åtferd og nevrovitskap» skriv du aleine.  

Sjå oversikt over alle emne

Kva lærer eg

Du lærer korleis du kan bruke kunnskapane og evnene dine på nye område for å gjennomføre avanserte prosjekt, og å bruke relevante metodar for forsking og fagleg utviklingsarbeid på ein sjølvstendig måte.  

Det mest sentrale i dei tre ulike retningane:  

 • Sosial- og kognitiv psykologi: prosesser og mekanismar som formar vår åtferd og vår interaksjon, og korleis denne kunnskapen kan nyttas i ulike samfunnsområde 
 • Arbeids- og organisasjonspsykologi: forstå og utvikle enkeltmenneske, grupper og organisasjonar i ein arbeidssamanheng 
 • Åtferd og nevrovitskap: samanhengen mellom mennesket sin hjerne, åtferd og kognisjon, grunnleggjande forsking på menneskehjernen 

Full liste med læringsutbyte.

Utveksling 

På studieretningane «sosial- og kognitiv psykologi» og «arbeids- og organisasjonspsykologi» kan du ta deler av utdanninga i utlandet. Det vanlegaste er å være på utveksling i eitt semester, og med valfrie studiepoeng kan du reise til til mange land og verdsdelar, som mellom anna USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, Nederland, og Australia. 

Slik går du fram for å reise på utveksling.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her