Hjem

Psykologi, profesjon, 6 år

For å bli autorisert psykolog, må du ha profesjonsstudiet i psykologi. Om du lurer på kvifor vi menneske er slik vi er og gjer slik vi gjer, er dette studiet for deg.
 • Lengde6 år
 • Ordinær64,2
 • Primær55,7
 • Plassar87
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng360
 • StartHaust

Varsel om endring: Hausten 2020 vil det komme nokre endringar i studieplanen. Dette gjeld første året i studiet og organiseringa av intern praksis på slutten av studiet.

Som psykolog kan du bidra til å hjelpe og løfte menneske i ein vanskeleg livssituasjon. Du er med på å fremje psykisk helse i samfunnet, og kan spille ei viktig rolle for andre menneske.  

Vi har i dag stort behov for fleire psykologar. Stadig fleire unge menneske slit med psykisk helse, noko som også medfører store økonomiske konsekvenser for det norske samfunnet. I næringslivet er det også eit aukande behov for psykologar som ein konsekvens av at fleire opplever psykiske utfordringar.  

Profesjonsutdanninga varar i seks år, der du lærer å forstå, førebygge og behandle psykologiske problem og dysfunksjonell åtferd. Men fokuset er mykje større enn berre sjukdom: 

 • Du lærer om korleis menneske sitt kjensleliv oppstår og fungerer, kva det eigentleg vil seie å være bevisst og sjølvmedveten, og kva tankar eigentleg er. 
 • Du lærer om personlegdom, kva personlegdom eigentleg er, korleis erfaringar og hendingar i barndom kan  påverke deg seinare i livet og korleis vi menneske påverkar kvarandre i sanntid.  
 • Du lærer om korleis vaner og ubevisste val kan påverke deg, kvifor det kan være så vanskeleg å endre oss sjølv om vi vil, kvifor du likar nokon og kvifor du mislikar andre.  

Alle desse tema undersøker vi med variert forskingsmetodikk. Du vil få innblikk i korleis vi forstår og gjennomfører forskning. Du får lære mykje om psykiske sjukdommar, korleis dei settes i kontekst til den enkeltes situasjon (alder, sosialt nettverk, personlighet) og korleis dei kan behandlast med psykologiske metodar. Du får òg møte menneske som har psykiske plager og skal hjelpe dei til å få det betre saman med ein erfaren psykolog.  

Psykologifaget vil passe deg som interessert i menneske og som tykkjer det er spennande å utforske problem som ikkje alltid har opplagde eller enkle løysingar. Du får bruke eit breitt spekter av dine eigne personlege eigenskaper i arbeidet som psykolog. Du får bryne deg på ei rekke interessante problem og treffe mange ulike typar av menneske. 

Jobb

Cand.psychol.-graden gir grunnlag for autorisasjon som psykolog. For tida er det mangel på psykologar i mange sektorar, både i det offentlege og private, og det er derfor gode arbeidsmoglegheiter for nyutdanna psykologar. 

Dei vanlegaste arbeidsområda for psykologar er: 

 • helsevesenet 
 • forsking og undervisning 
 • skolevesenet 
 • organisasjonar 
 • sosialsektoren
 • privat praksis og private verksemder, for eksempel som konsulent 

Du kan gå videre etter cand.psychol.-graden: 

Du kan søke opptak til ph.d.-programmet. Doktorgraden (ph.d.) kvalifiserer for faste stillingar innan forsking og høgare utdanning.  

Du kan ta spesialistutdanninga for psykologar, f.eks. innan arbeidspsykologi, familiepsykologi, nevropsykologi m.m. 

Meir informasjon under

Oppbygging

Profesjonsstudiet i psykologi er eit integrert 6-årig masterprogram (12 semester).  

Første studieår 

 • Dette året får du en bred innføring i psykologifaget.

Andre studieår 

 • Du lærer om korleis mennesket utvikler seg gjennom heile livet, biologisk, kognitivt, sosialt og personleg. Dette året lærer du og meir om dei ulike metodane vi har for å kunne forske innan psykologien, samtidig som du lærer meir om kognitive og emosjonelle prosessar og hjernens funksjon.

Tredje studieår 

 • Dette året møter du dine første pasientar og skal anvende kunnskapen din i praksis. Du lærer om korleis fordommer oppstår og korleis grupper påverker den enkelte kulturelle påvirkning på tilpasning.  

Fjerde studieår 

 • Dette året lærar du meir om korleis du kan behandle ulike psykiske liinger hos barn, ungdom, vaksne og eldre. Du lærer også om korleis fordommer oppstår og korleis grupper påverker den enkelte. 

Femte studieår 

 • I dette året lærar du om samfunnsmessige faktorers betydning for psykisk helse og livskvalitet, og korleis ein kan forebygge sjukdom og fremje helse gjennom lokalsamfunnsbaserte tiltak og tiltak på systemnivå.

Sjette studieår 

 • I dette året får du erfaringer som praktiserende psykolog under systematisk veiledning og blir forberedt på oppgåver du vil ha som yrkesaktiv psykolog. Dette året skal du også skrive hovudoppgåve på eit relevant tema du vel.

Sjå oversikt over alle kurs

Studiekvardagen

Profesjonsstudiet går over seks år og har mykje obligatorisk undervisning. Difor er det ei sterk kullkjensle, og du blir godt kjend med medstudentane dine. Som student hos oss har du også gode moglegheiter for å engasjere deg i studentforeiningar og ta del i mange sosiale studentaktivitetar og tilbod. Du får tett oppfølging av dyktige og engasjerte førelesarar, og blir godt kjend med dei ulike fagområda. 

Studiet er bygd opp av: 

 • Forelesingar 
 • Seminargrupper 
 • Laboratorium og praktiske øvingar 
 • Ekskursjon  
 • Individuelle oppgåver 
 • Munnleg presentasjon 

I ei typisk veke har du ca. 30 timar undervisning. I tillegg må du rekne med tid på lesesalen med pensumlitteraturen. Praksis er også ein viktig del av studiet. Periodane med praksis er fordelt slik:  

 • 3. semester: PROPSY302 Barnehagepraksis: ei veke 
 • 5. semester: PROPSY306 Klinisk nevropsykologi: 2 veker 
 • 6. semester: PROPSY307 PPT-Praksis: fire veker 
 • 8.-10. Semester: PROPSY314 Intern-klinisk praksis: 6 til 8 timer i veka i 54 veker til saman 
 • 11. semester: PROPSY316 Ekstern fordjupingspraksis: fem dagar i veka i 19 veker 

Alle emne på profesjonsstudiet er obligatoriske, inkludert praksisemna. Mykje av undervisninga er obligatorisk og krava til frammøte er strengare enn ved mange andre studium. Det er fordi du ikkje kan tileigne deg ein psykologisk tenkemåte berre ved å lese pensum. Undervisninga er difor slik at han integrerer teori, metode og praktisk erfaring.  

Som del av studiet skal du skrive ei hovudoppgåve under veileing av ein erfaren psykologi som omhandler psykologiske problemstillinger i bred forstand. Som psykologistudent vil du ellers for det meste vere i Bjørn Christiansens Hus, på Det psykologiske fakultet i Bergen sentrum. Du vil også bruke auditorium og seminarrom ved Det samfunnsvitskaplege fakultet like ved. 

Kva lærer du?

 1. Vise eit bredt spekter av ferdigheiter innan psykologisk utgreiing og behandling 
 2. Planlegge og utvikle behandling og tiltaksprogram på vitskapleg grunnlag 
 3. Planlegge, leie og gjennomføre førebyggande arbeid, samt utviklings- og endringsarbeid hos individa, grupper, organisasjonar og miljøa 

Utveksling

Som profesjonsstudent i psykologi kan du ha fleire utvekslingsopphald i utlandet. Du beheld plassen på kullet ditt, og fylgjer normal progresjon i studiet sjølv om du reiser på utveksling.

 • Dersom du har valsemester i ditt 5. semester kan du reise på utveksling, og velje valfrie kurs ved det universitetet du utvekslar til.
 • Du kan òg reise ut i ditt 7. semester. Då må du sørge for at du får tatt emne i utlandet som kan erstatte dei obligatoriske emna dette semesteret.
 • I tillegg kan du ta din eksterne fordjupingspraksis i det 11. semester ved tre utvalde klinikkar i Cape Town og ved The Berkeley Clinical Science Practicum Experience Program ved UC Berkeley.

Som profesjonsstudent kan du utveksle gjennom Det psykologiske fakultetet sine avtalar i tillegg til UiB sine sentrale avtalar. Du kan til dømes velje å reise på utveksling til Australia, New Zealand, Sør-Afrika, USA, Canada, Norden, og mange andre land i Europa.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke 

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her