Hjem

Utdanning

Integrert master/Profesjonsstudium

Psykologi, profesjon, 6 år

 • Lengde6 år
 • Poenggrense63,6 / 55,3
 • Studieplassar87
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng360

Ny student

Ny student

Velkomen som ny student hos oss!

 

Første oppmøte er mandag 13. august:

 • Du skal først møte i Grieghallen 11:00 for ein felles velkomst og orienteringsmøte, og inndeling i faddergrupper (studieprogramvis).
 • Deretter skal du gå på orienteringsmøte saman med faddergruppa di. Obligatorisk velkomenmøte for studieprogrammet byrjer 12:00 og finn stad i «Studentsenteret - egget», i auditoruim i 3 etasje. Merk at om du ikkje møtar på velkommenmøte for profesjonsstudiet i psykologi klokken 12 mandag 13. august vil du miste studieretten på programmet!

Undervisinga di startar i veke 34, første forelesing er i EXFAC-PS mandag 20. august klokken 08:15-10:00.
Stad: Ulrike Phils hus Auditorium 1.

Timeplanar finn du på den einskilde emneside:

EXFAC-PS, PSYK113, PROPSY301A og

PSYK112 .

Du finner viktig informasjon om fadderveka - og alt du må huske på som student her

Program for studiestart og fadderveka

Politiattest

Som student på profesjonsstudiet i psykologi er det krav om at du leverer politiattest. Du bruker opptaksbrevet frå Samordna opptak for å søke om dette. Lever politiattesten så fort som mogleg, i Infosenteret ved fakultetet.

Frist for å levere politiattest er 1. september.

Semesterregistrering

Me åpner for at du skal Semesterregistrere deg tysdag 14. august.

Registreringa skjer saman med faddergruppa di 14. august  i Christies gate 12 «C12 - Bjørn Christiansens hus»", seminarrom 110 og 111.

Ønsker du å snakke med oss?
Ta kontakt med oss i Infosenteret i Bjørn Christiansens hus "C12", telefonnummer 55 58 27 10 og e-post: studieveileder.psyfa@uib.no


Introduksjon

Introduksjon

Kvifor oppfører vi oss som vi gjer i ulike sosiale situasjonar? Korleis tenker, hugsar og lærer vi? Korleis kan vi forstå avvikande åtferd, og korleis kan vi endre åtferd? Finst det resept mot psykiske problem?

Gjennom profesjonsstudiet i psykologi får du kunnskap om dei ulike områda av psykologien og om det vitskaplege grunnlaget for metodane i faget. Du lærer om mennesket si normale åtferd og utvikling, psykiske lidingar og avvikande åtferd.

Det blir lagt vekt på både teoretisk, praktisk og etisk kunnskap, og du får klinisk erfaring på ulike område. Studentane si eiga utvikling gjennom studiet er viktig, og mykje tid går med til gruppesamtaler og individuell terapi.

Studiet skal gjere deg i stand til å drive psykologisk praksis. Du skal kunne forstå, førebygge og behandle psykiske lidingar, og utføre dei viktigaste formene for psykologisk arbeid med menneske i alle aldrar.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Cand.psychol.-graden gir grunnlag for autorisasjon som psykolog. Dei vanlegaste arbeidsområda er helsevesenet, forsking og undervisning, skolevesenet, organisasjonar, sosialsektoren og private verksemder. For tida er det mangel på psykologar i mange sektorar, både i det offentlege og private, og det er derfor gode arbeidsmoglegheiter for nyutdanna psykologar.

Vidare studium

Psykologstudiet

Det seksårige studiet er bygd opp om ein «forskar-praktikar»-modell. Du får innføring i psykologiske teoriar, forskingsmetodar og forskingsbasert kunnskap på den eine sida. På den andre sida får du grunnkompetanse innan dei sentrale arbeidsområda for psykologar, som klinisk psykologi, pedagogisk psykologi, nevropsykologi, samfunnspsykologi og forsking.

Forsking

I det psykologiske fagmiljøet blir det forska på fleire større forskingsfelt, som kognitiv nevrovitskap og kognitiv psykologi, helsefremmande arbeid, individuell og klinisk psykologi, pedagogikk og utdanning, sosial- og organisasjonspsykologi. Det finst eigne grupper som forskar på så ulike tema som stress, læring, avgjerdstaking og arbeidsmiljø.

Sjå også desse studia

Arbeids- og organisasjonspsykologi, generell psykologi, årsstudium i psykologi, folkehelse og helsefremmande arbeid, pedagogikk.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Etter gjennomført profesjonsutdanning i psykologi (cand. psychol.-grad) skal studenten vise kunnskap og forståelse som kreves for å kunne arbeide selvstendig som psykolog, og kunne utføre det praktiske arbeidet som kreves for å oppnå autorisasjon som psykolog.

Kunnskap og forståelse

Etter gjennomført profesjonsutdanning i psykologi skal studenten kunne:

 • Redegjøre for og kritisk kunne vurdere psykologiens teoretiske og vitenskapelige grunnlag
 • Analysere aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid, samt redegjøre for kunnskap om sammenhengen mellom vitenskap og evidensbasert praksis og betydningen av denne sammenhengen for yrkesutøvelse
 • Gjengi og redegjøre for psykologiske metoder for utredning og tiltak overfor individer, grupper og organisasjoner
 • Gjengi og redegjøre for teorier om hvordan biologiske, individualpsykologiske, relasjonelle, samfunnsmessige og kulturelle forhold konstituerer og påvirker grupper og individer (barn, kvinner, menn)
 • Redegjøre for relevant lovverk, regler og retningslinjer

Ferdigheter og kompetanse

Etter gjennomført profesjonsutdanning i psykologi skal studenten kunne:

 • Vise et bredt spekter av ferdigheter innen psykologisk utredning og behandling
 • Drive forsvarlig psykologisk behandling
 • Planlegge, lede og gjennomføre forebyggende arbeid, samt utviklings- og endringsarbeid i forhold til individer, grupper, organisasjoner og miljøer
 • Planlegge og utvikle behandling og tiltaksprogrammer på vitenskapelig grunnlag
 • Arbeide løsningsorientert i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Redegjøre skriftlig og muntlig overfor berørte parter om utredning, tiltak og resultater, samt underbygge disse med relevant forskning, lover og regler
 • Finne, kritisk vurdere og anvende relevant informasjon, samt å diskutere nye fakta, hendelser og problemstillinger knyttet til ulike brukergrupper, og derigjennom bidra til nytenkning og innovasjon i yrket og egen yrkesutøvelse
 • Redegjøre for og utvise god dømmekraft i sitt virke som psykolog
 • Kritisk og systematisk evaluere egen virksomhet
 • Holde seg orientert i forhold til oppdatert, internasjonal fag- og forskningslitteratur og vurdere bruk av denne i eget arbeid

Generell kompetanse

Etter gjennomført profesjonsutdanning i psykologi skal studenten kunne:

 • Utøve etisk bevissthet og akademisk redelighet ved bruk og formidling både av egne og andres fag- og forskningsbidrag
 • Reflektere om psykologifagets posisjon og innflytelse i samfunnet
 • Vise vilje og evne til kontinuerlig utvikling av selvinnsikt og empati
 • Vurdere, ut fra et vitenskapelig fundert helhetssyn på mennesket, atferd, handlingsmønstre og væremåter i lys av etiske prinsipper, menneskerettighetene og klienters etniske og kulturelle bakgrunn
 • Identifisere og ta stilling til etiske aspekter ved egne forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Forholde seg profesjonelt til klienter og deres pårørende
 • Reflektere om psykologprofesjonens ansvar for å invareta marginaliserte grupper
 • Identifisere eget behov for ytterligere kunnskap og fortløpende utvikle sin kompetanse

Oppbygging

Oppbygging

 For studentar tekne opp gjennom Samordna Opptak (seksårig studium):

Etter det fjerde semesteret blir kullet delt i to. Høstkullet følgjer normert studieløp frå det femte semesteret med emna PROPSY305 og PROPSY306. Vårkullet får høve til å ta valemne, utveksling eller annan aktivitet i eit valemester, før dei fortset på det femte semesteret med emna PROPSY305 og PROPSY306 frå og med vårsemesteret. Les meir om deling av kullet her: http://www.uib.no/psyfa/114959/deling-av-kullet-etter-2-studie%C3%A5r

Frå og med femte semester gjeld studieplanen slik oppsettet er under, frå og med emna PROPSY305 Kognitiv psykologi og PROPSY306 Klinisk nevropsykologi.

Studentar på gammal ordning (tom kull PSYK97) følg emna i denne rekkefølgja: https://www.uib.no/nb/psyfa/114157/studieplan-psykologstudiet-kull-87-97 

 

Psykologstudiet 6 årig integrert løp (krav 360 SP)
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Psykologstudiet 2 første studieår (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC-PSPsykologien si faghistorie og vitskapsteori101
PSYK112Sosial- og personlegdomspsykologi101
PSYK113Innføring i metode51
PROPSY301AProfesjonsforberedelse 1 Psykopatologi, psykologisk behandling og fagetikk51
PSYK114Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi152
PROPSY301BProfesjonsforberedelse 2 - Helse, samfunn og psykologrolle52
PROPSY301CProfesjonsforberedelse 3 - Kommunikasjon og profesjonsutøvelse53
PROPSY302Utviklingspsykologi153
PROPSYMETMetode II - Kvantitativ og kvalitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap103
PROPSY303Biologisk psykologi154
PROPSY304Kognitiv nevrovitenskap 154
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-PSEKSExamen philosophicum- skuleeksamen102
EXPHIL-PSSEMExamen philosophicum - seminarmodell102
Kullet deles til høst- og vårkull
Veivalg foretas i 3. studieår
Psykologstudiet 4 siste år - start høst (krav 240 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PROPSY305Kognitiv psykologi155
PROPSY306Klinisk nevropsykologi 155
PROPSY307Skole- og opplæringspsykologi 156
PROPSY308Personlighetspsykologi 156
PROPSY309Sosialpsykologi157
PROPSY310Kultur, helse og utvikling157
PROPSY311APsykologisk kartlegging68
PROPSY311BPsykologisk behandling148
PROPSY311CPsykologen som leiar48
PROPSY314Intern klinisk-psykologisk opplæring188–108
PROPSY312APsykologisk behandling II149
PROPSY312BPsykologisk behandling III59
PROPSY312CVitskapsteoretiske perspektiv og etikk i klinisk praksis59
PROPSY313Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder 910
PROPSY315Samfunnspsykologi1510
PROPSY316Ekstern fordypningspraksis 3011
PROPSY317Hovudoppgåve psykologprogrammet3012
Psykologstudiet 4 siste år - start vår (krav 240 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PROPSY305Kognitiv psykologi156
PROPSY313Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder 911
PROPSY315Samfunnspsykologi1511
PROPSY316Ekstern fordypningspraksis 3012
PROPSY317Hovudoppgåve psykologprogrammet3013
PROPSY306Klinisk nevropsykologi 156
PROPSY307Skole- og opplæringspsykologi 157
PROPSY308Personlighetspsykologi 157
PROPSY309Sosialpsykologi158
PROPSY310Kultur, helse og utvikling158
PROPSY311APsykologisk kartlegging69
PROPSY311BPsykologisk behandling149
PROPSY311CPsykologen som leiar49
PROPSY314Intern klinisk-psykologisk opplæring189–119
PROPSY312APsykologisk behandling II1410
PROPSY312BPsykologisk behandling III510
PROPSY312CVitskapsteoretiske perspektiv og etikk i klinisk praksis510
Psykologstudiet valgsemester for vårkull
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta delar av utdanninga di i eit anna land. UiB og Det psykologiske fakultet har mange utvekslingsavtaler, både i og utanfor Europa. På profesjonsstudiet i psykologi vel vi i tillegg ut særskilde samarbeidsuniversitet for å finne det fagtilbodet som passar best for studentane. På den måten får du tilbod om eit tilrettelagt utanlandsopphald som blir integrert i utdanninga di. Du kan for eksempel studere ved universitet i Australia, Sør-Afrika, USA, Canada, Storbritannia og Danmark.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.
Du søker gjennom www.samordnaopptak.no/info/Samordna opptak

Opptakskrav

For opptak til det seksårige studiet er kravet generell studiekompetanse. Søknad via Samordna opptak.

Søknadsfrist er 15. april

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184941

Les heile studieplanen

Kontakt

Det psykologiske fakultet

studierettleiar.psyfa@uib.no

55 58 27 10