Hjem
Integrert master/Profesjonsstudium

Psykologi, profesjon, 6 år

  • Lengde6 år
  • Poenggrense63,6 / 55,3
  • Studieplassar87
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng360

Introduksjon

Introduksjon

Kvifor oppfører vi oss som vi gjer i ulike sosiale situasjonar? Korleis tenker, hugsar og lærer vi? Korleis kan vi forstå avvikande åtferd, og korleis kan vi endre åtferd? Finst det resept mot psykiske problem?

Gjennom profesjonsstudiet i psykologi får du kunnskap om dei ulike områda av psykologien og om det vitskaplege grunnlaget for metodane i faget. Du lærer om mennesket si normale åtferd og utvikling, psykiske lidingar og avvikande åtferd.

Det blir lagt vekt på både teoretisk, praktisk og etisk kunnskap, og du får klinisk erfaring på ulike område. Studentane si eiga utvikling gjennom studiet er viktig, og mykje tid går med til gruppesamtaler og individuell terapi.

Studiet skal gjere deg i stand til å drive psykologisk praksis. Du skal kunne forstå, førebygge og behandle psykiske lidingar, og utføre dei viktigaste formene for psykologisk arbeid med menneske i alle aldrar.

Erlend Brevik stipendiat
Jeg føler ansvar for å bidra til noe større enn meg selv
Erlend Joramo Brevik
Doktorgradsstipendiat

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Cand.psychol.-graden gir grunnlag for autorisasjon som psykolog. Dei vanlegaste arbeidsområda er helsevesenet, forsking og undervisning, skolevesenet, organisasjonar, sosialsektoren og private verksemder. For tida er det mangel på psykologar i mange sektorar, både i det offentlege og private, og det er derfor gode arbeidsmoglegheiter for nyutdanna psykologar.

Vidare studium

Psykologstudiet

Det seksårige studiet er bygd opp om ein «forskar-praktikar»-modell. Du får innføring i psykologiske teoriar, forskingsmetodar og forskingsbasert kunnskap på den eine sida. På den andre sida får du grunnkompetanse innan dei sentrale arbeidsområda for psykologar, som klinisk psykologi, pedagogisk psykologi, nevropsykologi, samfunnspsykologi og forsking.

Forsking

I det psykologiske fagmiljøet blir det forska på fleire større forskingsfelt, som kognitiv nevrovitskap og kognitiv psykologi, helsefremmande arbeid, individuell og klinisk psykologi, pedagogikk og utdanning, sosial- og organisasjonspsykologi. Det finst eigne grupper som forskar på så ulike tema som stress, læring, avgjerdstaking og arbeidsmiljø.

Sjå også desse studia

Arbeids- og organisasjonspsykologi, generell psykologi, årsstudium i psykologi, folkehelse og helsefremmande arbeid, pedagogikk.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Gjere greie for og kritisk drøfte psykologiens teoretiske og vitskapelege grunnlag

Gjere greie for og drøfte kunnskap om samanhengen mellom vitskap og evidensbasert praksis og tydinga av denne samanhengen for yrkesutøvinga

Analysere aktuelt forskings- og utviklingsarbeid og tydinga desse har for yrkesutøving.

Gjere greie for og drøfte psykologiske metodar for utgreiing og tiltak overfor individ, grupper og organisasjonar

Gjere greie for og drøfte teoriar om korleis biologiske, individualpsykologiske, relasjonelle, samfunnsmessige og kulturelle tilhøve konstituerer og påverkar grupper og individ (barn, kvinner, menn)

Gjere greie for relevant lovverk, reglar og retningsliner

Ferdigheiter

Vise eit bredt spekter av ferdigheiter innan psykologisk utgreiing og behandling

Planlegge og utvikle behandling og tiltaksprogram på vitskapleg grunnlag

Drive forsvarleg psykologisk behandling

Gjere greie for utgreiing, tiltak og resultata, og underbygge desse med relevant forsking, lover og reglar, skriftleg og munnleg, overfor gjeldande partar

Planlegge, leie og gjennomføre førebyggande arbeid, samt utviklings- og endringsarbeid hos individa, grupper, organisasjonar og miljøa

Finne, kritisk vurdere og bruke relevant informasjon, samt å diskutere nye fakta, hendingar og problemstillingar knytt til ulike brukargrupper, og der igjennom bidra til nytenking og innovasjon i yrket og egen yrkesutøving

Halde seg orientert om oppdatert, internasjonal fag- og forskingslitteratur og vurdere bruk av denne i eige arbeid

Arbeide løysingsorientert i samarbeid med andre yrkesgrupper

Kritisk og systematisk evaluere eiga verksemd

Generell kompetanse

Utøve etisk medvit og akademisk reielegheit ved bruk og formidling både av eigne og andre sine fag- og forskingsbidrag

Reflektere rundt psykologifaget sin posisjon og innflytelse i samfunnet

Vurdere, ut frå eit vitskapleg fundert heilskapssyn på mennesket, åtferd, handlingsmønster og veremåtar i lys av etiske prinsipp, menneskerettane og den etniske og kulturelle bakgrunnen til klientane

Identifisere og ta stilling til etiske aspekt ved eigne forskings- og utviklingsprosjekter

Te seg profesjonelt ovanfor klientar og deira pårørande

Reflektere rundt ansvaret psykologiprofesjonen har for å ivareta marginaliserte grupper

Vise vilje og evne til kontinuerleg utvikling av sjølvinnsikt og empati

Identifisere eige behov for ytterlegare kunnskap og fortløpande utvikle kompetansen sin

Oppbygging

Oppbygging

For studentar tekne opp gjennom Samordna Opptak (seksårig studium):

Etter det fjerde semesteret blir kullet delt i to. Høstkullet følgjer normert studieløp frå det femte semesteret med emna PROPSY305 og PROPSY306. Vårkullet får høve til å ta valemne, utveksling eller annan aktivitet i eit valemester, før dei fortset på det femte semesteret med emna PROPSY305 og PROPSY306 frå og med vårsemesteret. Les meir om deling av kullet her: http://www.uib.no/psyfa/114959/deling-av-kullet-etter-2-studie%C3%A5r

Frå og med femte semester gjeld studieplanen slik oppsettet er under, frå og med emna PROPSY305 Kognitiv psykologi og PROPSY306 Klinisk nevropsykologi.

Studentar på gammal ordning (tom kull PSYK97) følg emna i denne rekkefølgja: https://www.uib.no/nb/psyfa/114157/studieplan-psykologstudiet-kull-87-97

Psykologstudiet 6 årig integrert løp (krav 360 SP)
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Psykologstudiet 2 første studieår (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC-PSPsykologien si faghistorie og vitskapsteori101
PSYK112Sosial- og personlegdomspsykologi101
PSYK113Innføring i metode51
PROPSY301AProfesjonsforberedelse 1 Psykopatologi, psykologisk behandling og fagetikk51
PSYK114Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi152
PROPSY301BProfesjonsforberedelse 2 - Helse, samfunn og psykologrolle52
PROPSY301CProfesjonsforberedelse 3 - Kommunikasjon og profesjonsutøvelse53
PROPSY302Utviklingspsykologi153
PROPSYMETMetode II - Kvantitativ og kvalitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap103
PROPSY303Biologisk psykologi154
PROPSY304Kognitiv nevrovitenskap 154
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-PSEKSExamen philosophicum - skuleeksamen102
EXPHIL-PSSEMExamen philosophicum - seminarmodell102
Kullet deles til høst- og vårkull
Veivalg foretas i 3. studieår
Psykologstudiet 4 siste år - start høst (krav 240 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PROPSY305Kognitiv psykologi155
PROPSY306Klinisk nevropsykologi 155
PROPSY307Skole- og opplæringspsykologi 156
PROPSY308Personlighetspsykologi 156
PROPSY309Sosialpsykologi157
PROPSY310Kultur, helse og utvikling157
PROPSY311APsykologisk kartlegging68
PROPSY311BPsykologisk behandling148
PROPSY311CPsykologen som leiar48
PROPSY314Intern klinisk-psykologisk opplæring188–108
PROPSY312APsykologisk behandling II149
PROPSY312BPsykologisk behandling III59
PROPSY312CVitskapsteoretiske perspektiv og etikk i klinisk praksis59
PROPSY313Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder 910
PROPSY315Samfunnspsykologi1510
PROPSY316Ekstern fordypningspraksis 3011
PROPSY317Hovudoppgåve psykologprogrammet3012
Psykologstudiet 4 siste år - start vår (krav 240 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PROPSY305Kognitiv psykologi156
PROPSY313Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder 911
PROPSY315Samfunnspsykologi1511
PROPSY316Ekstern fordypningspraksis 3012
PROPSY317Hovudoppgåve psykologprogrammet3013
PROPSY306Klinisk nevropsykologi 156
PROPSY307Skole- og opplæringspsykologi 157
PROPSY308Personlighetspsykologi 157
PROPSY309Sosialpsykologi158
PROPSY310Kultur, helse og utvikling158
PROPSY311APsykologisk kartlegging69
PROPSY311BPsykologisk behandling149
PROPSY311CPsykologen som leiar49
PROPSY314Intern klinisk-psykologisk opplæring189–119
PROPSY312APsykologisk behandling II1410
PROPSY312BPsykologisk behandling III510
PROPSY312CVitskapsteoretiske perspektiv og etikk i klinisk praksis510
Psykologstudiet valgsemester for vårkull
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta delar av utdanninga di i eit anna land. UiB og Det psykologiske fakultet har mange utvekslingsavtaler, både i og utanfor Europa. På profesjonsstudiet i psykologi vel vi i tillegg ut særskilde samarbeidsuniversitet for å finne det fagtilbodet som passar best for studentane. På den måten får du tilbod om eit tilrettelagt utanlandsopphald som blir integrert i utdanninga di. Du kan for eksempel studere ved universitet i Australia, Sør-Afrika, USA, Canada, Storbritannia og Danmark.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.
Du søker gjennom www.samordnaopptak.no/info/Samordna opptak

Opptakskrav

For opptak til det seksårige studiet er kravet generell studiekompetanse. Søknad via Samordna opptak.

Søknadsfrist er 15. april

Profesjonsstudiet i psykologi

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184941

Les heile studieplanen

Kontakt

Det psykologiske fakultet

studierettleiar.psyfa@uib.no

55 58 27 10