Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
UNIVERSITETSLIV

Ny dekanduo med stø kurs

Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas vil ha sterkere satsing på eksternfinansiering og legge forholdene til rette for at veksten i antall studenter ved fakultetet skal fortsette.

Professorene Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas stiller som henholdsvis dekan og prodekan ved SV-fakultetet. Foto tatt utenfor fakultetsbygningen april 2017.
DEKANDUO MED PÅGANGSMOT: Professorene Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas stiller som hhv. dekan og prodekan ved SV-fakultetet. De er de eneste kandidatene.
Foto/ill.:
Sverre Ole Drønen, UiB

Hovedinnhold

Da fristen for å melde inn kandidater til nytt dekanat ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVF) nylig utløp, hadde ett kandidatpar meldt seg: professor Jan Erik Askildsen, nåværende instituttleder ved Institutt for økonomi, og professor Ragnhild Louise Muriaas fra Institutt for sammenliknende politikk.

Siden det kun er ett dekanalternativ blir det ikke nødvendig å gjennomføre valg blant ansatte og studenter. I stedet vil valget bli foretatt av fakultetsstyret.

Økt fokus på eksternfinansiering

Vi snakket med Askildsen og Muriaas for å høre hva de har på programmet når de overtar styringen av fakultetet – og vi begynte med forskningen.

– Det er en sentral målsetting å legge til rette for å styrke forskningsvirksomheten ved instituttene. Vi må publisere mer og på høyere nivå, sier Askildsen og fortsetter:

– Instituttene må gis rom for å utvikle tiltak som bidrar til at vi når ut med vår forskning i forskningsmiljøene, både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig at vi får med alle forskerne ved fakultetet, ikke bare de miljøer som omfattes av overordnede satsingsområder.

–Vi vil vurdere virkemidler for å styrke forskningsledelse og kompetanse for alle forskere, enten det er belønningsmidler eller andre tiltak for støtte til forskning og publisering, utdyper Muriaas.

Duoen vil gi forskere som er aktuelle for søknader til Det europeiske forskningsråd (ERC), Horisont 2020, SFF, SFI, SFU og liknende store prosjekter aktiv støtte for å lykkes.

– Langt flere enn i dag bør være aktive med å søke eksterne bidrag til sin forskning, det være seg fra Forskningsrådet, EU, BFS eller andre kilder. Dette kan også gi rom for flere rekrutteringsstillinger, og kan motvirke en forventet innstramming i fakultetets økonomi, påpeker Askildsen.

Utdanningen driver forskningen

Det er de siste årene blitt et økende fokus på hvordan styrking av utdanning både bidrar økonomisk og fører til en styrking av satsing på forskning. Det nye dekanatet ser en rekke muligheter fremover, og er også for tiden i prosessen med å velge en prodekan for utdanning som skal slutte seg til dem i toppen av SV-pyramiden.

– Vi vil gi rekruttering av gode og motiverte studenter høy prioritet. Men det er tøff konkurranse. Vi skal jobbe for å få tak i studenter som ønsker og har kompetanse til å gjennomføre et løp ved Universitetet i Bergen. Vi må gå aktivt ut på videregående skoler, invitere til samarbeid og markere oss som et relevant studiested for elevene der, sier Askildsen.

De to fremhever et ønske om tett samarbeid med studentorganisasjonene om tiltak for å ivareta og følge opp studenter.

– Vi skal også jobbe aktivt for at fagmiljøene tar i bruk nye undervisningsmetoder og nye digitale verktøy. Samtidig må instituttene ha en bevisst strategi og tenke på hva som er virkelig læringsfremmende tiltak, sier Muriaas.

Et godt arbeidsmiljø

Med en strammere økonomi ved universitetet er de to også bevisst på at enkelte kan føle utrygghet i arbeidshverdagen.

– Det er viktig for oss at fakultetet følger opp arbeidsmiljøundersøkelsen som er foretatt og at det presenteres forpliktende tiltak for å sikre gode arbeidsvilkår for alle ansatte, sier Askildsen.

Ny teknologi kan brukes både for å skape bedre administrative rutiner, men kan også oppleves som en utfordring for enkelte ansatte.

– Videreutvikling av de administrative tjenestene, bedre ressursutnyttelse og utvikling av stadig høyere kompetanse i den administrative staben er viktige for å oppnå resultater i vår kjernevirksomhet innen forskning og utdanning. Det er derimot viktig at disse prosessene oppfattes som nye muligheter heller enn uoverkommelige krav, slår Muriaas fast.

UiBs strategi blir viktig

Askildsen og Muriaas er også opptatt av å utnytte mulighetene som ligger i UiBs strategi for 2016-22 – Hav, Liv, Samfunn. Både satsingsområdene til UiB og utviklingen av kunnskapsklynger blir viktige fokusområder fremover.

– Fakultetet har fått midler til å være med å utvikle en medieklynge, Media City Bergen, som vi skal sikre at blir en suksess. Vi skal også bidra aktivt til etablering og utvikling av et nytt senter for samfunnsvitenskapelig klimaforskning ved fakultetet, sier Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas, som gleder seg til å ta fatt på sine nye oppgaver til høsten.

Det nye dekanatet tiltrer 1. august 2017.