Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
NYHETER | EU-STØTTE

Kan digitalisering gi mer integrert forvaltning?

Det internasjonale forskningsprosjektet TROPICO har fått støtte gjennom EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Prosjektet ledes fra Universitetet i Bergen.

Tastatur der enter-tasten er merket med påskriften “government”. Brukt som illustrasjonsfoto til sak om digitale tjenester i offentlig sektor.
VIL FORSKE PÅ OFFENTLIGE TJENESTER: Hvordan påvirker ny teknologi tjenestetilbudet i offentlig sektor, er det sentrale spørsmålet i det nye og EU-støttede forskningsprosjektet TROPICO.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Med nærmere 50 millioner i støtte fra EU får prosjektet TROPICO en pangstart. Prosjektet ser på hvordan man kan få til bedre samordning og samarbeid i forvaltningen og mellom forvaltningen og brukerne. Blant annet fokuseres det på hvordan digitale tjenester – såkalte e-tjenester – kan bidra til dette, som en del av tilbudet fra stat og kommune.

Prosjektet ledes av Lise H. Rykkja fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun har bakgrunn fra blant annet Uni Research Rokkansenteret. Flere forskningsinstitusjoner i Europa deltar i prosjektet. (Se FAKTA for mer informasjon om prosjektet og partnere.)

Vil utforske digitalisering i staten

Kjernen i TROPICO vil være å se på hvordan det offentlige organiserer sine tjenester i dag og hvordan dette kan styrkes i fremtiden.

– Dette er en stor anerkjennelse av et ledende europeisk forskernettverk og det er mye spennende som skal skje i prosjektet fremover. Vi er særlig opptatt av hvordan myndighetene løser gjenstridige problemer som går på tvers av etablerte forvaltningsnivåer, sektorer og organisasjonsgrenser. Hva er suksesskriterier for en mer åpen, nyskapende og inkluderende forvaltning? Det grunnleggende spørsmålet er hvordan offentlig politikk blir til, hvem eller hva som påvirker, og hvilke resultater som eventuelt oppnås, sier Lise H. Rykkja om prosjektet.

Noe av det sentrale i prosjektet er å se på digitalisering i offentlig sektor, noe som er viktig i en tid da informasjons- og kommunikasjonsteknologier (ICT) blir stadig viktigere i hele samfunnslivet. Hvordan kan digitaliseringen bidra til en bedre forvaltning?

– Noen av de største utfordringene for offentlig sektor er knyttet til manglende samarbeid og samordning. Digitale hjelpemidler kan bidra til mer sammenheng og en bedre forvaltning, bedre tjenester for befolkningen, og gi nye muligheter for deltakelse. Samtidig hersker det en oppfatning om at det står dårlig til med digitaliseringen i offentlig sektor. Men er det tilfelle? Vi vet egentlig lite om hvordan silke nye løsninger fungerer og hvilken betydning de har. Vi skal undersøke hvordan myndighetene i Norge og andre europeiske land jobber med dette, forklarer Rykkja.

Samspill mellom stat, sivilsamfunn og privat sektor

Globalisering og tjenester som kan virke uoversiktlige for den jevne borger gjør at behovet for å forstå tjenestene det offentlige yter – og deres nytteverdi – øker. Stigende bruk av informasjonsteknologi betyr også tettere samspill mellom aktører i offentlig sektor, på tvers av nasjonale grenser. Dette er blant tingene TROPICO-forskerne vil studere nærmere.

– Åpenhet, ansvar og tilgjengelighet er viktige stikkord. Men hva er det som bestemmer hvilken politikk ulike myndigheter fører på dette området, hvordan de organiserer seg, og hvilke offentlige tjenester som utvikles og tilbys? Her vil vi bidra med ny kunnskap som sammenlikner forskjellige løsninger i flere land, forteller Rykkja om det transnasjonale aspektet i prosjektet.

En annen sentral komponent i TROPICO-prosjektet er samspillet mellom offentlig sektor og ulike aktører utenfor, f.eks. næringslivet og frivillige organisasjoner. Gitt ulik historikk i Europas nasjonalstater, finnes det et vell av ulike regler, institusjoner, styringsmåter og organisasjonskulturer. Det skaper utfordringer når digitale modeller innføres, ofte på tvers av landegrenser og basert på EU-direktiver. Forskerne vil se på disse spenningene og hvordan disse blir løst fra land til land.

– Det skal bli utrolig spennende å se hva vi kommer frem til. Vi skal blant annet gjennomføre spørreundersøkelser og eksperimenter for å undersøke hva byråkratene selv tenker om dette, se på hva og hvem som fremmer og hemmer samarbeid og gjennomføre mer dyptgående case-studier i flere land. Vi skal også samarbeide tett med myndigheter og andre viktige aktører både i EU og i Norge for å få ut resultatene fra forskningen vår, sier Rykkja.