Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fremragende undervisere

Meritteringsordning for undervisere ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Er du ansatt i fast vitenskapelig stilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet? Har du over tid engasjert deg i å forbedre din undervisning? Da oppfordrer vi deg til å søke om anerkjennelse som fremragende underviser.

De fire meritterte underviserne mottar diplom og blomster fra dekanen.
I 2019 ble Astrid Gynnild, Lise Rakner, Jens Kjeldsen og Frode Meland tildelt status som fremragende undervisere ved SV-fakultetet.
Foto/ill.:
Torhild Dahl

Hovedinnhold

Merittering ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet tildeles vitenskapelig ansatte i faste stillinger som systematisk og over tid har videreutviklet sin undervisningskompetanse.

Meritteringsordningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble opprettet av fakultetsstyret 12. juni 2018. Ordningen ble lyst ut for første gang høsten 2018, og siden dette har seks vitenskapelig ansatte fått status som fremragende undervisere ved fakultetet.

Hvem kan søke?

Alle fast ansatte undervisere i gruppe A kan søke om anerkjennelse som fremragende underviser.

Kriterier for tildeling

 1. Fokus på studentenes læring
  • Søkeren har tydelig fokus på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet.
  • Søkeren har et bevisst forhold til sammenhengen mellom undervisningsform, læringsutbytte, vurderingsform, og typer av læring.
  • Det er en tydelig og begrunnet sammenheng mellom søkerens grunnleggende oppfatninger om undervisning og læring, og undervisningsvirksomhet.
  • Søkeren har gode relasjoner til studentene, og etterspør og reagerer konstruktivt på tilbakemeldinger fra studentene.
 1. En klar utvikling over tid
  • Søkeren har bevisst og systematisk tilstrebet å videreutvikle undervisningens form og innhold for å støtte opp under studentenes læring, og kan dokumentere resultater gjennom for eksempel nivået på studentenes prestasjoner, evalueringer eller gjennomføringstall.
  • Søkeren har idéer og planer for fortsatt utviklingsarbeid og videreutvikling av sin egen undervisningskompetanse og praksis i fremtiden.
 1. En forskende tilnærming
  • Søkeren planlegger, kartlegger, vurderer og modifiserer sin undervisningspraksis med henblikk på hva og hvordan en best støtter opp under studentenes læring.
  • Søkeren forholder seg til relevant kunnskap om hva som fremmer læring i faget.
  • Søkeren driver forskningsbasert utdanning, både i form av at det faglige innholdet er basert på oppdatert og aktuell forskning i faget, og at studentene tar i bruk elementer fra forskningsprosessen i sitt læringsarbeid.
 1. En kollegial holdning og praksis
  • Søkeren deler erfaringer med andre og samhandler konstruktivt med studenter og kollegaer for å utvikle undervisningen og undervisningskvaliteten.
  • Søkeren samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for eksempel i diskusjoner, på konferanser og gjennom publikasjoner.
  • Søkeren bidrar til å oppfylle institusjonens strategiske mål for utdanningskvalitet.

Dokumentasjon og søknad

Søkere finner egen veiledning som konkretiserer kravene til søknad og dokumentasjon under.

Meritteringsordningen lyses ut hvert andre eller tredje år. Søknader og vedlegg sendes til post@svfa.uib.no eller til Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Postboks 7802, 5020 Bergen.

Veiledning til søknaden

Søknaden skal skrives på norsk eller engelsk og være på maksimalt 15 sider.

Søknaden skal:

 • presentere søkerens pedagogiske grunnsyn og vise hvordan det er reflektert i eget arbeid med å heve undervisningskvaliteten
 • inneholde en oversikt over egen undervisningspraksis (undervisnings-CV)
 • gi grunnlag for å vurdere søkeren opp mot alle kriteriene for merittert underviser (vedtatt av fakultetsstyret 12.06.18)
 • presentere dokumentasjon som støtter opp under søkerens redegjørelser. Relevant dokumentasjon vil være, blant annet:
  • fagfelleevalueringer
  • dokumentert initiativ til og deltakelse samarbeid om utvikling av nye program, kurs og undervisningsopplegg
  • studentevalueringer
  • dokumentasjon av resultater (gjennomføring, karakternivå)
  • utvikling av egen undervisningskompetanse
  • formidling av egen undervisningskompetanse gjennom foredrag, artikler, e.l.
  • tiltak for å heve undervisningskvalitet

Belønning

De som oppnår den pedagogiske kompetansegraden Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner) belønnes med et individuelt lønnstillegg på 50 000 kroner per år (beregnet med utgangspunkt i 100% stilling) og blir presentert for fakultetet i et felles studiekvalitetsarrangement. 

Ordningen er uavhengig av de akademiske opprykksordningene.

Vurdering og organisering

Styringsgruppen

En egen styringsgruppe har ansvar for utlysning av ordningen og vurderingen og nominasjonen av kandidatene. Gruppen skal bestå av:

 • Visedekan for utdanning (leder)
 • En-to representant med universitetspedagogisk kompetanse / erfaring med meritteringsordninger 
 • En merittert underviser 
 • En instituttleder
 • En studentrepresentant
 • En-to eksterne representanter
 • Studiesjef (sekretær)

Vurderingsprosessen

Bedømmelseskomitéer

Etter søknadsfristen setter styringsgruppen ned bedømmelseskomitéer som gjør den primære vurderingen av søknadene. Sammensetningen av bedømmelseskomitéene skal reflektere den faglige tilhørigheten til søkerne. Deretter gjennomgår styringsgruppen alle søknadene i fellesskap, for å sikre lik anvendelse av kriteriene.

Intervju

På grunnlag av innstillingene fra bedømmelseskomiteene inviteres kandidater som i tilstrekkelig grad oppfyller kriteriene til intervju. Hensikten med intervjuene er å utdype momenter ved hver enkelt søknad, for å ytterligere belyse hvor godt søkerne oppfyller kriteriene.

Innstilling

På grunnlag av innstillingene fra bedømmelseskomitéene og intervjuene legger styringsgruppa frem sin innstilling til fakultetsstyret, som fatter endelig vedtak.

Tilbakemelding

Alle søkere skal få grundig og konstruktiv tilbakemelding på sin søknad.

Vurderingskriterier

Til grunn for arbeidet med vurdering av hver enkelt søker lå fakultetets veiledning til søknaden slik den fremkommer under «Dokumentasjon og søknad» og «Kriterier for tildeling». Vurderingen skjer etter fire hovedkriterier:
1.    Fokus på studentenes læring
2.    En klar utvikling over tid
3.    En forskende tilnærming, og
4.    En kollegial holdning og praksis. 

Hvert av disse kriterieområdene konkretiseres i flere underpunkter. Komitéen har vurdert om søknadene gir konkrete og tilfredsstillende svar på de spørsmål punktene i kriteriene reiser:

Kriterium 1:

 • Hvordan er de undervisningstiltakene søkeren beskriver, begrunnet i hensynet til studentenes læring?
 • Hvordan har søkeren lagt til grunn tilpasningen mellom læringsmål, undervisningsformer og vurderingsformer i de undervisningstiltakene søkeren presenterer i søknaden?
 • Hvilken konkret rolle har søkerens pedagogiske grunnsyn spilt i utformingen av de undervisningstiltakene som presenteres?
 • Hvilke tilbakemeldinger har søkeren fått fra studentene, og hvordan har hun eller han brukt disse tilbakemeldingene i den videre utviklingen av undervisningstiltakene?

Kriterium 2: 

 • Hvilken rolle har hensynet til studentenes læring spilt i søkernes utvikling av sin undervisning over tid?
 • Hvilken informasjon har søkeren brukt for å identifisere hvordan studentenes læring påvirkes av tiltakene som er prøvd ut? 
 • Hvilke konkrete planer for videre utvikling av læringsfremmende undervisning har søkeren?

Kriterium 3:

 • I hvilken grad utvikler søkeren sin undervisning etter mønster av en forskningsprosess: med innsamling av data om hvor godt undervisningen fremmer studentenes læring, så analyse av dataene, og deretter endring av undervisningen i lys av resultatene?
 • I hvilken grad forholder søkeren seg til forskning om læring og undervisning som er relevant for de utfordringene søkeren er opptatt av?
 • Er innholdet i undervisningen basert på forskning?

Kriterium 4:

 • Bidrar søkeren aktivt til et kollegialt fellesskap knyttet til utvikling av undervisning?
 • Deltar søkeren i den akademiske diskusjonen av undervisning og læring i høyere utdanning utover eget miljø? 
 • Bidrar søkeren til målene for strategien for utdanningskvalitet ved UiB?

I vurderingen av søkerne forholder komitéen seg utelukkende til den informasjonen søkeren har gjort tilgjengelig gjennom søknaden, vedleggene og eventuelt intervju, og de vurderer om søkeren gir konkrete svar alle på de spørsmålene kriteriene reiser. Komitéen har bedømt i hvilken grad søknaden fyller hvert enkelt kriterium, etter følgende skala:

 • Fyller ikke kriteriet
 • Fyller ikke kriteriet i tilstrekkelig grad
 • Fyller kriteriet i tilstrekkelig grad
 • Fyller kriteriet i stor grad


Søknaden må fylle alle fire kriterier i tilstrekkelig eller stor grad for å kvalifisere for merittering.