Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
utvalg

Redelighetsutvalget

Sammensetning, mandat og medlemmer for redlighetsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Bakgrunn

Vedtak i Universitetsstyret, sak 11/23, den 2. februar 2023: «Styrket forskningsetisk innsats ved Universitetet i Bergen – nye retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved Universitetet i Bergen».

For å styrke UiBs arbeid med å oppdage, behandle og rapportere saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer og vitenskapelig uredelighet skal alle fakultetene ha et fast redelighetsutvalg.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet baserer sammensetning, mandat og saksbehandling for sitt lokale utvalg for redelighet på de sentrale retningslinjene ved UiB, pkt III. Behandling av enkeltsaker ved fakultetene.

Mandat

Redelighetsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har følgende mandat:

 • Utvalget skal bidra til fremme kunnskap om forskningsetikk og forebygge uredelighet i forskningen.
 • Utvalget skal behandle saker som gjelder mistanke om brudd på anerkjente forskningsetiske normer og saker om vitenskapelig uredelighet så fremt saken har
  • tilknytning til vitenskapelig virksomhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • involverer eller berører én eller flere ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Redelighetsutvalget kan også ta opp saker på eget initiativ.

Sammensetning

Redelighetsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal ha følgende sammensetning:

 • Minst tre medlemmer og ledes av pro/visedekan med ansvar for forskning. Utvalget må ha nødvendig kompetanse i forskning og forskningsetikk. Det kan oppnevnes ett medlem som ikke er ansatt ved fakultetet. Ved behov kan dekanen oppnevne et ad hoc medlem til utvalget.
 • Funksjonstiden for utvalget er 4 år (fra høst 2023 til høst 2027)
 • Fakultetets forskningsrådgiver fungerer som sekretær.

Medlemmer

For inneværende funksjonsperiode oppnevnes følgende fire faste medlemmer:

 • Prodekan Siri Gloppen (leder)
 • Professor Johannes Hjellsbrekke 
 • Professor Kjell Vaage
 • Forskningsrådgiver Dragana Kovacevic Bielicki (sekretær)