Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Utfyllende regler for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har lokale, utfyllende regler til UiBs studieforskrift. I de utfyllende reglene har vi gjort en del presiseringer som kun gjelder dette fakultetet.

De utfyllende reglene for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble vedtatt i fakultetsstyret 12. juni 2012 og er gjeldende fra 1. august 2012. Reglene ble sist endret i fakultetsstyrets møte 29. oktober 2019.

Kapittel 2 Grader

§ 2.4 Krav til omfang og sammensetning av graden bachelor

Til punkt (1):
Krav til omfang og sammensetning av bachelorgraden fremgår av programmets studieplan, jf. § 3.1 (2).

Til punkt (1) b):
I bachelorgraden stilles det krav til minimum ett/maksimum to innføringsemner/ex.fac. i tillegg til examen philosophicum. Alle innføringsemner ved fakultetet har betegnelsen «examen facultatum» i sitt emnenavn.

Kapittel 3 Studier

§ 3.1 Studiestruktur og studieplan

Til punkt (2):
For bachelorprogrammene: Studieplanen for bachelorprogrammene skal inneholde et anbefalt førstesemesterstudium på til sammen 30 studiepoeng. Studieplanen skal videre gi opplysninger om hvilke emner som er godkjent som spesialisering i bachelorprogrammet, og om hvilke av fakultetets masterprogram det utgjør opptaksgrunnlag for.

For masterprogrammene: Studieplanen for masterprogrammene skal gi opplysninger om hvilke deler av bachelorgraden (eller tilsvarende) som utgjør opptaksgrunnlag for masterprogrammet.

§ 3.2 Oppretting, endring og nedlegging av studieprogram, studieretninger og emner

Til punkt (2):
Alle studieplanendringer skal meldes til fakultetet innen fastsatt frist.

Til punkt (2), (4), (5):
Instituttene er ansvarlig for å varsle studentene om endringer i emnetilbud og andre vesentlige endringer i studieplanen for det aktuelle studieprogrammet.

§ 3.3 Innpassing, fritak og godkjenning

Til punkt (1), (6):
I emnebeskrivelser skal det eksplisitt opplyses om poengreduksjon i forbindelse med eventuelt faglig overlapp med andre emner ved UiB. Institutter som gjør vedtak om slik poengreduksjon, plikter å opplyse vedkommende fagmiljø om dette.

§ 3.4 Innpassing av Examen philosophicum og innføringsemner/examen facultatum

Til punkt (2):
Fullført bachelorgrad eller tilsvarende gir fritak fra kravet om ex.phil. og ex.fac. i en ny grad, jf. § 2.4.

Kapittel 4 Opptak og utdanningsplan

§ 4.1.1 Om opptak og opptaksbehandling for masterstudiet

Til punkt (2):
Fakultetet kan i samråd med instituttet gi avslag på søknad om nytt opptak til et masterprogram dersom studentens veiledningsressurser er uttømt, jf. §§ 4.1 (6) og 5.3 (4).

Til punkt (3), (4):
Dersom andre vurderingskriterier enn de som er oppgitt i punkt (2) og (3) legges til grunn for opptak av søkere til et masterprogram, skal dette fremgå av den aktuelle studieplanen.

§ 4.1.2 Om opptak til kortvarige studier

Til punkt (1):
Poststudier: Studenter ved fakultetet kan innen oppgitt frist søke om å få studere enkeltemner i inntil ett år etter fullført grad, frem til neste Samordna opptak.

Hospitering: Studenter med gyldig utdanningsplan ved annen høyere utdanningsinstitusjon i Norge kan innen oppgitt frist søke om å få studere enkeltemner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

§ 4.2 Utdanningsplan

Til punkt (2):
Veiledningskontrakt skal inngå som en obligatorisk del av utdanningsplanen på masterprogram.

Til punkt (4):
Internovergang: Studenter på årsstudier og programstudenter ved Universitetet i Bergen kan innen oppgitt frist søke om overgang til bachelorprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Søkere må oppfylle eventuelle progresjonskrav på programmet de søker overgang til samt andre opptakskrav fastsatt i studieplanen.

Ved opptak til nytt studieprogram er det kun mulig å søke permisjon fra opprinnelig studieprogram ved fakultetet dersom emnene i det nye studieprogrammet er adgangsbegrenset.

§ 4.3.1 Utsatt studiestart

Til punkt (2):
Det innvilges ikke utsatt studiestart ved opptak til 2-årige masterstudier. Studenter kan likevel søke om begrunnet permisjon, jf. § 4.7.

§ 4.5 Endringer i utdanningsplan; studieprogresjon

Ved endringer i studieprogresjonen skal studenten kontakte fakultetet snarest og senest innen frist for bekreftelse av utdanningsplan.

§ 4.5.1 Deltidsstudier

Normalt er det ikke mulig å være deltidsstudent på 2-årige masterprogram. Instituttene kan behandle individuelle søknader, jf. § 4.7 (4)-(6).

§ 4.6 Manglende progresjon i henhold til utdanningsplan

Til punkt (3):
Ved manglende progresjon på 2-årige masterprogram skal utdanningsplanen tas opp til tvungen revisjon. Instituttet avgjør eventuell forlenging av utdanningsplanens gyldighet.

§ 4.7 Permisjon

Til punkt (3):
a.    Kortvarige studier: Studenter tatt opp ved kortvarige studier, jf. § 4.1.2, innvilges ikke permisjon.
b.    Årsstudier: Studenter ved årsstudiene kan søke fakultetet om permisjon etter vilkårene i § 4.7 (4).

Til punkt (7):
Integrert masterprogram: For studenter på integrert masterprogram kan permisjon innvilges i henhold til § 4.7 (2) og (4) i semestrene 1-6, og etter § 4.7 (4) og (6) i semestrene 7-12.

Kapittel 5 Undervisning

§ 5.3 Undervisningstilbud

Til punkt (3):
Rangeringsregler for undervisningsopptak til emner skal fremgå av emnebeskrivelsen.

Til punkt (4):
Veiledningskontrakten gir rammer for antallet veiledningstimer en student har rett på i løpet av masterstudiet. Fakultetet kan i samråd med instituttet avslå søknad om videre veiledning dersom veiledningsressursene er uttømt (se også § 4.1 (6)).

§ 5.5 Obligatorisk undervisningsaktivitet

Til punkt (5):
Instituttene kan i emnebeskrivelsene angi at studenter som deltar på et emne som tidligere er bestått, enten ikke har rett på veiledning, eller skal ha et redusert veiledningstilbud.

Til punkt (6):
Retten til ny undervisningsaktivitet ved gyldig fravær gjelder kun inneværende undervisningssemester, i den grad det er praktisk mulig og øvrige regler ikke er til hinder for dette.
 

Kapittel 6 Vurdering

§ 6.1 Allment om vurdering

Til punkt (2):
I emner som inkluderer vurderingsformene mappevurdering, veiledende oppgaver, gruppeeksamen, bestått på grunnlag av frammøte og produksjoner, gis det ikke vurdering i undervisningsfrie semestre. Eksamenssemester fremgår av emnebeskrivelsen.

Til punkt (6):

Fakultetet krever at studenter har tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. 

§ 6.3 Flere vurderingsdeler

For emner som inneholder feltarbeid eller større produksjoner av praktisk karakter, kan det gis fritak fra hovedregelen om at alle vurderingsdeler må avlegges i samme semester. Praksisen skal fremgå av emnebeskrivelsen.

§ 6.5.1 Allment om hjelpemidler og kilder

Det skal framgå av emnebeskrivelsen hvilke hjelpemidler som er tillatt.

§ 6.5.2 Særskilt om hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen

Til punkt (1):
Dersom ikke annet er angitt i emnebeskrivelsen, er bruk av ordbøker etter § 6.5.2, (2) tillatt.

Til punkt (2):
Lovlige hjelpemidler må være levert, kontrollert og godkjent ved fakultetet minimum fem (5) virkedager før eksamensdagen.

§ 6.7 Annullering av vurderingsforsøk

Til punkt (1):
Det er anledning til å annullere en oppmelding til vurdering med frist 14 dager før første vurderingsdel påbegynnes, jf. § 6.6.

§ 6.8 Antall vurderingsforsøk

Til punkt (3):
Fakultetet kan, etter søknad, gi ett (1) ekstra vurderingsforsøk utover de tre fastsatte vurderingsforsøkene når vurderingen inngår i utdanningsplanen og er nødvendig for gradsoppnåelse.

Til punkt (4):
Innlevering på nytt av masteroppgave, bacheloroppgave, semesteroppgave og andre større arbeider av samme karakter kan innvilges når oppgaven framstår som ny eller så omarbeidet at den kan vurderes som en ny oppgave.

Studenten må i sin søknad til instituttet gjøre greie for endringene han/hun planlegger å gjøre i oppgaven:
a.    stille og gi svar på nye problemstillinger, og/eller
b.    trekke inn nytt empirisk materiale (kilder/data), og/eller
c.    gjøre en radikalt endret analyse og tolkning av empirien.

Dersom ny oppgave vurderes som tilstrekkelig omarbeidet, vil ny sensur kunne gjennomføres.

§ 6.11 Ny vurdering

Frist for å søke ny vurdering ved gyldig fravær fra skoleeksamen, er en (1) uke etter at vurderingen startet. Krav til dokumentasjon av gyldig fravær, se § 6.10.2 i grads- og studieforskriften.

§ 6.12 Om praktisk gjennomføring av skriftlig skoleeksamen

Til punkt (1) f):
Faglærer/eksamensansvarlig skal være tilgjengelig for spørsmål som gjelder oppklaring av oppgaveteksten.

Kapittel 7 Karaktersystem og sensur

§ 7.3.2 Krav til antall sensorer

Til punkt (1) Masteroppgaver:
Instituttene har egne retningslinjer for veileders deltakelse i kommisjonen.

Til punkt (3) Muntlig eksamen:
Det kan innvilges fritak fra kravet om minst to sensorer, hvorav den ene normalt skal være ekstern, for visse typer løpende vurderinger hvor et slikt krav er særlig vanskelig å praktisere.

Til punkt (4) Andre vurderingsformer:
Ved bedømmelse av bacheloroppgave eller tilsvarende er det krav om minst to sensorer, hvorav den ene må være ekstern.

Tillegg til Utfyllende regler for Det samfunnsvitenskapelige fakultet for høsten 2020

Til § 5-5 Obligatorisk undervisningsaktivitet i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen og § 3 Regler for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i et emne i Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen:

Emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal som hovedregel ikke ha fysisk, obligatorisk oppmøte til undervisningsaktiviteter. Fagmiljø som har emner som av faglige grunner må ha fysisk, obligatorisk oppmøte kan søke om dette til fakultetet. Kriteriet for å få innvilget søknaden er at læringsutbyttet i emnet ikke kan oppnås uten fysisk deltakelse i undervisningsaktiviteten. Tillegget skal gjelde i samme tidsperiode som Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.

Tillegget ble vedtatt i fakultetsstyremøtet 15. september 2020.